Invaliditeit -arbeidsongeschikt

Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS Diëten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-Tandhygiëne CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

Start
Omhoog

 

Invaliditeit- arbeidsongeschikt

 

 

http://blog.seniorennet.be/jules/archief.php?ID=355947

Zijn dubbele fietstesten zinvol voor ME/CVS ? - Deel I
http://www.medexpert.be/FormulaireNL.html

Evaluatierooster van de huishoudelijke onbekwaamheid

http://www.mloz.be/jsp/internal.jsp?id=130&idDoc=822&idFolder1=130&language=Nl&origin=Mloz

Pierre Lucas: « De adviserend geneesheer-expert mag enkel advies geven

http://tinyurl.com/55qdxd

OBSI  officieel

http://www.expertisen.be/sociaalrecht_p5.htm

Blijvende arbeidsongeschiktheid

http://users.skynet.be/vzw-verkeersslachtoffers/lichamelijke-schade.html

lichamelijke schade en medische expertise

http://www.elfri.be/blijvende-arbeidsongeschiktheid-blijvende-invaliditeit

Blijvende arbeidsongeschiktheid en blijvende invaliditeit

http://www.stichtingpiv.nl/Docs/PIVdocs/1998/Verkeer%20Hoofdstuk%204.htm

Algemene grondslag aansprakelijkheid

De vaststelling van het percentage van de aantasting van de fysieke integriteit wordt in België volledig aan de medisch expert overgelaten. Daarbij maakt hij gebruik van de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit (OBSI), zoals gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Deze schaal (of barema) werd na de tweede wereldoorlog gebruikt voor het vaststellen van militaire pensioenen. Nu geldt hij als indicator in het gemene recht. De grondslagen en methodiek van de OBSI komen overeen met de Franse Barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun. De in de OBSI bij de diverse soorten letsel gegeven invaliditeitspercentages gaan uit van een objectieve fysiologische invaliditeit. Er zijn marges opgenomen teneinde enigszins rekening te kunnen houden met de concrete omstandigheden van het geval. De OBSI kent de volgende indeling:

http://www.verzekeringsgeneeskundevlaanderen.be/
vorming/teksten/Jonckheere.pdf

Van OBSI  naar Europese schaal ter bepaling van graad van invaliditeit

http://www.assuralia.be/document/Guide%20m%C3%A9dical%20NL.pdf

Europese schaal voor de beoordeling van aantastingen van de fysieke en psychische integriteit

http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2006/02/17/95990.pdf

OBSI

http://www.verzekeringsgeneeskundevlaanderen.be/
vorming/teksten/Jonckheere.pdf

Van OBSI  naar Europese schaal ter bepaling van graad van invaliditeit

http://www.assuralia.be/document/Guide%20m%C3%A9dical%20NL.pdf

Europese schaal voor de beoordeling van aantastingen van de fysieke en psychische integriteit

http://www.expertisen.be/arbeidsongevallen_p2.htm

Beknopte analyse van de constitutieve elementen van een arbeidsongeval

http://tinyurl.com/622hy4

Obsi : regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen.

http://www.ophthalmologia.be/eyefo/index.php?cat=soc&p=1

De officiële Belgische schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit is bestemd om, krachtens de wettelijke beschikkingen welke er de toepassingen van bekrachtigen, als schattingsbasis te dienen voor de door tussenkomst van de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst uitgevoerde medische expertises.

http://www.uzbrussel.be/u/view/nl/304669-Indicatieve+tabel+NWJ+2004.html%20-

Indicatieve tabel 1 mei 2004

In de praktijk schept het begroten van de concrete omvang van gemeenrechtelijke schade vaak een aanzienlijk probleem. Dit is des te meer het geval wanneer de schade duidelijk vaststaat,maar de exacte criteria om de schade te begroten ontbreken. In dit deelgebied van het recht is er

een grote verscheidenheid aan rechtspraak,wat geenszins de rechtszekerheid ten goede komt.

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2006-02-17&numac=2005022918#top

De ERGOS ™ Werksimulator is gericht op het bieden van een daadwerkelijke integratie van arbeidskundige en medische informatie. Meer traditioneel wordt voor het verkrijgen van arbeidskundige informatie veelal gebruik gemaakt van worksampling, assessment-technieken, proefplaatsingen en psycho-metrische benaderingen. Medische informatie concentreert zich traditioneel meer op de gezondheid door gebruik te maken van fysiologie, biomechanica en therapie. ERGOS integreert deze twee informatiestromen in de onderzoeksopzet en -inhoud. Deze integratie levert de volgende voordelen

http://www.ergobel.be/

De ergotherapeut is de paramedicus die mensen met fysieke, psychische en/of sociale dysfuncties begeleidt met oog op het bevorderen, terugwinnen, en/of in stand houden van het zo zelfstandig mogelijk functioneren in hun persoonlijk leef-, werk- en ontspanningssituatie, via concrete activiteiten daaraan ontleend en rekening houdend met hun draagkracht en de draaglast vanuit hun omgeving.

http://www.me-cvs.nl/index.php?pageid=6379&printlink=true&highlight=wetenschappelijke

Claimbeoordeling bij het chronisch vermoeidheid syndroom Een onderzoek naar de theorie en praktijk.

http://ergos.deds.nl/exp/file/Ergologie_VAV2006.pdf

Ergologie: herkomst, doel en methode

http://www.stichtingpiv.nl/Docs/PIVdocs/1998/Verkeer%20Hoofdstuk%204.htm

Onder 8 (Neuropsychiatrie) wordt de medische waardering vermeld van het Traumatisch cervicaal syndroom, waaronder kan worden begrepen het verschijnsel "whiplash". Het toegekende invaliditeitspercentage voor dit syndroom bedraagt maximaal 5% voor zover er daarnaast geen objectief vast te stellen medische aandoening kan worden geconstateerd. Is dit laatste echter wèl het geval, dan kan het percentage maximaal 20% bedragen. In België komen deze whiplashclaims de laatste tijd steeds meer in de belangstelling te staan, mede omdat de Ombudsdienst voor verkeersslachtoffers de aandacht van de rechterlijke macht op dit soort schade wil vestigen

 

 

http://www.ceredoc.eu/?page=bareme

Le Guide Barème Européen d'évaluation médicale des atteintes à l'intégrité physique et psychique

http://www.eumass.com/

Welcome to EUMASS the European association for doctors with involvement in Disability Assessment Medicine and Healthcare Cost-control

   
   

 

 

 

Artikelen: