Politiek

Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS Diëten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-Tandhygiëne CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

Start
Internationale verdragen
De Waarheid

 

Verkiezingen 25 mei 2014

 

 

De verkiezingen op 25 mei 2014 gaan zeker niet voor of tegen Di Rupo , zeker niet over de tegenstelling Vlaams- Waals ,maar wel stemt u voor of tegen de sociale afbraak van onze samenleving.

Wij kunnen slechts één raad geven de programma's van de partijen eerst te raadplegen .

Wil men werken aan een wijziging in het politiek bestel en aan nieuwe ideeën voor dit land , is de enige mogelijkheid op elke lijst te stemmen op kandidaten van de tiende tot de twintigste plaats.

 

De keuze die dient gemaakt te worden gaat tussen de partijen- aanhangers van VBO , VOKA en Unizo die steeds grotere voordelen willen voor het kapitaal,zonder dat van deze enige tegenprestatie vereist wordt en de partijen van de modale burger die steeds flexibeler moet worden, steeds meer moet inleveren en steeds minder beroep kan doen op sociale voorzieningen  wanneer hij er het bijltje moet bij neerleggen ten gevolge van de uitputtingsslag.

 

De leden van NVA zijn nog steeds vol lof over de heropstanding van Duitsland waar men werkt aan 3 euro per uur en waar men dit normaal vindt.

____________________________________________________________________________

 

 

NIEUWSBRIEF SpA  Februari 2014

 

CVS krijgt eindelijk de nodige aandacht

 

Naar schatting lijden 25.000 Belgen vandaag aan onverklaarde lichamelijke klachten, zoals CVS. "De zoektocht van patiënten met CVS naar de juiste diagnose en de juiste behandeling is al te vaak een ware lijdensweg", aldus kamerlid Maya Detiège.

"Het debat over de aanpak van CVS zat de voorbije jaren volledig geblokkeerd. De patiënten voelden zich in de steek gelaten en boven hun hoofd werd er gediscussieerd over de juiste aanpak. Vandaag zetten we het debat over CVS op de politieke agenda met de vast wil om eindelijk stappen vooruit te zetten in het belang van de patiënten"

Lees het volledige artikel via  deze link

 

Hoorzittingen op 19 maart 2014

 

De hoorzittingen over CVS zullen doorgaan in de commissie Volksgezondheid op woensdag 19 maart in de voormiddag. De commissies zijn vrij toegankelijk voor publiek.

De volgende sprekers komen aan bod:

 

- Prof. Dr. Dirk Vogelaers (CVS-centrum Gent) op vraag van sp.a & n-va

- Dr. Boudewijn van Houdenhove (CVS-centrum Leuven) op vraag van n-va

- Koen Deraedt (RIZIV) op vraag van n-va

- Ilse Weeckmans of een afgevaardigde (Vlaams patiëntenplatform, spreekt uit naam van alle patiëntenorganisaties in verband met CVS)op vraag van sp.a

   Noot van WUCB (Ilse Weeghmans heeft onvoldoende kennis wat betreft het CVS dossier!)

- Stefan Heytens (huisarts) op vraag van sp.a

- Christine Van Broeckhoven (onderzoekster) op vraag van sp.a

- Mireille De Bruyn (NVSM, controlearts) op vraag van sp.a

- Dr. Etienne Masquelier (CVS centrum Louvain la Neuve) op vraag van cdH

- Paul Bourgeois (neuroloog AZ Groeninge, Kortrijk) op vraag van Groen (via WUCB)

Zoals u kan zien, komen er verschillende namen terug uit onze Ronde Tafel. Wij zijn blij dat deze mensen zullen gehoord worden. Bovendien zijn we zeer tevreden dat ook werd tegemoetgekomen aan onze vraag om iemand te horen van het patiëntenplatform en het RIZIV.

