Gewaarborgd inkomen

Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS Diëten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-Tandhygiëne CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

Start

 

Verzekeringsfraude !

 

Maar wie fraudeert ?

 

De mythe van het verzekeren

 

Bij Fortis verzekerd,verzekert u van een verzekerde procedure bij een verzekerd schadegeval.

Nu al lopen onderhandelingen met Fortis in 1 op de 8 dossiers uit op rechtszaken, terwijl dit bij andere verzekeraars 1 op de 50 is

 

Fortis zet principe van verzekeren op de helling !!!

 

Sluit daarom nooit een polis af zonder een degelijke rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Wellicht dat toekomstgericht de rechtsbijstands verzekeraars de verdediging inzake verzekeringspolissen dan wel zullen uitsluiten.

 

Is verzekeringsfraude een verkeerd antwoord op verzekeringsoplichting door maatschappijen?

 

Verzekeringsfraude is uitgegroeid tot een hoge prioriteit voor verzekeraars en deze doen er alles aan om deze te voorkomen. http://tinyurl.com/ywokrs

Oplichting kost de verzekeraars in België jaarlijks 10 à 20 miljard frank! De studie omschrijft deze vorm van criminaliteit en hoe zij verschillende verzekeringstakken treft, herinnert aan de sancties die de fraudeurs kunnen oplopen en legt uit hoe de sector fraudepogingen probeert te verijdelen. http://tinyurl.com/2x679c

Wauthier Robyns, woordvoerder van de beroepsvereniging Assuralia: 'De dag dat alle verzekeringsfraude stopt, kunnen de premies zo naar beneden.' Robyns geeft toe dat het gissen is naar de precieze omvang van de fraude. 'Veel gevallen van oplichting komen nooit aan het licht. Andere zaken kunnen we wel vermoeden maar niet bewijzen.

Misschien kan de heer Robijns beginnen met het goede voorbeeld te geven en te antwoorden op vragen die hem sedert 2003 gesteld zijn. http://tinyurl.com/26n5e9 . Spijtig genoeg hoort hij slechts de vragen waarop hij mag of in staat is te antwoorden.

 

Het wordt tijd dat Assuralia zijn werk doet en optreedt.  http://tinyurl.com/2sr28o

 

Code van de gedragsregels van de verzekeringsondernemingen -    http://tinyurl.com/2ctlme  

 

De code beoogt onder meer: het slachtoffer centraal te stellen, respectvol met elkaar om te gaan, inzichtelijkheid geven, vertrouwen creëren en versterken, overleg in harmonie, een goed tempo maken, problemen samen oplossen en elkaar op het goede spoor houden. Contact biedt het slachtoffer waarborgen, constructief overleg, een bruikbare werkwijze, probleemoplossend onderhandelen, mede gericht op de toekomst, passende oplossingen voor het slachtoffer, ieder onderdeel in de schadebehandeling wordt voortvarend afgerond, iedere stap wordt vlot gezet, streven naar afronding van de schadebehandeling binnen 2 jaar na het ongeval, zo niet, dan evalueren zij jaarlijks en nemen zij passende maatregelen, tijdens het eerste contact met het slachtoffer draait het om erkenning, luisteren en zorg, schadebehandeling gebeurt gepland en onderling afgestemd, behandelplan letselschade is hulpmiddel, informatie-uitwisseling blijft gescheiden van overleg over de gevolgen daarvan, verzekeraar is terughoudend bij het vragen van gegevens over de gezondheid en persoonlijke situatie van het slachtoffer, is voorzichtig en respectvol bij de interpretatie van die gegevens, partijen zorgen dat snel duidelijkheid komt over de aansprakelijkheid. Bij afwijzing krijgt het slachtoffer een respectvolle en begrijpelijke motivering, als de verzekeraar aansprakelijkheid aanvaardt, geeft hij voorschotten en keert hij de onbetwiste delen van vergoedingen uit, als een medisch traject nodig is, beperken partijen de belasting daarvan voor het slachtoffer, streven naar tempo, objectiviteit en dialoog, als voldoende informatie is uitgewisseld en het letsel stabiel is, overleggen partijen in persoon en streven zij naar een eindresultaat op hoofdlijnen, als omstandigheden moeilijk objectief vaststelbaar zijn, bespreken partijen wat zou kunnen gebeuren (scenario’s), naar rato van de waarschijnlijkheid bepalen zij de vergoeding, als het overleg vastloopt, bespreken partijen wat er aan de hand is en zoeken zij een basis voor verder overleg, zij vermijden escalatie, leidt het overleg niet tot resultaat, dan schakelen partijen aan de hand van een “conflictdiagnose” een geschikte neutrale persoon in, alles zoveel mogelijk in overleg, geschiloplossing gebeurt constructief op basis van het behandelplan, gericht op de gerezen impasse, binnen een korte termijn en tegen voorspelbare kosten, partijen beheersen de financiële en de emotionele lasten, discussies over vergoeding van buitengerechtelijke kosten hebben geen invloed op de schadebehandeling en worden snel en efficiënt beslecht, partijen beschouwen deze gedragscode als een handleiding, stimuleren elkaar en andere betrokkenen om volgens de kernwaarden, beginselen en goede praktijken te werken, zij doen suggesties voor verbeteringen en aanvullingen aan de Permanente Organisatie, deze ziet toe op een goede schadebehandeling, De werking van deze gedragscode wordt regelmatig geëvalueerd, de code wordt steeds aangevuld. Slachtofferorganisaties en de branche worden daarbij betrokken.

De doorlooptijd van 2 jaar in geval van zwaarder letsel is tot stand gekomen uit gegevens van het Verbond van Verzekeraars. Daaruit blijkt dat van de 50.000 letselzaken per jaar ongeveer driekwart binnen 2 jaar is afgehandeld en 92% binnen 3 jaar.

 

Er is dan ook een torenhoog verschil tussen alle goed bedoelde deontologische codes (geneesheren,advocaten,verzekeringen enz..die geen wet zijn) en de realiteit. Wij hebben dan ook de indruk dat mensen die deontologische codes maken met het hoofd in de wolken leven.

 

Ons lijkt het veel logischer en realistischer dat de wetgever van deze deontologische codes wet maakt

 

Realiteit:

 

Letselschadeslachtoffers moeten in de realiteit volgens Pals Groep rekening houden met een lange strijd om schadevergoeding. Het grootste letselschadebureau van Nederland begint binnenkort een reeks rechtszaken tegen Fortis Verzekeringen, omdat de verzekeraar onbehoorlijk omgaat met slachtoffers. Nu al lopen onderhandelingen met Fortis in 1 op de 8 dossiers uit op rechtszaken, terwijl dit bij andere verzekeraars 1 op de 50 is. http://tinyurl.com/2ypu98 - http://tinyurl.com/29twob

 

Fortis Verzekeringen bevestigt dat uitbetaling van schadeclaims soms vele jaren kunnen duren. “Maar het gaat dan om principekwesties. Soms zijn we het gewoon oneens met de rechter over toekenning van een schadevergoeding”, zegt hun woordvoerder. “We realiseren ons terdege de menselijke emotie en het negatieve effect van rechtszaken op genezing. We starten daarom echt niet zomaar een procedure”

 

 
Volgens Pals Groep blijkt echter uit talloze zaken dat de verzekeraar ook in kansloze dossiers toch door procedeert. In één geval, waarbij een 17-jarige kapster arbeidsongeschikt raakte, wilde Fortis na 14 jaar nog steeds niet de studiekosten en het gederfde inkomen betalen. Fortis probeerde het voor de rechtbank en het gerechtshof in totaal zesmaal en elke keer werd geoordeeld dat de claim terecht is. “Wrang genoeg hebben de raadslieden van Fortis en wijzelf meer juridische kosten gemaakt dan de hoogte van de schadevergoeding van het geschil € 40.000.”

Tegenwoordig spelen ze het iets handiger en laten ze het vuile werk opknappen door iemand anders.  Het is  niet abnormaal dat hun verzekeringsarts er tien jaar over doet vooraleer tot een diagnose te komen - http://tinyurl.com/3y89js -

 

Verwonderlijk??

 

Zo verwonderlijk is dit eigenlijk niet. Bij de overname van de toenmalige ASLK door Fortis gaf de toenmalige CEO KDB in zijn openingstoespraak reeds de eerste hints: “Wij zullen alleen betalen als we er toe gedwongen worden. Waar iedereen toen dacht dat het over ontslagvergoedingen ging, gedwongen sluitingen van zelfstandige kantoren, bleek alras dat dit veel verder ging.

Dit mochten hun verzekerden intussen reeds ondervinden.

 

Dat dit intussen heel ver gaat mochten we aan de lijve ondervinden.  

Fortis probeert de betaling van de onderzoeken in haar opdracht stelselmatig op de rug van de klanten te schuiven en deze te laten betalen,zodat deze facturen in feite op de rug van de gemeenschap geschoven worden. Fortis betaalt de rekening niet en klant wordt dan maar gedagvaard door kliniek waar onderzoek plaatsgegrepen heeft.

Giftig détail :de patiënt krijgt wel geen inzage in dit onderzoek,omdat dit onderzoek aangevraagd is door een verzekeringsarts.

 

Wij hebben ook weet van dossiers waarbij Fortis het vonnis van de rechtbank gewoon naast zich legt, zodat klant terug moet procederen om het vonnis te laten uitvoeren.

 

Fortis kan dit ook slechts rekken dank zij de hulp van de zgn. belangenbehartigers. De vele zgn experts die slachtoffers erg benadelen, http://tinyurl.com/2tcpq9    - http://tinyurl.com/2uauqp   en de malafide advocaten die er tussen zitten, die te veel geld eisen en te weinig dienstbetoon hiervoor leveren. Ook de achterstand bij de rechtbanken helpt dit sisteem rechthouden.

 

Het rapport van zo’n verzekeringsarts doet vaak de waarheid zo'n geweld aan http://tinyurl.com/2qhcwr  dat de patiënt zich hier niet bij neer kan leggen en dus gaat procederen. Vaak met positief resultaat omdat beoordeling gebeurt door een onafhankelijke objectieve rechter op voorwaarde dat men een onafhankelijk gerechtsexpert kan aangesteld krijgen. Maar daar is kennis, geduld en geld voor nodig.

 

Wat moet men met “deskundige” verzekeringsartsen die eerst een psychiatrische diagnose stellen en dan, in strijd met de feiten, de gezondheidstoestand en het leven van de patiënt zodanig interpreteren, dat dit binnen die diagnose past ?

 

Medische diensten worden dikwijls geleid door psychiaters en wijzen de claims af op basis van psychische aandoeningen,want psychische aandoeningen worden in de regel wegens niet objectief beschrijfbaar niet vergoed.

 

"Een ontoelaatbare denkfout"

 

De klinische psychologie leert ons dat elke psychische afwijking een biologische basis heeft.

 

Begrippen als 'objectief bewijs' (wat is 'objectief' ? wat verstaat de maatschappij onder 'bewijs' ?) en 'psychische' aandoeningen staan in de polis nergens precies omschreven, wat de verzekeraar toelaat ze naar eigen goeddunken te interpreteren ! De cliënt die de polis leest  vertaalt die polisteksten met zijn gezond boerenverstand als 'profiteurs worden uitgesloten' (dat wordt trouwens door de verzekeringsagenten en - makelaars ook zo uitgelegd bij het ondertekenen van de polis !).

 

Verkeerd begrijpen van objectiviteit


"Een van de meest verbreide conceptuele misverstanden in de psychosomatiek is de gelijkstelling van 'somatisch onverklaard' met 'niet-objectief'. Bij nader inzien berust deze gelijkstelling op een derde factor, namelijk 'niet-meetbaarheid'. Bij psychosomatische aandoeningen valt er inderdaad niets meetbaars vast te stellen, noch in lichaamsvochten (bloed, urine, ruggenmergvocht), noch via technische onderzoeken (ECG, radiografieën en andere medische beeldvorming), dus zijn ze niet  objectief zo luidt de redenering.

Maar ook deze redenering is krom. Het ongerijmde gebruik van de term 'objectief' in deze context wordt snel duidelijk als we het voorbeeld nemen van depressie. Niemand zal beweren dat depressie meetbaar is (ook al kunnen er bij verfijnd biochemisch onderzoek wel afwijkende hormoonwaarden, bijvoorbeeld van cortisol, worden vastgesteld). Toch twijfelt niemand aan de objectiviteit van het klinisch vaststelbare ziektebeeld depressie. De term 'objectief' moet dus andere ladingen dekken dan die er vaak aan worden toegeschreven.

Een wetenschapstheoretisch perspectief kan hier veel verhelderen.


Etymologisch verwijst de term 'objectief' - en zijn tegenhanger 'subjectief' - naar het al dan niet 'op afstand plaatsen' van het geobserveerde of bestudeerde object. Objectieve observatie houdt in dat men niet met het object samenvalt, met andere woorden, zijn eigen subjectiviteit (met alles wat die impliceert aan individuele attitudes en interpretaties) tot op zekere hoogte kan uitschakelen.
Dit heeft op zijn beurt twee belangrijke gevolgen: het geobserveerde zal zoveel als mogelijk beantwoorden aan de werkelijkheid (dit wordt 'validiteit' van de observatie genoemd); en andere observatoren zullen in gelijkaardige omstandigheden grotendeels tot dezelfde vaststellingen komen (dit wordt 'betrouwbaarheid' van de observatie genoemd).
Kortom, 'objectiviteit' heeft in principe niets te maken met meetbaarheid,maar alles met validiteit en betrouwbaarheid van de vaststellingen. Let wel: dit is geen academische spielerei. Als we deze wetenschapstheoretische reflecties serieus nemen, moeten we tot de conclusie komen dat verzekeringsinstellingen die 'niet-meetbare' aandoeningen (zoals CVS en fibromyalgie) via de 'kleine lettertjes' van hun polissen uitsluiten als 'niet-objectief', een ontoelaatbare denkfout begaan."
http://tinyurl.com/2gzyrj

 

De verzekeringsmaatschappijen krijgen steeds vaker met weerbare particulieren te maken..

