2006 – 2007

Ref.: 430.71 (nl)

Réf.: 430.21 (fr)

Plaats

de Meeûssquare 29

1000 Brussel

Data 430.71 (nl)

april 20 27 mei 4 25

Data 430.21 (fr)

mei 4 11 25

juni 1

Uur

9u00 tot 16u30

Inschrijvingsgeld

leden 990

niet-leden 1.240

documentatie en lunch inbegrepen

Inhoud

- De essentiële begrippen uit de anatomie en de  pathologie met hun traumatische, chirurgische   en medisch-wettelijke achtergrond   indien die bekend is

- Het menselijk lichaam: algemene principes

De in de anatomie te onderscheiden gedeeltes

- Systematische studie van de stelsels en

 hun werking

Het beenderstelsel

Het spierstelsel

Het spijsverteringsstelsel

De bloedsomloop

Het lymfestelsel

Het ademhalingsstelsel

De nieren en de urinewegen

De huid

De geslachtsorganen

De zintuigen

Het zenuwstelsel

- Opvolging van het medisch dossier

Medisch attest 1ste vaststelling

Pathologische voorgeschiedenis

Evolutie van de letsels

- Speciale onderzoeken, behandelingen,

   acceptatie  en weigering

Balans van de blijvende letsels

Betwisting en opvolging gerechtelijk dossier

de Meeûssquare 29

B-1000 Brussel

+32(0)2 547 57 02

+32(0)2 547 59 70

info@insert.be

www.insert.be

 

LEZEN EN BEGRIJPEN VAN MEDISCHE DOSSIERS

 

http://www.insert.be/070420_43071_medisch_nl.pdf

 

 

Een praktische benadering van de medische terminologie

Seminarie

Opleidingstraject? Surf naar www.insert.be Opleidingen Trajecten

 

Algemene doelstellingen

Het seminarie wil de deelnemers een algemene opleiding geven over de medische terminologie bij ongevallen met lichamelijke letsels, zodat zij in staat

zijn om de medische termen die gebruikelijk voorkomen in de medische attesten, ziekenhuisopnameverslagen, verslagen van adviserende artsen en van experts te begrijpen en correct te interpreteren. Ze zijn bovendien in staat de evolutie

van zware gevallen en de verschillende mogelijke complicaties beter in te schatten, zodat zij tijdig de nodige maatregelen kunnen treffen (bijvoorbeeld inzake reservering) met het oog op de uiteindelijke regeling van het schadegeval.

Doelgroep

Het seminarie is bestemd voor elkeen (juristen,beheerders, tussenpersonen, …) die betrokken is bij het beheer van dossiers inzake lichamelijke letsels en die zijn kennis wil uitbreiden of opfrissen.Van de deelnemers wordt geen voorkennis verwacht.

De deelnemersgroep bestaat uit hoogstens 16 personen. De inschrijvingen worden geordend volgens de datum van ontvangst bij INSERT.

Methodologie

Uiteenzettingen aan de hand van in de praktijk gebruikte documenten en geïllustreerd met schema’s en illustraties. De deelnemers krijgen voldoende gelegenheid hun vragen te stellen aan de opleiders. Deze vragen kunnen hen ook vooraf worden voorgelegd door ze door te faxen (02 547 59 70) of door te mailen (info@insert.be) naar het secretariaat van INSERT.

 

Opleiders

• in het Nederlands:

 

Dr. R B, gespecialiseerd in reumatologie en menselijke schade-evaluatie, is deskundige bij de Arbeidsrechtbank en de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en Politierechtbank te Halle.

Zij is verzekeringsarts bij Fortis en ING.

Zij is reumatoloog in de Nouvelle clinique de la basilique

Zij is tevens lid van de Belgische vereniging van geneesheren specialisten in de lichamelijke schade-evaluatie.

 

• in het Frans:

Dr. J.S is gespecialiseerd in traumatologische orthopedie en in microchirurgie.

Hij behaalde eveneens de licentie “Evaluation du dommage corporel”. Hij is

adviserend geneesheer bij het Universitair Ziekenhuis Erasmus te Brussel, bij de polykliniek van Lothier en Nijvel. Hij is eveneens lid van het Leescomité van de LOK’s (Lokale Kwaliteitsgroepen)

in het kader van het RIZIV. Hij is auteur en mede-auteur van talrijke gespecialiseerde

medische artikels en verleent zijn medewerking als spreker aan verschillende nationale en internationale symposia.

 

Gelieve voor de betaling te wachten op de factuur die u wordt toegestuurd na de opleiding.

 

Als u moet annuleren

Telefonische annulaties worden per fax of per brief bevestigd. Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 vaste inschrijvings- en dossierkosten aan. Bij annulering twee weken voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om

annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.