Arbeidsongeschikt

Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS Diëten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-Tandhygiëne CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

Start
Omhoog
Controlegeneesheer
Ama scale disability
Karnofsky scale
Uithoudingstesten
Vo2 max
Wattmax
Zelfredzaamheid
Riziv
RVA-Sociale zekerheid
Inkomen

 

Arbeidsongeschikt

http://www.arbeidsongeschiktheid.org/
volledig-duurzaam.htm

Volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid

Een werknemer die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raakt, komt in aanmerking voor een zogenoemde IVA-uitkering. Hierbij staat IVA voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. "Volledig" betekent in dit geval dat je door je ziekte of handicap niet meer dan 20% van je laatste loon kunt verdienen.

http://www.riziv.fgov.be/care/nl/infos/
infobox/doctor/pdf/part5.pdf

 

Personen die al werkonbekwaam waren toen ze op de arbeidsmarkt terechtkwamen, hebben geen recht op een uitkering omdat er in dit geval geen sprake is van intreden of verergering. Deze personen hebben immers nooit een verdienvermogen gehad. Het feit dat deze personen vóór het begin van hun A.O.bv. werkloosheidsuitkeringen trokken  of een stage verrichtten, verandert deze beoordeling niet.In dergelijk geval geldt de wetgeving inzake (verhoogde) kinderbijslag tot de leeftijd van 21 jaar en vanaf 21jaar de wetgeving inzake gehandicapten.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi
_a1.pl?imgcn.x=33&imgcn.y=9&DETAIL=1971041001%
2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=4&cn=
1971041001&table_name=WET&nm=1971041001&la
=N&dt=WET&language=nl&fr=f&choix1=EN&choix2=
EN&fromtab=justel&nl=n&trier=afkondiging&chercher=
t&ddda=1971&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%271971-04-10%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&dddj=10&dddm=04#LNK0006

Arbeidsongeschikt deel 2  Art 23

De wedertewerkstelling kan slechts gebeuren na een gunstig advies van de arbeidsgeneesheer wanneer dit advies voorgeschreven wordt in het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming of wanneer de getroffene zichzelf niet geschikt acht om het werk te hervatten.) <W 1990-12-29/30, art. 107,a), 017; Inwerkingtreding : 19-01-1991> <W 2001-08-10/54, art. 35, 040; Inwerkingtreding : 17-09-2001>

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/
mag-mijn-mutualiteit-mijn-ten-onrechte-ontvangen-invaliditeitsuitkeringen-terugvorderen.html

Mag mijn mutualiteit mijn ten onrechte ontvangen invaliditeitsuitkeringen terugvorderen?

http://deimperatief.skynetblogs.be/archive/
2012/01/08/vrijwilligerswerk-wordt-bestraft.html

Vrijwilligerswerk wordt bestraft

http://www.rva.be/frames/Main.aspx?Path=D
_opdracht_PT%2FRegl%2FReglementering%2FBehoudRecht2%2F&Language=NL&Items=1%2F1%2F3%2F2
Wat zijn de voorwaarden om beschouwd te worden als deeltijdse werknemer met behoud van rechten?

http://www.dewerkbank.be/Wettenenweten/
Tegemoetkomingen/Uitkeringenwerk/
Verliesvanwerk/tabid/107/Default.aspx

De persoon met een handicap heeft geen enkel inkomen meer. Hij heeft geen recht op invaliditeits- of werkloosheids-uitkeringen (bijvoorbeeld omdat hij niet lang genoeg gewerkt heeft) en hij beschikt niet over andere inkomsten.

http://www.riziv.fgov.be/presentation/nl/
publications/news-bulletin/2007-1/pdf/part01.pdf

Terugbetaling onverschuldigde prestaties.

De procedure van akkoorden inzake de terugbetaling van onverschuldigde prestaties wordt hervormd. Dit om antwoord te kunnen bieden in de nieuwe juridische context waarbij de in moeilijkheden verkerende schuldenaar een betere bescherming geniet.

De verzekeringsinstelling moet een ten onrechte ontvangen bedrag aan uitkeringen principieel terugvorderen binnen een termijn van twee jaar. 

