In verband met wet op privacy werden namen verwijderd

 

Betreft: Klacht verzekeringspolis gewaarborgd inkomen Fortis

 

 

N ,  01/03/2007

 

T.a.v.

 

Mevrouw de minister Freya van Den Bossche:  info@freya.fed.be

Mevrouw de minister Laurette Onkelinx :         info@laurette-onkelinx.be

De heer minister Marc Verwilghen  :                info@kab.verwilghen.fgov.be

De heer minister Rudy Demotte :                     info@rudydemotte.be

 

 

 

Geachte dames en heren ministers,

 

In het vragenuurtje van de kamer maakte minister Dewael zich sterk dat men met klachten in de eerste plaats bij de administratie terecht kan en dat men met elke klacht niet onmiddellijk naar de pers moet hollen. Zelfs al kan men zich aansluiten bij de uitspraak van de minister blijft het een feit dat het voor een leek een zware  opgave blijft de gepaste administratie te vinden waar men zijn klacht moet formuleren.

 

In bijlage vindt u een kopie van de klacht die neergelegd werd bij de orde van geneesheren.  

Aangezien het in deze klacht over meer gaat dan enkel een klacht over de houding van een bepaald geneesheer, verzoek ik u deze klacht ook te beschouwen als een klacht neergelegd bij jullie onderscheiden administraties.

 

Aangezien deze klacht meer dan één administratie aangaat, stuur ik ze heden door naar een 4-tal administraties.

 

Deze leek weet dus niet bij wie hij zijn klacht moet indienen,maar hoopt dat zijn klacht bij de juiste administraties terecht zal komen.

 

Waarom deze administraties?

 

Justitie :                    Ik vermoed dat er bepaalde anomalieën of hiaten in de wetgeving zijn. Ik

kan mij moeilijk inbeelden dat deze gang van zaken normaal is en dat bv een advocaat niet kan optreden en deze zaken voor de rechtbank kan brengen. Of zou het toch kunnen dat de wetgever vergeten is te vermelden binnen welke redelijke termijn een zaak een uitspraak zou moeten krijgen?.

Consumentenzaken :    Ik denk dat de houding van Fortis het verzekeringswezen in zijn geheel

op de helling zet. Waarom zou men zich nog verzekeren, als men bij schade  enkel verzekerd is van een verzekerde kostelijke procedure om zijn verzekeringswaarborgen te kunnen opeisen?

Volksgezondheid:        Ik vermoed dat het toezicht op de houding van geneesheren hieronder

ressorteert. Zou de wetgever hier ook de redelijke termijn voor de afhandeling van een onderzoek vergeten zijn? Als men lang genoeg kan wachten tot de patiënt overleden is,is de zaak immers opgelost.

Misschien heb ik ook een besparingstip voor de minister : Als één verzekeringsarts, de protocols van 4 onafhankelijke universiteiten die hetzelfde bevestigen ,naast zich kan neerleggen, waarom zou men de specialisaties in de geneeskunde dan niet afschaffen en enkel de tak arts in de menselijke schade evaluatie behouden?

Economische zaken:     Ik vermoed dat verzekeringssector onder economische zaken valt en dat

de klacht hier moet gemeld worden

 

 

Als éénmaal uitgemaakt is bij wie ik terecht kan,ben ik graag bereid de nodige informatie en bewijsstukken voor te leggen. Het is moeilijk deze nu bij te voegen ,aangezien het dossier intussen een paar honderd blz. bedraagt.

 

Ik weet ook dat er ombudsdiensten bestaan,maar terug de vraag welke ombudsdienst voor welk probleem?

 

Hopend op een duidelijk verklarend antwoord ,teken ik met hoogachting,

 

 

 

Klacht in bijlage:

 

 

Orde der geneesheren

T.a.v. mevrouw of de heer Voorzitter

Dr.

 

N, 01/03/2007 

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer

 

 

 

Onlangs verscheen in de pers dat agressie tegen artsen toeneemt en strenger bestraft zal worden.

Men kan zich de vraag stellen of artsen soms deze agressie niet uitlokken door hun arrogante houding en het aan hun laars lappen van deontologische regels, want wie zou hen hiervoor op de vingers tikken?

Het is zoals in het voetbal: “wie uitlokt krijgt geel,wie zich revancheert rood” ! Maar de uitlokkers worden niet gestraft en komen er hoogstens vanaf met een blaam (geel), waaraan geen  onmiddellijke sancties verbonden zijn,tenzij men in herhaling valt. En wie stoort zich nu aan een blaam? Een blaam doet immers nergens pijn en waait over in een samenleving die zich niet meer stoort aan dergelijke futiliteiten.

 

Geen wonder,als de regels en de sancties niet dezelfde zijn voor iedereen, dat er agressie ontstaat. Hoe ontstaan er stakingen,zelfs revoluties? Telkens dezelfde oorzaken: wetten,regels,overeenkomsten die met de voeten getreden worden, besprekingen die geen oplossingen bieden,reacties die te betreuren zijn met als enig resultaat dat na veel geweld en menselijk leed terug gepraat moet worden.