 

 __________________________________________________________________

 

De reactie van een patiënt:

Open brief aan Mevr. Detiège

Voorzitster van de commissie volksgezondheid

Het Chronisch vermoeidheidssyndroom treft in België alleen al vermoedelijk 30.000 patiënten waarvan een groot deel werkonbekwaam zijn geworden tengevolge van de ziekte. De voorbije 20 jaar zijn de Belgische overheid en onze gezondheidsinstellingen er niet in geslaagd een bevredigende oplossing aan te reiken voor deze groeiende groep van patiënten die een enorme financiële druk met zich teweeg brengen. Het psychosociaal verklaringsmodel voldoet niet aan de verwachtingen. Een groot deel van deze patiënten ziet bovendien hun gezondheidstoestand jaar na jaar achteruitgaan. 

Ik zou Etienne Vermeersch willen citeren:

 

“In hetgeen volgt zal ik een ‘leugen’ noemen, een bewering die in strijd is met de waarheid op zo’n wijze dat dit gemakkelijk aantoonbaar is en waarvan de onwaarheid ook door de leugenaar gemakkelijk herkenbaar is. Dit laatste ofwel omdat hij/zij dat manifest weet, ofwel omdat hij/zij geen enkele poging gedaan heeft om een roddel te controleren.

 

Ik zal spreken over een ‘onwaarheid’ wanneer een bewering in strijd is met de waarheid, maar ik niet kan aantonen dat de schrijver dat kon weten.

 

Ik noem een bewering ‘betwistbaar’ wanneer er uiteenlopende visies bestaan over het al dan niet waar zijn ervan. Dat is geen definitief oordeel van mijn kant, maar een onvermogen, vooral door gebrek aan tijd en geld, om de zaak verder uit te spitten.

Op de algemene bestuursvergadering van de herverzekeringsmaatschappij Unum in 1988 bleek dat verzekerings instellingen  langdurige schadeclaims dienden te vergoeden aan klanten met ME en dat klanten de procedures tegen verzekeringsmaatschappijen meestal wonnen. Daarom diende ME psychisch te worden verklaard en werd het kind CFS/CVS geboren. De vader van het plan was Simon Wesseley.

Het is dus klaar en duidelijk dat cvs niet bestaat en enkel een uitvindsel is van de financiële maffia

 Wat is CVS voor Unum : (grootste herverzekeringsmaatschappij in de wereld)

- Neurose onder een nieuwe naam - Wij verliezen miljoenen indien we niet dringend ingrijpen in dit groeiend probleem.

- CVS classificeren onder WHO F-48.0-neurasthenie)

- Onze geneesheren moeten dringend onze Unum revalidatie normen aanbevelen en er mee werken, om te pogen de patiënt te bewegen tot een maximaal functioneren in het

   arbeidscircuit,met of zonder symptomen. (mens ondergeschikt aan winstnormen)   (EVIDENCE BASED)

- De vertegenwoordiger van Unum in Belgie is  Ageas ( exFortis.)

Het verwondert ons dan ook ten sterkste,dat u op de hoorzitting van 19 maart enkel mensen uitnodigt,die aanhangers zijn van de Wesseley theorie en dus perfect passen in de theorie van bezuinigingen. 

Ook stuit het tegen de borst dat U Mevr.Weegmans van het VPP uitnodigt( met alle respect voor het werk van mevr. W) maar die zelf  geen ervaring heeft met ME/CVS en niet de voorzitters van de ME organisaties aangesloten bij het VPP. 

Opvallend is ook dat niemand uitgenodigd is van de vakgroep Menselijke Fysiologie ( MFYS) UZ-Vub Brussel ,die de laatste jaren opvallend wetenschappelijk onderzoek hebben verricht op gebied van ME/cvs

Wat betreft de ronde tafelconferentie waar u naar verwijst hebben we toch enkele opmerkingen te formuleren:

“Daarom hebben wij enkele maanden geleden een rondetafelconferentie georganiseerd waarop patiënten en artsen uit het werkveld kwamen getuigen. Wij wilden dat er eindelijk eens echt geluisterd werd naar de patiënten, naar hun klachten en hun ervaringen.”