 

Josette Van Elderen, Ombudsvrouw van de verzekeringen, meldt in haar jaarverslag dat er in 2006 niet minder dan 2.543 klachten gemeld werden. Over een periode van vijf jaar noteert de Ombudsdienst een verhoging met 21%, die de jaarlijkse matige toename van het aantal klachten bestendigt.  De grootste toename van het aantal klachten is te noteren in de sector van de gezondheidsverzekering (+69%) en de levensverzekering (57%) Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat al deze klachten gegrond waren. Het kan even goed betekenen dat er steeds meer mensen "bewuste consumenten" zijn en dat zij zich nu eenmaal gemakkelijker beginnen te manifesteren...Nochtans waren in 2006 51 % van de klachten wel gegrond !

Misschien dat het aantal klachten nog kan stijgen,als nog meer mensen,die nu niet weten waarheen, mondiger worden

 

Oplichting door schadegevallen niet of slecht uit te betalen( nog maar enkel in polissen leven en gezondheidszorgen) overschrijdt in ruime mate het bedrag van de zogezegde verzekeringsfraude

 

Het is overbekend wat voor maffia de grote verzekeringsmaatschappijen zijn die als commerciële instellingen, echt zieke mensen manipuleren en  van hun vergoeding en  medische kosten proberen te beroven, om zo een hogere winstmarge te halen.

 

Wanneer men de Code van de gedragsregels van de verzekeringsondernemingen  bekijkt

denkt men als slachtoffer onmiddellijk:”Wie neemt men in de maling?”Wat is het verschil tussen mooie woorden en realiteit?

Wanneer men de realiteit vergelijkt met hun code is dit als water en vuur. Men vindt hier dan ook het oude Vlaamse spreekwoord terug: de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet!Of is het de nieuwe mentaliteit   "Ze spelen allemaal vals, dus waarom ik niet?"

“Actie geeft immers altijd reactie” En de vraag is nog maar,  wie is er begonnen!


...HET ONDERDRUKKEN VAN DE VRIJE MENINGSUITING...

 

Uit de verhalen van gedupeerden zelf, maken wij op dat verzekerden hoe langer hoe minder beroep kunnen doen op hun verzekeringsinstelling als partner in moeilijke tijden.

Maatschappijen verkopen wel graag dure polissen maar laten hun klanten in de kou staan als het moeilijker wordt.

 

Waar vroeger de klant voor eerste lijns hulp terecht kon bij zijn makelaar komt hij nu terecht in een vacuüm, door het feit dat onder invloed van banken en het bankverzekeren echte makelaars grotendeels vervangen worden door bedienden ,bijlange niet op de hoogte van hun polisvoorwaarden en de draagwijdte van de producten die ze verkopen.

Aan deze werknemers, wordt trouwens door de werkgevers de 'zwijgplicht' opgelegd wat betreft machtsmisbruiken binnen de muren van het bedrijf. Het doorbreken van deze 'omerta' leidt automatisch tot ontslag. De stok staat dus steeds achter de deur.

Logisch dan dat loketbedienden zich dan ook enkel beperken tot het doorsturen van ongevals- aangiften en  dat de klant voor de rest zijn plan kan trekken.

Op brieven aan de hoofdzetel,krijgt men in moeilijke dossiers geen antwoord want de bedienden schaderegelaars in de maatschappij zijn niet bevoegd.


De tot hiertoe enige wijze waarop het toepassen van de 'omerta' in verschillende bedrijven aan de oppervlakte kon komen was via een werknemer die de moed had om hierover zijn/haar mond te openen. Het is begrijpelijk dat een werkgever die de 'omerta' toepast, alles op alles zet dat dit soort achterbakse intimidatie niet het daglicht kan zien, en dit gebeurt via intimidatie, bedreiging, én bestraffing of het stellen van voorbeelden.

De werkgever overtreed immers de grondwettelijke regel die vrijheid van meningsuiting gegarandeerd .

Het wordt zelfs zo erg dat werknemers geen vrije meningsuiting meer mogen hebben.

