Internationale verdragen

Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS Diëten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-Tandhygiëne CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

Start
Omhoog

 

 

WHO – ICD 10

De ‘WHO ICD-10 Diagnostic and Management Guidelines for Mental Disorders in Primary Care’, van de Wereld Gezondheidsorganisatie erkende CVS als neurologische ziekte. ME is immers in de ICD 10 opgenomen in hoofdstuk G. ‘Ziekten van het zenuwstelsel’ onder code G93.3, evenals Postviraal Vermoeidheidssyndroom. In deel 3 van de ICD 10 is te vinden dat onder deze code ook de term CVS valt. ICD) is een wereldwijd gevolgde publicatie. België en Nederland ratificeerden het verdrag met de WHO en zijn dus - zolang de regeringen het lidmaatschap van de WHO niet opzeggen - aan deze classificatie gebonden. In België beschouwen bepaalde organismen cvs nog steeds als psychische ziekte wat dus indruist tegen de internationale verdragen.

"Dr Saraceno van de WHO

 

Ik wens de situatie betreffende de classificatie van neurasthenie, vermoeidheidssyndroom, postviraal vermoeidheids syndroom en benigne Myalgische Encefalomyelitis te verduidelijken. Laat me duidelijk stellen dat de ‘World Health Organisation’ (WHO) zijn stelling aangaande deze aandoeningen NIET heeft gewijzigd sinds het publiceren van de ‘International Classification of Diseases’10th Edition’ in 1992 ICD-10 Internationale Classificatie van Ziekten en versies daarvan in latere jaren.

Post-viraal vermoeidheids syndroom blijft onder de ziekten van het zenuwstelsel.

Benigne Myalgische Encefalomyelitis is ook in deze categorie opgenomen

Neurasthenie blijft onder de mentale en gedrags-aandoeningen als F48.0 en vermoeidheids-syndroom (NB: NIET Chronisch Vermoeidheids Syndroom) .

Post-viraal vermoeidheids syndroom is echter expliciet uitgesloten van F48.0. “

M.E./CVS is geen psychiatrische aandoening.  Het staat niet vermeld in de DSM [Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; classificatie voor psychische stoornissen )

Wat betreft de toepassing van de ICD 10 code

Instrumenten van internationaal recht hebben de vorm van een verdrag (ook overeenkomst,conventie, protocol genoemd), dat bindend kan zijn voor de staten die deze overeenkomst afsluiten. ( ratificatie of toetreding)

De Wereldgezondheidsorganisatie erkende CVS als neurologische ziekte.  België en Nederland ratificeerden het verdrag met de WHO en zijn dus - zolang de regeringen het lidmaatschap van de WHO niet opzeggen - aan deze classificatie gebonden.

Hebben handelingen van internationale organisaties  evenwel een juridisch bindend  karakter (hierna kortheidshalve “besluiten” genoemd), dan maken ze deel uit van de Belgische rechtsorde.

Om deel uit te maken van de Belgische rechtsorde behoeven besluiten van internationale organisaties geen parlementaire goedkeuring. Anderzijds moeten zij wel worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad om tegenwerpbaar te zijn aan particulieren.

Besluiten van internationale organisaties vinden voor België hun rechtsgrondslag in het oprichtingsverdrag van de desbetreffende internationale organisatie, waarbij België partij is geworden. De besluiten van hun organen en de rechtskracht daarvan volgen dan ook uit het oprichtings- of toetredingsverdrag ter zake .

Het feit dat een handeling van een internationale organisatie orgaan als zodanig niet bindend is ten aanzien van België, geen deel uitmaakt van de Belgische rechtsorde of niet tegenwerpbaar is aan particulieren, staat er natuurlijk niet aan in de weg dat deze handeling een uitdrukking zou kunnen zijn van een regel van internationaal gewoonterecht en als regel van internationaal gewoonterecht wel bindend is voor België, deel uitmaakt van de Belgische rechtsorde en tegenwerpbaar is aan particulieren.

Internationale inwerkingtreding

Internationale normen kunnen pas deel uitmaken van de interne rechtsorde eens ze de Belgische Staat binden. Voor verdragen zal bijgevolg vereist zijn dat ze overeenkomstig het internationaal recht ten aanzien van België in werking zijn getreden en gelden.

Zo zal bv. een verdragsbepaling slechts werking kunnen hebben in de Belgische rechtsorde eens het verdrag ten aanzien van België in werking is getreden overeenkomstig het internationaal verdragsrecht, voor zover  de verdragsbepaling niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een voorbehoud, het verdrag niet is opgezegd of opgeschort. Behalve vergissing van onzentwege heeft België ook geen verzet aangetekend tegen bepaalde clausules van de ICD 10 code.

In verschillende situaties zal de datum van internationale inwerkingtreding ten aanzien van België volstaan. Dit is bv. het geval wanneer de Staat internationale verbintenissen heeft aangegaan ten aanzien van alle individuen die zich onder zijn rechtsmacht bevinden zonder dat het beginsel van de wederkerigheid speelt. Mensenrechtenverdragen bieden hiervan een voorbeeld.

Bij het ratificeren van of het toetreden tot een verdrag kan een staat voorbehouden maken bij één of meer artikels van het verdrag, tenzij het verdrag zelf dit verbiedt. Normaal gesproken kunnen dergelijke voorbehouden op eender welk tijdstip terug ingetrokken worden. In sommige landen staan internationale verdragen boven de nationale wetgeving. In andere landen kan een speciale wet nodig zijn om een internationaal verdrag, ondanks ratificatie of toetreding, kracht van (nationale) wet te geven. Bijna alle staten die een internationaal verdrag ratificeerden of ertoe toetraden, moeten daarna besluiten uitvaardigen, bestaande wetten aanpassen of nieuwe wetgeving invoeren opdat het verdrag op het nationaal territorium helemaal effectief zou zijn.