 Vooreerst de definitie van een rondetafel :

Het doel van een rondetafelconferentie is te komen tot meer inzicht waardoor goede besluiten kunnen worden genomen. Om tot inzicht te komen is niet alleen gelijkwaardigheid van de gesprekspartners nodig ook moeten gesprekspartners zich open en kwetsbaar (durven) opstellen. Door deze houding en vertrouwen in intentie en competentie van de gesprekspartners, kunnen alle gesprekspartners leren en hierdoor tot nieuw inzichten komen.

Het is gebruikelijk om de rondetafelconferentie te openen met een uitdagende stelling waarop alle gesprekspartners kunnen reageren. Door discussie over de stelling en luisteren naar de meningen en inzichten van anderen kunnen  nieuwe inzichten  worden gecreëerd.

Wij kunnen de spreekbeurten van de heer Vogelaers en de heer Heytens dan ook niet onder deze definitie vatten,maar veeleer als sprekers die hun verkeerde visie  willen doordrukken.

 

Ook over de raadpleging van patiënten valt veel te zeggen!!! O.a uw ommezwaai tussen de eerste raadpleging met een ME groepering en de laatste algemene raadpleging waarbij patiënten regelmatig de mond werden gesnoerd.

De tijd dat  SpA zichzelf ‘sociaal’, en bij uitbreiding soms zelfs ‘socialist’ kon noemen is lang voorbij. 

De uitgaven in de sector functionele revalidatie zijn de laatste jaren dermate gestegen dat de regering binnen het Riziv bevoegde instanties verzocht heeft structurele maatregelen uit te werken voor een betere beheersing van die uitgaven.( op alle soorten van manieren, schorsingen, het niet meer terugbetalen van bepaalde noodzakelijke medicatie enz…)

We horen bij de SpA veel gezoem over solidariteit en ‘fairness’ ,maar ondertussen wordt er volop gesnoeid in de sociale zekerheid.

Laat het ons zo resumeren dat de SpA onder het kleine roze verflaagje een rechtse partij is geworden en dan ook steun zoekt bij senator IDE( NVA).Van de NVA is geweten dat ze niet is voor een biomedische behandeling van ME/CVS. De N-VA noemt  artsen/internisten/professoren die een dergelijke behandeling verzorgen: "charlatans".

 In een tijd waar verkiezingen volop voorbereid worden dan toch nog deze kleine bloemlezing:

Populismus ist einfach, Demokratie ist komplex (Dahrendorf, 2003).

Populisten geloven in eenvoudige oplossingen in een transparante wereld, die volgens sommigen in de  werkelijkheid veel complexer is. Populisten wantrouwen en veroordelen elke consensus, nuance en complexiteit: democratisch overleg tussen representatieve groepen en politieke compromissen worden sowieso verdachte producten van achterkamerpolitiek; wetenschappelijk expertise wordt afgedaan als misleidende mystificatie van de werkelijkheid(Abts, 2004:461).

Populisme is niet het alleenrecht van een partij,maar wel van een gemeenschap die omwille van de poen, verloren heeft alle fatsoen.

Uit het populisme van de jaren 30 of het populisme van het jaar 2013. De tekst geldt voor beide periodes. 

Het is crisis. De economische groei daalt,de werkloosheid stijgt. De regering reageert door in het sociaal vangnet te knippen. Alles wat het individu aangaat,zoals bv medische zorg,invaliditeit en werkloosheid daar mag de overheid zo weinig mogelijk geld aan besteden. Zij zijn de oorzaak dat het minder gaat in de maatschappij.

“Psychiaters, politici en industriëlen zijn bondgenoten geworden tegen de genetisch defecten. Iedereen moet aan het werk,de profiteurs moeten eruit. Psychiaters hebben geen respect voor mensen, je ziet het nog steeds in alles terug. In een niet zo ver verleden baseerde de Duitse rassenideologie zich op de zgn. eugenetica, n.l het streven om met behulp van “wetenschappelijke kennis ?” de menselijke soort te verbeteren.

