Mental Health of Doctors

Epidemic of Mental Illness in Doctors
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The emergence of Medically Unexplained Illnesses has revealed an epidemic of behavioral problems and personality disorders in doctors.

 

 

Patients expressing unfamiliar complaints to their physicians often induce the "It's All In Your Head" (AIYH) or the "That's Impossible" response in doctors suffering from these behavioural problems and personality disorders.

Physicians who manifest the metaphysical belief system of "If we don't know about it, then it doesn't exist" are suffering from a mental defect or psychological condition known as "Doctors with Unexplained Medical Beliefs" or D.U.M.B.


DUMB doctors are comprised of two categories that are characterized by those who are feigning to be DUMB for monetary gain: "Medicalingering" and those who are not in possesion of sufficient information to render intelligent diagnoses: "Factlessitious Disorder".


Physicians who are predisposed to this condition place an inordinate emphasis on theories of psychological causality for virtually any unfamiliar complaints that are presented to them.This somatiform obsession with psychological etiology, "Psychosomatization Disorder" or "Psychologizing" is a distinctive characteristic of the mental illness and should be considered a warning sign that the individual is not rational and may in fact be DUMB. 

DUMB disorder may be concomitant but should not be confused with Signs of Thoroughly Unmistakable Physician Intelligence Deficiency or "S.T.U.P.I.D." since a STUPID physician is uniformly incompetent while a DUMB doctor is only mentally paralyzed into psychologizing" by unfamiliar symptoms and complaints.

 

 

 

 

An immediate investigation is warranted to assess the prevalence of DUMB and STUPID doctors and to determine the impact that physicians suffering from these mental defects have on the health care system and their patients.

 

 Though they're usually the ones caring for you, many times doctors could stand to get professional help as well, say researchers in this week's issue of the British Medical Journal.

Researchers say doctors exhibit higher levels of psychological problems than people in equivalent professional occupations do. The proportion of doctors and other health professionals showing high levels of stress has stayed constant at around 28 percent, compared with about 18 percent in the general working population.

 

Several methods were used by these researchers to determine the size and nature of mental illness among doctors in the U.K. Researchers found health problems among doctors included anxiety, depression, emotional exhaustion, substance misuse, and suicide. Depression, alcoholism and anxiety disorders were the most common.

 

 

Research shows the major factors for psychological disturbances among doctors are long hours, the high workload, the pressure of work, and the effect these have on doctors' personal lives. They say a poor organizational culture within health services leaves may doctors reluctant to seek help.

 

Researchers say a mental health needs assessment should be conducted across the profession -- not just in those who have already sought help. Authors write, "We owe a duty of care to our colleagues. At present, we are letting them down."

 

This article was reported by Ivanhoe.com, who offers Medical Alerts by e-mail every day of the week. To subscribe, go to: http://www.ivanhoe.com/newsalert/.

SOURCE: British Medical Journal, 2003;326:S97, 670-671

 

Geestelijke gezondheid van artsen.

Vrije vertaling door Jorrit

 

Epidemie van geesteszieken bij artsen

 

Het plots opkomen van medisch onverklaarbare ziekten heeft een epidemie van gedragsproblemen en geestelijke desoriŽntatie in de persoonlijkheid van artsen veropenbaard.

 

PatiŽnten die onverklaarbare klachten uiten bij artsen die aan deze gedragís - en destabilisatieproblemen lijden krijgen vaak de reactie: het zit hoofdzakelijk tussen uw oren(AIYH),of het is onmogelijk.

 

Artsen die duidelijk dit bovennatuurlijk geloofssysteem belijden: ďals wij er niets over weten dan bestaat het nietĒ,lijden duidelijk aan een geestelijk gebrek of verkeren in een psychologische toestand van: ďartsen met geestelijk onvermogen tot gelovenĒ of D.U.M.B (=STOM)

 

Dumb doctorís of stomme artsen bestaan uit twee categorieŽn die gekenmerkt worden door enerzijds degenen die veinzen stom te zijn omwille van winstbejag (PatiŽntenmelkers) en anderzijds degenen die niet in het bezit zijn van voldoende informatie om een intelligente diagnose te kunnen stellen,maar deze toch stellen (vakbetweters )

 

Artsen die aanleg hebben voor deze ziekte leggen een buitensporige nadruk op theorieŽn van psychologische oorzakelijkheid voor vrijwel zo goed als om het even welke onbekende klacht waarmee ze geconfronteerd worden. Deze lichamelijke obsessie met psychologische etikettering ďPsychosomatische kwaal  of "PsychologiseringĒ is een onderscheiden kenmerk van deze psychische ziekte en moet beschouwd worden als een waarschuwingssignaal dat deze persoon niet rationeel is en in feite stom zou kunnen zijn.

 

 

De kwaal van stomheid zou een samengaand verschijnsel kunnen zijn ,maar mag niet verward worden met tekenen van grondig ,onmiskenbaar doktersintelligentie gebrek of ďSTUPIDITEITĒ,aangezien een stupide arts onveranderlijk onbekwaam is terwijl een domme arts slechts gedeeltelijk verlamd wordt door psychologisering van onbekende symptomen en klachten.

 

 

Een direct onderzoek is gerechtvaardigd om de invloed in te schatten van domme en stupide artsen en om het impact te bepalen van artsen die aan deze geestelijke tekorten lijden, op het gezondheids systeem en de patiŽnten.

 

 

(1)Alhoewel zij het zijn die gewoonlijk voor U zorgen,kunnen vele dokters professionele hulp gebruiken zeggen wetenschappers in de uitgave van deze week van The Britisch Medical Journal

 

Onderzoekers beweren dat artsen een hoger niveau vertonen van psychologische problemen dan mensen met gelijkwaardige professionele bezigheden.

De verhouding tussen artsen en andere gezondheidsberoepen met een hoog stress niveau is constant op 28% gebleven en dit vergeleken met slechts 18% bij de gewone beroepsbevolking.

 

 

Verscheidene methodes werden door deze onderzoekers gebruikt om de grootte en aard van deze mentale stoornissen bij dokters in GB. te bepalen.

Onderzoekers vonden grote gezondheidsproblemen onder artsen waaronder : angst,depressie,emotionele uitputting,essentiŽle misbruiken en zelfmoord.

Depressie,alcoholisme en angstverschijnselen waren de meest voorkomende.

 

Onderzoek toont aan dat de hoofdoorzaken voor de psychologische storingen onder dokters de volgende zijn: lange uren,hoge werkbelasting ,druk van het werk en het effect dat deze hebben op hun privť leven. Zij zeggen dat een slecht organisatorische cultuur binnen de gezondheidsdiensten de artsen met tegenzin hulp doen zoeken.

 

 

Onderzoekers zeggen dat de beoordeling van de mentale gezondheidsnoden zou moeten begeleid worden in het beroep,en niet alleen bij degenen die zelf reeds hulp gezocht hebben. De auteurs van het artikel schrijven: Wij hebben de plicht om voor onze collegaís te zorgen. Momenteel laten wij hen in de steek.

 

 

 

Dit artikel werd gemeld door Ivanhoe.com die elke dag van de week per e-mail medische alarmsignalen de wereld instuurt.Om in te tekenenen : http://www.ivanhoe.com/newsalert/.

 

Bron:† British Medical Journal, 2003;326:S97, 670-671