Er moet steevast een glimlach(gemaakt of niet) te zien zijn op de gezichten, er mag nooit geklaagd worden (onderling) over problemen thuis of op het werk, en er mag zelf niet gesproken worden over tegenslagen in het verkeer. Elke vorm van 'vies gezicht' wordt ontslagen.
Oh ja... over het bedrijf zelf mag door het personeel alleen maar positieve reclame gemaakt worden.
Het is een uitdaging naar regering en de grondwet toe, dat zulke werkgevers,wanneer dit uitlekt onmiddellijke door de regering of één van haar geledingen gesanctioneerd zou moeten worden en niet de klokkenluider zoals het er nu aan toe gaat.

 

“Men zeurt ons de oren van het lijf over een bedreigde solidariteit. Maar dat de democratie zelf wordt vertrapt door hen die er hun carrière, hun buitenlandse reisjes ,hun financiële voordeeltjes (wagen,gsm,weelderige onkostenvergoedingen) en  hun rijkdom aan te danken hebben, mag niet meer worden gezegd?

 

Verzekeraars scoren erg laag op het vlak van ethiek.

 

Indien mensen te snel en te gemakkelijk succes willen, worden ze onethisch. Zo eenvoudig is dat. Wil je een onethisch bedrijf?

Geef reuzencommissielonen bij behaalde verkoopsresultaten .

Kijk niet naar de manier waarop deze behaald worden

Geef megaprijzenpotten als je scoort buiten de onderneming ( sponsorcontracten,titels bij sportprestaties,bepaalde politieke benoemingen,benoemingen in portfederaties en sportclubs enz…)

Je krijgt twee fenomenen: je trekt plots mensen aan die niet meer door de bedrijfsactiviteiten geboeid zijn, of bv. graag hun hobby beoefenen.

Neen, je trekt spelers aan die komen voor het grote gewin. En zodra die spelers in je bedrijf actief zijn, zullen ze wel de wegen vinden die nodig zijn om hun doel te bereiken.

Dit hoeft niet te verbazen en is wetenschappelijk onderzocht.

De bekende Harvardprof John Kotter volgde gedurende twintig jaar enkele tientallen Harvard MBA'ers. Wie schopte het binnen die elitegroep het verst?

Niet de slimsten, wel de verblindend ambitieuzen, de zeer competitieven.

Wie in 1974 als student bereid was 'over lijken te gaan', bleek het meest succesvol in 1994. Kotter vermeed uiteraard in alle talen te schrijven 'over lijken gaan', maar de beschrijving van wat dan wel 'zeer competitief' zou kunnen zijn, en de aard van de sectoren waarin deze financieel zeer succesvolle MBA'ers actief zijn, doet sterk vermoeden dat een ongezonde prestatiedrang en niet al te enge morele standaarden flink helpen om 'het onderste uit de financiële kan te halen'.

 

Colloque singulier- omerta-conspiracy of silence

 

De “conspiracy of silence” in de medische wereld  is eigenlijk de omerta (zwijgplicht), van de witte maffia. .Daarmee bedoelen we niet iedereen want het is echt niet de bedoeling  de oprechte, integere artsen die er ook zijn, onrecht aan te doen.

Helaas vindt men sporen tot in de hoogste gelederen. http://tinyurl.com/2tpote

 

Geen “vertel en herstel”, maar “conspiracy of silence”.

 

Wanneer men aanklopt bij andere artsen voor advies, wordt men vaak afgewimpeld, omdat artsen gebonden zijn door de regel van de "collegialiteit", waar de Orde der Geneesheren streng over waakt. Een collega "bekladden" is uit den boze, ook al heeft die een zware en onvergeeflijke fout begaan.

Wat doet de orde dan aan verzekeringsartsen die de verslagen van hun collega’s in de prullenmand gooien als zijnde niet relevant of waardeloos? Zijn verzekeringsartsen dan bekwamer ??? of corrupter???

 

Gesteund door uitspraken van niet-deskundige dokters, spelen sommige maatschappijen dan ook jarenlang een spelletje van kat en muis met ernstig zieke mensen. http://tinyurl.com/2qhcwr .Ze walsen over hen heen,kleineren  en misleiden ze. Die patiënten weten niet wat hun allemaal overkomt en krijgen ondertussen geen vergoeding of inkomen. Zo'n uitputtingsslag eindigt al te vaak in een belachelijk invaliditeitspercentage, dat patiënten dan toch maar aannemen om van jarenlange procedures verlost te zijn.

De overgrote meerderheid van oprechte letselschade slachtoffers zijn echt de dupe. Het internet staat vol van mensen die hun beklag maken over het feit dat ze aan hun lot overgelaten worden  en wat voor integrale problemen er ontstaan, omdat iemand als Fortis weigert een slachtoffer te geven waar ze recht op hebben. Soms raakt het ganse gezin erdoor ontregelt.

 

Voor gedupeerden van deze verzekeringsoplichting  is er geen enkel officieel loket.