“Mensen in machtsposities misbruiken die macht tegenover zieke mensen en gebruiken deze om hun eigen gevestigde belangen te bevorderen. Geen van de machthebbenden luistert, tenminste niet totdat zij zelf of hun eigen familieleden zich voegen bij de vervolgde groep, wanneer ook zij oplopen tegen een muur van volstrekte onverschilligheid” (Prof. Dr. Malcolm Hooper - University of Sunderland.)  

“Het routinematig uitvoeren van serologisch onderzoek en het verrichten van immunologisch functie-onderzoek zijn niet zinvol.” beweren de Wesseley aanhangers. Terwijl het wetenschappelijk vaststaat dat er inmiddels  mits eenvoudig immunologisch onderzoek wel degelijk vele afwijkingen bij ME/CVS patiënten kunnen worden geconstateerd, wordt aan de onderzoekers expliciet geadviseerd deze onderzoeken niet uit te voeren. Subtiel is natuurlijk het woordje routinematig in dit verband. 

Je zou er bijna overheen lezen, maar hier wordt keihard gelogen dat CGT de enige behandeling is met aangetoonde effectiviteit. En het centrale en meest invaliderende probleem van ME/CVS zoals in 1969 door de WHO gedefinieerd, de inspanningsintolerantie wordt in de criteria die het Riziv gebruikt compleet genegeerd. Terwijl patiënten NOOIT met GET behandeld zouden mogen worden volgens de internationale criteria.

 Met respect,

EDW

____________________________________________________________________________

 De reactie van "onschuldige" Maya : 

Geachte heer

Hartelijk dank voor uw oprechte mail en opmerkingen.
Ik denk dat het nodig is om een en ander voor u te verduidelijken wat de werkwijze van het parlement/commissies betreft.
Een deel van de commissie wou geen hoorzittingen over het onderwerp, een ander deel wel.
Als consensus werd er beslist om een voormiddag te besteden aan het debat, en dit rekening houdende dat het parlement binnen 4 weken haar werkzaamheden stopzet.
Elk parlementslid kreeg een week de tijd om sprekers naar voor te schuiven. Vorige week werd de lijst van voorgestelde sprekers besproken in de commissie en werd een eindselectie gemaakt.
Als voorzitter heb ik begrip voor uw ontgoocheling, maar geen enkele partij heeft de sprekers die u aanhaalt naar voor geschoven. Het is mijn taak de procedure te volgen.
 

Mvg,
Maya Detiège

Voorzitter commissie Volksgezondheid

________________________________________________________

Noot van cfsinfo :

De lijst met biomedische artsen van ( MFYS) UZ-Vub Brussel werden reeds bij het voorbereidende onderhoud aan mevr Detiège overhandigd.

Aangezien Mevr.Detiège en haar partij deze artsen niet uitgenodigd hebben als sprekers,is het héél duidelijk wat de houding is van de SpA.

Het was trouwens al die tijd al geweten dat het nieuwe zorgplan,dat enkel exclusief kan uitgevoerd worden door UZ Gent ( Vogelaers)voor het ganse Vlaams grondgebied niets anders was dan een verborgen sponsoring en compensatie voor de gemiste subsidies bij de afschaffing van de referentiecentra.

Ook zal waarschijnlijk moeten voorkomen worden dat keuringsartsen van allerlei verzekeringsinstellingen op hun stappen zullen moeten terugkeren of bloot komen te staan aan allerlei schadeclaims. De heppachtigen van het riziv kunnen terug op hun beide oren slapen. Het gevaar is nog eens afgewenteld.

_________________________________________________________

  MEER INFO op

http://www.wakeupcallbeweging.be/

 

https://www.facebook.com/groups/tintinesk/

_________________________________________________________________

 

De mening van een ervaringsdeskundige 

Brief tav Sp.a (Detiège met cc Crombez, Tobback, Anciaux) - 26 februari 2014 om 20:17

Mevrouw Detiège,

Deze week ontving ik de Sp.a nieuwsbrief in mijn mailbox. Deze nieuwsbrief die ons “veel leesplezier” moest bezorgen, bezorgde mij spijtig genoeg enkel een frons van diepe verontwaardiging.

“Mijn” partij, waar ik al 25 jaar voor stem, die ik al 25 jaar verdedig naar andersgezinden toe, laat mij weten dat via een “democratisch proces” van “regelgeving” en “evenwicht tussen de visies van verschillende partijen”, de lang verhoopte hoorzitting inzake ME/CVS één grote farce zal inhouden. De zoveelste miskenning van patiënten en wat zij belangrijk vinden ivm het beleid inzake ME/CVS. 

De opstelling van de “sprekers” duidt op pure blindheid voor de realiteit: ME/CVS is een neuro-immuunziekte. Een ziekte behoeft wetenschap en wetenschappers. Een ziekte, zeker een langdurige die je berooft van je sociale, maatschappelijke, intellectuele en fysieke capaciteiten, kent haar psychische componenten. Uiteraard. Die psychische componenten zijn een normaal menselijke gevolg. Een gevolg dat echter nooit ofte nimmer een reden mag zijn om bij een hoorzitting nog maar eens de psychosociale dominantie te laten gelden.

Welke partij welke sprekers naar voor heeft geschoven doet er niet toe. Het eindresultaat is duidelijk: 6 van de 9 sprekers behoren tot de psychosociale strekking en de patiënten krijgen geen forum tijdens deze hoorzitting. De commissie is verantwoordelijk voor dit eindresultaat. Punt.

Er is niets democratisch aan een hoorzitting over een ziekte wanneer de patiënten(verenigingen) geen forum krijgen. Vooral wanneer ca. 18000 patiënten, familieleden en naasten een petitie getekend hebben met de vraag om een hoorzitting te organiseren en daarbij een heel duidelijk afgelijnde eisenbundel naar voor hebben gebracht (zie verzoekschrift WUCB). 

Er is niets democratisch aan een hoorzitting over een ziekte wanneer de biomedische specialisten terzake geen forum krijgen. Kan u zich een hoorzitting voorstellen over wat te doen met het toenemend aantal Alzheimer patiënten waar Prof. Van Broeckhoven niet bij aanwezig zou zijn?  Een hoorzitting over wat te doen met het toenemend aantal kankerpatiënten, waar alleen verantwoordelijken van pijncentra en psychologen aan het woord zouden komen? Het kot zou te klein zijn (om het volks uit te drukken). 

Het gedachtengoed en de aanbevelingen van de meeste sprekers behelst één grote déjà-vu. Cognitieve gedragstherapie en oefentherapie, kiné en psychologen. Van hetzelfde laken een broek. Het zal onder een mooiere verpakking zitten maar het blijft hetzelfde tot niets leidend beleid. 

Het KCE rapport van 2008 was overduidelijk: 5 jaar referentiecentra en geen enkel resultaat. Geen enkel. Niet omwille van de patiënten, zij bleken gemotiveerd genoeg. Niet omwille van het niet betrokken zijn van huisartsen. Het waren immers de centra zelf die hen niet informeerden. Er is maar één reden voor het mislukken van de aanpak van de afgelopen decennia: praattherapie en oefeningen zullen deze ziekte niet laten verdwijnen.  

