Wat men u niet vertelt:

 

Gewaarborgd inkomen: informatie over het einde van de prestaties

 

http://www.ombudsman.as/pdf/nl/Ombudsman%20RA04%20NL%20.pdf

 

 

De prestaties van de verzekeraar in het kader van een polis “gewaarborgd inkomen” worden stopgezet wanneer de overeenkomst niet meer in werking is. Dit gebeurt zelfs wanneer de oorzaak van de ongeschiktheid zich tijdens de looptijd heeft voorgedaan.

 

De verzekeringsnemer die het slachtoffer van een definitieve ongeschiktheid is, kan deze bijzonderheid wel eens uit het oog verliezen. Hij is van oordeel dat hij er geen belang meer bij heeft om die polis te behouden aangezien hij geen beroepsactiviteit meer uitoefent. Hij zegt de polis dus op, maar kan niet meer op die beslissing terugkomen.

 

Aanbeveling

 

Hoewel het standpunt van de verzekeringsonderneming juridisch gegrond is, zou de  verzekeringsonderneming met het oog op zoveel mogelijk transparantie de verzekerde moeten inlichten over de gevolgen van zijn beslissing alvorens die te registreren.

 

Praktijkgeval

 

Kan de verzekerde die zijn contract heeft opgezegd, die beslissing annuleren?

 

Tien jaar geleden heeft de heer X als gevolg van een ongeval het gebruik van een oog verloren. Omdat hij een verzekering “gewaarborgd inkomen” had,ontvangt hij sindsdien een maandelijkse rente.

In 2003 zegt de heer X zijn contract op en stelt tot zijn verbazing vast dat de verzekeraar vervolgens de betaling van de rente stopzet. Enkele maanden later stelt hij de verzekeringsonderneming voor de achterstallige premies te betalen en het contract weer in werking te stellen. De verzekeraar weigert.

De ontevreden heer X richt zich tot de Ombudsman.

 

Uit de documenten die de verzekeraar aan de Ombudsman in het kader van haar onderzoek

bezorgt, blijkt dat de heer X een aangetekende opzeggingsbrief heeft verzonden. De verzekeraar heeft daarvan akte genomen en het contract wordt voor juni 2003 opgezegd. De opzegging van een contract “gewaarborgd inkomen” heeft evenwel tot gevolg dat de verzekeraar zijn uitkeringen stopzet.

 

Het stopzetten van de rentebetaling door de verzekeringsonderneming is dus correct.

 

De heer X was zich niet bewust van de gevolgen van zijn beslissing.

Niettemin voorziet het contract in de mogelijkheid om het contract binnen zes maanden na een

medisch onderzoek opnieuw in werking te stellen.

De heer X weigert dit en de verzekeraar blijft bij zijn standpunt, waar juridisch helaas niets op aan te merken is.