 

De bestaande klachtencentra ( ombudsdiensten enz…) worden immers jammer genoeg geboycot door gebrek aan beteugelingsmacht. Ze kunnen zich slechts beperken tot onderhandelen en vermelding ervan maken  in hun jaarverslagen.

Slachtoffers krijgen niet enkel af te rekenen met fysieke en soms ook psychische schade, ze worden ook nog eens opgezadeld met een heleboel kopzorgen in hun streven naar gerechtigheid en een fatsoenlijke vergoeding.

Zij krijgen alle schuld en staan ze er helemaal alleen voor. Het worden 'losers' in een wereld waar alleen 'winnaars' tellen. Vele hulpverleners - zelf niet ziek - begrijpen de problematiek onvoldoende. Het gezichtsverlies,het verlies van financiële en materiële middelen (zélfs om naar een dokter of hulpverlener te stappen) schaamte, woede en het verlies van een ideaal...voor vele jaren; vormen de perfecte cocktail voor ernstige psycho-sociale moeilijkheden. Echtscheidingen,drankmisbruik,depressie,sociaal isolement,agressie,tot dakloos worden toe en zelfmoord als terminale fase.

 

We hebben dan ook echte experts nodig en echte regels van de overheid, waar advocaten en experten allerhande zich aan moeten houden.

Er moet een regel komen om de directeuren van de verzekeringsmaatschappijen persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de wandaden die ze aanrichten. Want er zijn wel degelijk ongeschreven regels in deze rechtstaat over billijkheid, redelijke termijn, etc. Over fatsoen, over zorgplicht...

Met de totstandkoming van de wet van 15 Mei 2007, de hervorming van het deskundigen onderzoek, heeft de wetgever bewust of onbewust de kans gemist om een einde te maken aan de jungle van de betwiste expertises bij minnelijke expertise door de besluiten van deze wetgeving enkel te beperken tot gerechtelijke expertises en niet uit te breiden tot alle expertises

 

Wordt het niet de hoogste tijd dat de CBFA ( Commissie voor Bank Financies  en Assurantiewezen)  http://tinyurl.com/2l6pba  zijn verantwoordelijkheid opneemt en deze Augiasstal uitmest? En bv in analogie met de wetgeving op arbeidsongevallen zou bepalen dat alle schadegevallen binnen de drie jaar moeten geregeld zijn.

O.B.S.I .– Belgische schaal voor het bepalen van de graad van invaliditeit

 

In ons land wordt dikwijls verwezen naar de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit of OBSI. Deze schaal heeft echter geen bindend karakter. Oorspronkelijk werd de schaal opgesteld met het oog op de vergoeding van oorlogsslachtoffers (militair en burgerlijk).

Er zouden sancties moeten komen tegen verzekeringsartsen die doelbewust een verkeerde interpretatie geven aan het barema van de Obsi (Belgische schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit) om schadevergoedingen te weigeren die zogezegd niet opgenomen zijn in de Obsi.

 

Artikel 445 van de officiële Belgische schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit stelt bedragen voor vergoedingen voor. Deze kunnen als referentie dienen, maar hun toepassing is slechts in twee gevallen verplicht :

 

- bij de wetgeving in verband met de kinderbijslag voor gehandicapte kinderen,

- bij de wetgeving in verband met de vergoedingspensioenen voor het herstel en de schadeloosstelling van oorlogsinvaliden.

 

In de inleiding wordt evenwel gesteld dat het barema eveneens van toepassing is "voor een fysische ongeschiktheid tengevolge van elke andere schade". Men kan aldus stellen dat het slechts een weergave is van een "abstracte ADL- ongeschiktheid" (ADL = activiteiten van het dagelijkse leven).

 

De graad van fysiologische blijvende invaliditeit ten gevolge van een gezondheidsaantasting die niet is voorzien in de O.B.S.I. wordt bepaald door vergelijking en naar analogie.

 

Ziekte is iedere aantasting van de gezondheid door een andere oorzaak dan een ongeval, en vastgesteld door een arts.

 

 

Invaliditeit wordt door de rechtspraak gedefinieerd als "een medisch begrip, dat de anatomische of functionele vermindering uitdrukt, onafhankelijk van de repercussies op de lucratieve activiteiten van het slachtoffer". Invaliditeit beoogt de vermindering uit te drukken van de mens als psychosomatisch geheel, en, samenhangend hiermee en in een ruimere betekenis, van de mogelijkheid om handelingen van het dagelijkse leven te verrichten. De vermindering wordt uitgedrukt in een percent t.o.v. de valide persoon, die de waarde 100% vertegenwoordigt.
De beoordeling gebeurt in abstracto. Bij de evaluatie van de graad van blijvende invaliditeit mag de geneesheer zich “ inspireren” op een barema.