Wanneer de sociaal verzekerde niet in de mogelijkheid verkeert om het onverschuldigd bedrag aan uitkeringen in één keer terug te betalen, dan bestaat de mogelijkheid tot gespreide terugbetaling door het afsluiten van een overeenkomst tussen de schuldenaar en de verzekeringsinstelling. 

De reglementering wordt op twee vlakken aangepast

voortaan moeten deze akkoorden worden

goedgekeurd door de  leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle van het RIZIV (en niet meer door de leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen) wanneer de  terugvordering zal lopen over meer dan zeven jaar (twee jaar voordien).

http://www.eerstehulpbijschulden.be/schulden-wat-nu/overheid-en-justitie/terugvordering-uitkering

Als je een verkeerde uitkering kreeg door een fout van de instelling die je uitkering uitbetaalt, zal die in sommige gevallen niet moeten terugbetalen. Wanneer je een (te hoge) uitkering kreeg doordat je zelf in de fout ging door bijvoorbeeld foute informatie te geven, zal je de uitkering moeten terugbetalen.

http://tinyurl.com/2bqdufa

 

Inkomensvervangende Tegemoetkoming  en Integratietegemoetkoming

http://vdab.be/arbeidshandicap/lijst080806.pdf

 Problematieken voor indicatie arbeidshandicap en toekenning recht op B- Gediagnosticeerd door een artsspecialist of psycholoog.

http://www.law.kuleuven.be/jura/art/39n2/vandewiele.htm

Gehandicapten zijn mensen die als eigenschap vertonen dat hun gezondheid voor een min of meer langere duur beschadigd is. Deze beschadiging kan zeer uiteenlopende oorzaken hebben, zoals een aangeboren of verworven ziekte. Er is slechts schade voor zover er een belemmering optreedt voor het maatschappelijk functioneren.

http://www.invaliditeit.be/

Deze brochure bevat informatie over de sociale wetgeving voor langdurig zieken en mensen die op invaliditeit werden gesteld. En, dit in een voor iedereen verstaanbare taal.Op deze site brengen wij informatie voor mensen die door arbeidsongeschiktheid op invaliditeit werden gesteld. Wij staan ook stil bij de rechten en plichten van invaliden, bij de rol van de adviserend geneesheer en het Centrum Algemeen Welzijnswerk.
Read more: http://www.invaliditeit.be/#ixzz153rCXOvj

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/391/561/RUG01-001391561_2010_0001_AC.pdf

De verzekeringsdekking van chronisch/ongeneeslijke zieken en gehandicapten.

http://www.gelijkekansen.be/bijlagen/
237_Nederlandse%20vertaling%20VN%20verdrag%20Tractatenblad.pdf

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap- p59

http://www.riziv.be/citizen/nl/allowances/PROTH_6.htm

Arbeidsongeschikt volgens het RIZIV

http://www.riziv.be/information/nl/studies/
study16/pdf/study16.pdf

Activering van de arbeidsongeschikt uitkeringen

http://www.hospichild.be/index.php?nl_cost_help_allocations

Tegemoetkomingen

http://blog.seniorennet.be/jules/archief.php?ID=460

De uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsregelingen

http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/docs/
default.asp?id=78

 

Een gehandicapte is iemand van wie is vastgesteld: 

  • dat door zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen is verminderd tot 1/3 of minder van wat een niet gehandicapte persoon kan verdienen;

  • dat hij een RIZIV-invalide is. Dit betekent dat hij als arbeidsongeschikt is erkend en na één jaar van primaire arbeidsongeschiktheid als invalide door het RIZIV is erkend. Ook hier dient het verdienvermogen 1/3 of minder te zijn;

  • dat hij een volledig gebrek heeft aan zelfredzaamheid of een vermindering ervan van tenminste 9 punten;

  • dat hij ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing voor tenminste 66 % blijvend fysiek of psychisch gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard is.