Dit hebt u al zoveel maal gehoord. En met u al uw collega’s die zich met het ME/CVS dossier hebben beziggehouden in het verleden, die delegaties patiënten hebben ontvangen in het verleden. Telkens opnieuw met dezelfde vraag: herken ME/CVS voor de ziekte die ze is: een ernstige ziekte, een invaliderende ziekte. Een ziekte waar wel degelijk ernstige abnormaliteiten bij kunnen aangetoond worden (in tegenstelling tot wat de psychosociale verdedigers beweren). Een ziekte waar op dit moment geen oplossing voor bestaat maar die qua ernst niet moet onderdoen voor ziektes zoals MS, COPD, RA, … 

Getuige hiervan het “2014 STANFORD MYALGIC ENCEPHALOMYELITIS/CHRONIC FATIGUE SYNDROME SYMPOSIUM - Advances in Clinical Care and Translational Research” dat evenzeer op 19 maart zal plaatsvinden. 

Bekijk de onderwerpen en zie de discrepantie tussen wat in ons land te gebeuren staat die dag en wat er in wetenschappelijke kringen leeft: het contrast kan niet groter zijn. 

http://chronicfatigue.stanford.edu/documents/ChronicFatigueSyndromeCME2014-FORMS-r3a.pdfronicfatigue.stanford.edu/documents/ChronicFatigueSyndromeCME2014-FORMS-r3a.pdf

     - Collaboration, Innovation and Discovery in the Field of Infection Associated Chronic Diseases 

-  ME/CFS, What Have We  Learned?  

- Daily Fluctuations of Cytokines in ME/CFS Patients  

Gene Expression Findings in ME/CFS  

Cardiovascular Aging in CFS  

MRI Findings in ME/CFS  

Quantitative EEG Studies Suggest Subcortical Pathology in ME/CFS 

- Approach to the Medical Care of a ME/CFS Patient: Medical Interview and Diagnostic Pitfalls  

- Circulating Cytokines in ME/CFS Patients Reveal a Novel Inflammatory and Autoimmune

   Profile  

Microbial Diagnostics and Discovery in ME/CFS 

Top-wetenschappers als Jose G. Montoya, Elizabeth Unger, Anthony L. Komaroff en Ian Lipkin (ontdekker van het Borna virus) wijden hun tijd en carrière aan ME/CVS.

Zij aanzien ME/CVS als één van de meest ingewikkelde ernstige ziektes van deze tijd.  

Als u weet dat dit nog maar een fractie is van wat er buiten België gaande is qua onderzoek naar deze ziekte, dan kan u zich misschien inbeelden hoe gefrustreerd en zelfs furieus Belgische patiënten zijn bij het aanzien en ondergaan van jarenlange geldverkwisting aan psychologische proefprojecten. Om dan te moeten aanschouwen dat dezelfde mensen deze gefaalde proefprojecten als de beste marketingmanagers blijven verkopen aan onze overheid, aan de bevolking, aan artsen, … aan al wie onwetend is over de échte wetenschap. 

Voor onwetende mensen is er nog enig begrip. Maar u en uw collega’s zijn voldoende ingelicht. Hebben voldoende tijd gehad om met de nodige mensen te spreken die u wegwijs konden maken in dit ingewikkelde dossier. Waarom u dus samen met uw collega’s commissieleden niet de kans grijpt om alles een andere richting uit te sturen, is voor mij een raadsel. 

Met dergelijke onevenwichtige samenstelling van sprekers en slechts een halve dag om een toekomstig beleid inzake een uiterst ingewikkeld dossier, weten we allemaal waar dit op zal uitdraaien.

En de patiënten? Die krijgen alsmaar meer financiële, maatschappelijke, sociale en medische problemen. Wie in het parlement zal daar wakker van liggen? Blijkbaar enkel Vlaams Belang (wie had gedacht dat ik dit ooit zou schrijven?) en Groen. De meeste partijen (op een paar politieke figuren na) zijn allang blij dat we waarschijnlijk in de toekomst met nog meer gemak verder uit de ziekenzorg geweerd kunnen worden en dat ze het RIZIV  en de andere grote verzekeraars niet tegen zich in het harnas hebben gejaagd. 

Mensenlevens kunnen letterlijk afhangen van wat politici beslissen. In dit geval zullen de kamerleden binnen het door u geplande opzet van de hoorzitting moeten beslissen op basis van onvoldoende genuanceerde informatie binnen een veel te korte tijdsspanne. Wat voor de volksvertegenwoordigers slechts een half dagje werk inhoudt, zal voor ons patiënten de komende decennia ons leven bepalen. (CD&V besefte blijkbaar als enige dat een halve dag deze ziekte geen recht aandoet?)

Ik kan niet anders dan tot de slotsom komen dat 

1/ uw commissie aan de kernvragen van 18.000 patiënten en naasten voorbij is gegaan

2/ heel de ME/CVS gemeenschap riskeert terug naar “af” te worden gestuurd indien de psychosociale strekking en het RIZIV opnieuw mag aangeven welke koers er gevaren moet worden

3/ u zal falen in uw opzet “de situatie van de patiënten verbeteren, de ziekte erkend en maatschappelijk aanvaard laten worden en de benaderingen zo breed mogelijk te onderzoeken”.

Deze hoorzitting is immers bijna een blauwdruk van de rondetafelconferentie van een paar maanden geleden.  

We weten dus wat we kunnen verwachten.

4/ de democratie wel betrekking heeft op partijen (zie uw inleiding van de sp.a nieuwsbrief) maar niet van toepassing is op een grote gemeenschap zieke mensen. Zij worden niet vertegenwoordigd, zij krijgen geen forum (het VPP is geen spreker voor ME/CVS patiënten omdat zij zich nooit met afzonderlijke ziektes bezig hebben gehouden)

Dit is meer dan een gemiste kans. Dit is voor ons patiënten een rampscenario. Deze hoorzitting zal, wanneer het geplande opzet behouden blijft (sprekers en beperkte tijd), opnieuw een tijdperk van medisch falen inleiden. 

Daarenboven zal uw voorstel van resolutie de loper uitrollen voor de geplande nieuwe 2de lijns CVS diagnosecentra die opnieuw zullen werken met gedragstherapie en oefeningen als enige toegelaten “behandeling”, geen diepgaande testen op zoek naar abnormale immuunsparameters, infecties, endocriene afwijkingen, neurologische afwijkingen, cardiopulmonaire afwijkingen, …“Adequate doorverwijzing in het zorglandschap” kan alleen indien dit vertaald wordt als een  doorverwijzing naar echte specialisten terzake: degelijk opgeleide immunologen, neurologen, endocrinologen, cardiologen … Het gewicht van onze zorg leggen op de schouders van overwerkte niet-gespecialiseerde huisartsen slaat nergens op. 

Uw stelling “Wij - de sp.a - en met ons ook heel wat andere partijen, geloven erin dat de tijd rijp is om de situatie van deze groep patiënten te veranderen” houdt enkel steek indien u die verandering na meer dan 25 jaar laat komen vanuit de wetenschap achter deze ziekte en niets anders. Wetenschap die in staat is om het kaf van het koren te scheiden, om patiënten echte behandelingen te geven daar waar ernstige afwijkingen gevonden worden. 

 Dat u schrijft “We hadden uiteraard graag prof De Meirleir als spreker gehad, maar moeten voorzichtig zijn op politiek vlak. Dr De Meirleir heeft al tegen vele schenen geschopt” doet de deur dicht. Sp.a zou net tegen schenen moeten durven schoppen, zou net de partij moeten zijn die zich hier niets van aantrekt. De partij die de know-how van deze specialist (en die van andere specialisten) belangrijker vindt dan de politieke schenen die misschien blauw zouden zien. 

Dat u met de uitnodiging van Boudewijn Van Houdenhove en Vogelaers tegen duizenden patiëntenschenen stampt, lijkt dan weer minder belangrijk. Als NVA hen wel kan uitnodigen, dan kan Sp.a toch zeker ook voor sterk wetenschappelijk tegengewicht zorgen?  