 

Bij de baremale schatting heeft men vooral als doel een eenvormigheid in de schattingsmethode te bekomen, zodat voor eenzelfde letsel steeds dezelfde invaliditeit weerhouden wordt. De bestaande barema's beperken zich evenwel enkel tot het schatten van een fysische ongeschiktheid. Zij hebben niets te maken met de schatting van een werkongeschiktheid.

 

De waarde van de cijfers in het barema zijn betwistbaar.  Zij steunen niet op een wetenschappelijke basis. Zij werden bepaald ex aequo et bono en zijn het resultaat van een compromis waarbij de percentages min of meer in evenredigheid met de letsels bepaald werden.

Het barema is onvolledig. Het is onmogelijk elke pathologie te catalogeren naargelang de fysieke schade die ze veroorzaakt. Er zullen onvermijdelijk schattingen dienen te gebeuren "naar analogie" wat de nagestreefde uniformiteit schaadt aangezien weer verschillende interpretaties mogelijk worden.

In geval men de barema's imperatief oplegt (er mag in de loop van de invaliditeit niet meer afgeweken worden van het vastgestelde percentage), is dit in strijd met de evolutiviteit van de gezondheid of het ziekteverloop.

De baremale schatting beantwoordt niet aan de vraag van de verzekerde naar een vergoeding in verhouding met het geleden (hoofdzakelijk financieel) nadeel dat hij zocht te dekken door het afsluiten van een verzekeringscontract. http://tinyurl.com/2jo2lx

 

Het contract gewaarborgd inkomen verzekert eveneens de economische ongeschiktheid:

 

Om tegemoet te komen aan de vraag van de verzekerde het door hem geleden financieel verlies te vergoeden wordt het begrip economische invaliditeit ingevoerd. Voor het bepalen van deze invaliditeit wordt er geen gebruik gemaakt van schalen.  De schatting wordt overgelaten aan de behandelende geneesheer of de controle arts van de verzekeraar.

De graad van arbeidsongeschiktheid wordt voorgesteld door de verzekering raadsgeneesheer of de expert in het kader van een minnelijke of gerechtsexpertise.

 

"... Als er betwistingen van medische aard ontstaan tussen u en maatschappij, dan wordt in de eerste plaats gestreefd naar een akkoord tussen de behandelende geneesheer en de geneesheer van de maatschappij.
Komen ze niet tot een akkoord, dan kunnen de partijen hun geschil voorleggen aan een derde geneesheer die als scheidsrechter wordt aangesteld.
Het ereloon van deze geneesheer-scheidsrechter en alle gespecialiseerde onderzoeken die bij de arbitrage worden uitgevoerd, worden voor de ene helft gedragen door u en voor de andere helft door maatschappij ..." http://tinyurl.com/27s9hk - http://tinyurl.com/2zjhh2 -  http://tinyurl.com/yo4626

 

Clausule 'derde geneesheer'

 

Verzekeringsmaatschappijen schermen in hun polissen met de clausule 'derde geneesheer', je weet wel : als de verzekeraar en zijn cliënt niet akkoord geraken dient een geneesheer aangesteld om als scheidsrechter op te treden...
In bijna alle gevallen is dat een dokter die 'uit het handje eet' van de verzekeringsmaatschappij en dus weet je op voorhand wat er gaat gebeuren ! http://tinyurl.com/323hnm

Op die manier worden patiënten met grote aantallen 'het bos in gestuurd'.

De verzekeraars weten immers dat hun verzekerde de energie en de centen niet (meer) heeft om een advocaat in de arm te nemen.

Weinig mensen weten daarom dat die clausule 'derde geneesheer' compleet onwettig is, zoals je kan lezen in de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst - Art. 36 (cfr. hieronder).

Die clausule mag men dus als niet geschreven beschouwen, m.a.w. : patiënten hoeven zich van deze tekst in de polis niks aan te trekken !! *

Om nog maar eens te onderstrepen dat verzekeringsmaatschappijen bewust misbruik maken van de zwakte en de onwetendheid van hun cliënten... als dat niet wraakroepend is !?!?!

 

Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst
(Belgisch Staatsblad van 20/08/1992)

 

AFDELING XI. - Scheidsrechterlijke uitspraken

 

Art. 36. Scheidsrechterlijke uitspraken
    § 1. Het beding waarbij de partijen bij een verzekeringsovereenkomst zich vooraf verbinden

de geschillen die uit de overeenkomst zouden ontstaan, voor te leggen aan scheidsrechters, wordt voor niet geschreven gehouden.