  • De feiten die de handicap veroorzaakt hebben, moeten overkomen én vastgesteld zijn vóór de betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

www.steungroep.nl/docs/Posters_conf.pdf

Methoden en instrumenten om beperkingen en duurbelastbaarheid bij Me/CVs plausibel vast te stellen

www.stichtinggaos.nl/download/Verslag%20HSZ.pdf

Ziek van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen : een onderzoek naar de toepassing van de arbeidsongeschiktheidscriteria en de gevolgen ervan voor de betrokkenen

http://www.riziv.be/presentation/nl/publications/
news-bulletin/2005-1/pdf/part01.pdf

Van arbeidsongeschikt  naar arbeidsgeschikt. Gevolgen en mogelijkheden voor de sociaal verzekerde

http://www.vliegendestart.be/stoppen/
arbeidsongeschiktheid/183

Arbeidsongeschikt voor zelfstandigen

http://www.advodirect.com/nl/lees_artikel
_nummer.php?58

Kan ik schadevergoeding vorderen als ik slachtoffer ben van geweld?

http://tinyurl.com/29ug28

ME en arbeidsongeschiktheid – you tube video

http://www.zol.be/printversie.asp?id=241

Slachtoffer van een arbeidsongeval

http://tinyurl.com/33dhmd

Arbeidsongeschikt : gids van onafhankelijk zieknfonds

http://www.vlafo.be/vlafo/download/nl/
1114935/alternatief_bestand

Arbeidsloopbanen van personen met een handicap

http://www.riziv.fgov.be/care/nl/
infos/infobox/doctor/pdf/infobox_doctor.pdf

 

Huisarts en arbeidsongeschiktheid : Het  opmaken  van  arbeidsongeschiktheidscertificaten  is  een  niet  onbelangrijke  taak  van  de  huisarts.  Dit hoofdstuk herneemt enkele definities i.v.m. arbeidsongeschiktheid (A.O.) en overloopt de administratieve procedures voor werknemers en zelfstandigen.

http://tinyurl.com/333l8d

Re-integratiekaart

http://www.rva.be/D_Egov/Formulieren/
Fiches/C47/FormNL.pdf

Aanvraag tot vaststelling van arbeidsongeschiktheid van 33% of meer

http://www.rva.be/D_Egov/Formulieren/
Fiches/C47/FormNL.pdf

U zult niet opgeroepen worden indien u een blijvende arbeidsongeschiktheid vertoont van minstens 33%, die reeds door de erkende geneesheer van de RVA is vastgesteld.

http://www.aclvb.be/content/media/pdf/juni_01.pdf

Als u een blijvende ongeschiktheid hebt van minstens 33 % die erkend is door de geneesheer van de RVA, zal u niet opgeroepen worden.

http://ergos.deds.nl/exp/articles.php?lng=nl&pg=135

Arbeidsongeschiktheid

http://cba.uwv.nl/cba/opencms/CBA/module6/
procesvanbeoordeling/175/03.htm

De uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsregelingen in België

http://ergos.deds.nl/exp/download.php?lng=nl

Terminologie arbeidsongeschiktheid

http://www.riziv.fgov.be/presentation/nl/
publications/news-bulletin/2005-1/pdf/part01.pdf

Van arbeidsongeschikt naar arbeidsgeschikt – Gevolgen en mogelijkheden voor sociaal verzekerde

http://www.riziv.fgov.be/care/nl/infos/
infobox/doctor/pdf/part3.pdf

Wegwijzer naar reglementering voor de huisarts

http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/464112-Tewerkstelling.html Ongeschikt of ongewenst ? Een halve eeuw arbeidsmarktbeleid voor gehandicapten
   

 

 

Artikelen:

 

 

Uitleg polisvoorwaarden; arbeidsongeschiktheid; medisch te objectiveren afwijkingen/symptomen?

Arbeidsongeschikt_ Weet je dit ?

Arbeidsongeschikt Wetgeving Artikel 100

Arbeidsongeschiktheid –Bijverdienen –Herscholing

Arbeidsongeschiktheid Brussels gewest

Arbeidsongeschiktheid en werken

Arbeidsdeskundige benadering economische arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen met gewaarborgd inkomen

Chronisch Vermoeidheidssyndroom en Tewerkstelling: een exploratief onderzoek

Controlearts op bezoek

Dagvergoedingen bij Arbeidsongeschiktheid.

De diagnostische mogelijkheden van spiroergometrisch onderzoek bij patiënten met een verdenking op een mitochondriële myopathie.

De uitvoering van arbeidsongeschiktheid in België

Dossier Controlegeneeskunde

Regelgeving inzake arbeidsongeschiktheid