Waar is het stukje “sociaal” naartoe bij Sp.a? Ik vind het hoe langer hoe minder terug. Al dat menselijke leed waarover u mee beslist, al dat leed waar u als voorzitster van de commissie iets aan had kunnen veranderen. Niet oplossen maar wel verzachten. Door tegen de druk van sterke lobby’s in te gaan en te zorgen voor evenwicht qua sprekers en gefundeerde medische en wetenschappelijke informatie binnen het parlement. Niet meer dan dat: evenwicht en een stem aan de wetenschap en de patiënten geven. 

Wij vragen geen “respect voor de patiënten”, geen “bewondering”, geen begrip van een desastreuse ziekte die mensen zich onmogelijk kunnen voorstellen. Wij vragen verandering. Gooi de boel om. Verlaat het pad dat tot nu toe tot niets, behalve miserie voor de patiënten, geleid heeft.  Jaren psychosociale benadering en geen resultaten mag nu eindelijk eens plaats ruimen voor de biomedische benadering en onderzoek. Een benadering die oog heeft en in staat is patiënten te groeperen. Dat is waar ons om draait. Niets anders. 

Ik vrees dat Sp.a en in mijn geval Bruno Tobback, mijn stem dit jaar voor het eerst niet zal krijgen indien dit werkelijk alles is wat Sp.a in dit dossier heeft bij te dragen.  

Dus nee Mevrouw Detiège, er was van “leesplezier” van de Sp.a nieuwsbrief absoluut geen sprake. 

Met vriendelijke groeten,

EvH

___________________________________________________________

 

Van de N-VA is geweten dat ze a-sociaal: anders sociaal’ zijn. De N-VA – kandidaten lanceren een kanjer van een aanval op ons sociaal model. Zij willen af van wat ze ‘het passieve uitkeringsbeleid’ noemen en willen naar eigen zeggen ‘mensen versterken, geen structuren uitbouwen die een eigen leven gaan leiden’. Ze gaan er prat op dat het sociale beleid van de N-VA veel socialer is dan het verfoeide ‘socialistische model’. Straffe bewering.

N-VA voorzitter Bart De Wever, die eerder zei: ‘We stellen vast dat je de onderklasse bestendigt, zelfs vergroot door het systeem van uitkeringen.’ De Wever zegt : ‘Zonder te pleiten voor een sociale afbraak mag de vraag dan toch gesteld worden of ons verzorgingssysteem niet al te gemakkelijk mensen bevestigt in de rol van de hulpbehoevende. Of het soms niet te veel overhelt naar gesubsidieerde apathie in plaats van te prikkelen tot vooruitgang.’

 

‘De sociale zekerheid haalt mensen niet uit de armoede. Ze bestendigt hen in hun achterstelling. Ze vernietigt hun zelfrespect. En ze creëert meer armen en zieken.’

 

Enkel, alle ernstige studies spreken dat tegen. Allemaal. Vandaag leeft in ons land 15 procent van de mensen in armoede, een schandelijk cijfer voor zo’n rijk land. Maar, zo becijferde Europa, zonder de sociale zekerheid zou dat 42 procent zijn. Dat lezen we in het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting, waarnaar de N-VA ook uitgebreid verwijst in haar recent goedgekeurde congresteksten

 

Tussen 2001 en 2010, toen Monica De Coninck ( SpA) de OCMW-scepter zwaaide, daalde het aantal leefloontrekkers in de Sinjorenstad met 20 procent. Maar in dezelfde periode steeg de kansarmoede-index – het aantal kinderen in kansarme gezinnen – in Antwerpen met bijna 50 procent.

 

In 2013, toen Liesbeth Homans het roer van het Antwerpse OCMW had overgenomen, daalde het aantal uitkeringen tot een absoluut laagtepunt: 3923 leefloontrekkers en 2209 equivalente leefloontrekkers. Liesbeth Homans schreef triomfantelijk: ‘We hebben een doorgedreven activeringsbeleid gevoerd waardoor ook meer mensen niet langer een leefloon gingen ontvangen.’

 

 

___________________________________________________________