    § 2. De bepalingen van § 1 van dit artikel zijn niet van toepassing op de verzekerings- overeenkomsten betreffende de risico's die de Koning bepaalt.
De risico's, bedoeld in artikel 30, § 2, tweede lid, kunnen evenwel niet uitgesloten worden.<W 1994-03-16/32, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 1994-05-04> http://tinyurl.com/2zjhh2  - http://tinyurl.com/yo4626

 

Besluit:

 

Wat loopt er feitelijk mis in België en Nederland (maar vermoedelijk ook wereldwijd in de meeste landen).

Waarom houden taboes zo lang stand, waarom houden misvattingen rond ziektes en ongevallen zo lang stand en kost een nieuw paradigma zoveel inspanning en frustratie? Waarom blijft men zoveel zaken in de taboesfeer houden? Waarom blijft men op vele vragen zonder antwoord?

 

 

De oplossing is éénvoudig : Geldgewin  en Macht.

 

Om dit te verwezenlijken bestaan er geen normen meer en is alles toegelaten.  http://tinyurl.com/2uauqp

 

Er is dringend nood aan een paar dringende en dwingende maatregelen.

 

Het zou best zijn de aansprakelijkheid van verzekeringsartsen te splitsen. Hun medische aansprakelijkheid kan onder toezicht van de Orde blijven.(Voor hoelang nog, gezien deze voor een gedeelte onwettelijk schijnt te zijn) Voor de rest van hun engagementen zouden ze onder de burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid moeten vallen. Nu maken ze te pas en onpas misbruik van de faciliteiten tussen enerzijds dokter zijnde en anderzijds gewoon handelaars die diensten verrichten. Clausules zoals verzekeringsartsen zijn ontslagen van alle gerechtelijke formaliteiten zouden moeten geschrapt worden. Dit is immers de poort wagenwijd openzetten voor allerlei misbruik.

 

Het kan niet dat er onderlinge afspraken tussen verzekeringartsen gemaakt worden  om te bepalen welke houding ze gaan aannemen bij de beoordeling van de één of andere ziekte, dit onder druk van hun opdrachtgevers( verzekeringsmaatschappijen) en deze mening dan via hun beroepsfederatie ventileren, zodat de rechterlijke macht op het verkeerde been gezet wordt http://tinyurl.com/2agzj5  

 

Het is eveneens noodzakelijk de taken te beschrijven van advocaten en verzekeringsartsen die ze verplicht moeten vervullen binnen een bepaalde tijdsspanne. Zoals het er nu aan toe gaat worden zaken op hun beloop gelaten, talloze malen uitgesteld, komen partijen niet opdagen, enz… De klant wordt de dupe van het eindeloze bewuste op de lange baan schuiven met als enig doel de rekening te laten oplopen ( elke brief ,elk telefoontje moet betaald worden)

Het  is mensonterend dat een rechtstaat toelaat dat men met zieke mensen mag blijven sollen en begrippen zoals redelijk termijn totaal verwateren.

 

Wij kunnen ons totaal akkoord verklaren met de commissie  die werkzaam was bij de totstandkoming van de wet van 15 Mei 2007, “De hervorming van het deskundigen onderzoek”, wanneer ze stelde,dat het beter was zo weinig mogelijk wijzigingen aan te brengen aan de bestaande wetgeving. Dat het beter was toe te zien op een betere toepassing van de bestaande uitvoeringsbesluiten en wetten. Het is gewoon spijtig dat deze mening dan ook niet bij wet vastgelegd werd door uitvoeringsbesluiten te maken waarbij  men  meer macht, tucht- en sanctierecht zou toevertrouwd hebben aan toezichthouders zoals ombudsmannen, controlediensten,ordes en beroepsorganisaties.

Inderdaad de beperking van de snelheid en de vermindering van het aantal verkeersslachtoffers heeft bewezen dat enkel zwaardere sancties kunnen bijdragen tot verbetering van bestaande problemen .

 

Met wat zouden ze ons nu toch kunnen helpen ?

 

 

 

Samengesteld door  Fransap@gmail.com

 

http://tinyurl.com/3dhjtn

8 jaar verzekeringsinspecteur en hoofdinspecteur van verschillende verzekeringsmaatschappijen

Verzekeringsmakelaar van de oude stempel ( met scholing)

20 jaar praktijkervaring bank- verzekerings kantoor

 

 

In het buitenland niet beter:

 

http://www.vlfp.be/cvs/archive/index.php/t-2076.html

Forum gewaarborgd inkomen
www.werkgroep1970.nl Praktijken van Banken en Verzekeraars
www.werkgroep1970.nl/pdf/Naboek.pdf Verzekerd? Wat u kunt verwachten ingeval van Arbeidsongeschiktheid, ziekte en letsel