Zo krijgt men steeds overgangen van democratische naar dictatoriale regimes,omverwerpingen van regimes om terug te gaan naar democratische toestanden met veel frustraties,want alle partijen hebben moeten inleveren en moeten leren leven met hun frustraties ,natuurlijke oorzaak van de verzuring van onze maatschappij.

 

Typisch aan al deze toestanden is dat geld en machtshonger meestal de oorzaak zijn en menselijk leed slechts een tweederangs rol toegemeten krijgt.

 

Graag zou ik u dan ook volgend probleem onder uw aandacht willen brengen.

 

Kan een verzekeringsarts,(arts in de menselijke schade evaluatie) onbeperkt in de tijd zijn besluitvorming

(de kennisgeving van de beslissing van de raadgevende geneesheer ) blijven uitstellen en zo doelbewust de rechtsgang blijven belemmeren,waardoor patiënt verstoken blijft van alle juridische hulp,omdat men niet naar de rechtbank kan stappen zolang er geen besluitvorming is door de aangestelde verzekeringsarts?

 

Schematisch overzicht 

 

Aangifte schadegeval : ziekte : 25/09/1998 Fortis

 

06/10/98  antwoord maatschappij die vraagt naar medische onderzoeken

 

04/11/1998 : Bevestiging ontvangst documenten door maatschappij. En onderzoek bij Dr.B (medisch expert Fortis)

 

19/11/1998 eerste onderzoek bij Dr. B

      Gevolgd door uitkeringen door Fortis van 11/08/98 tot 15/01/99

 

 17/02/99 verlenging arbeidsongeschiktheid door Dr. L (huisarts)      

      Gevolgd door uitkering maatschappij van 15/01/99 tot 19/02/ 99

 

 18/03/99

      Één verslag tussen de tien anderen Dr.R – verwijst naar depressie

Dr. B meet op een wiskundige manier dat de psychische letsels groter zijn dan de lichamelijke en

      besluit dat lichamelijke ongeschiktheid minder is dan 25%

      Gevolg geen uitkering meer.

 

26/06/99

      Beroepsprocedure gestart door advocaat patiënt- gevolg medische expertise

 

28/09/99

      Minnelijke medische expertise met behandelend geneesheer Dr.L

 

20/10/99

      Dr.B sluit akkoord met behandelend geneesheer Dr. L (huisarts)

Ongeldig volgens deontologische code. Een akkoord kan niet afgesloten worden met een behandelend geneesheer

           

24/04/2001

Dr. L herroept zijn overeenkomst.

 

09/05/2001

      Advocaat tekent beroep aan

 

17/05/2001

      Fortis bereid dossier te heropenen.

 

26/06/2001

      Terug medisch onderzoek bij zelfde expert Fortis Dr.B

      Dr. B geeft zonder reden forfait

 

10/07/2001

      Medisch onderzoek Dr.B (expert Fortis)

 

20/09/2001?

      Na aanmaning advocaat dd.26/09/99 brief van Fortis gedateerd op 20/09/2001.

      Dr.B zegt art 7 j blijft van toepassing (psychische ziekten worden niet verzekerd)

 

16/10/2001

      Brief advocaat niet akkoord met zienswijze Dr.B

 

31/10/2001

      Medisch expert Dr. P wordt aangesteld als medisch expert in verdediging door patiënt.

 

23/11/2001

      Officiële opdracht advocaat aan Dr.P door advocaat

 

23/11/2001

      Advocaat vraagt aan Fortis andere deskundige aan te stellen gezien de fout van Dr.B

 

06/12/2001

      Fortis weigert inzage in verslag  Dr. B waarop weigering gebaseerd is.

      Advocaat schrijft Fortis wanneer expertise zal plaats vinden 

 

27/02/2002

      Rapport Prof. H psychiatrische kliniek B – geen sprake van endogene depressie.   

 

27/03/2002

      Bevestiging diagnose door Prof.La

 

20/01/2003

            Fortis antwoordt dat Dr. P nog steeds geen contact zou opgenomen hebben met Dr.B

Dr.P probeert sedert drie maand contact op te nemen met Dr.B,maar vangt telkens bot.

 

14/03/2003

Na 4 maand en herhaalde malen schriftelijk aandringen zowel van advocaat als van Dr.P , eindelijk uitnodiging tot medische expertise door Dr. B op 31/03/2003

 

31/03/2003

            Overeenkomst om 2 bijkomende onderzoeken te laten uitvoeren

Dr.V :slaaponderzoek

Dr.L: neuropsychologisch onderzoek

 

Uitslag van die twee medische onderzoeken pas na 1 jaar en vijf maand na herhaald aandringen van advocaat en aangetekende in gebreke stelling op basis van wet Aelvoet en wet op privacy

 

31/03/2003

In overeenkomst medische expertise wordt tevens Dr. J J te G B aangeduid als arbiter.

 

17/06/2003 :

            Slaaponderzoek Dr.V

16/09/2003

Maant advocaat Dr. B aan dat er nog geen uitnodiging ontvangen is voor het onderzoek bij Dr. Li

Advocaat deelt mede : wij kunnen de rechtbank niet vatten gezien de rechtbank niet bevoegd is – de polisvoorwaarden voorzien expertise.

16/09/2003

            Na schrijven advocaat heeft dr. B plots verslag ontvangen van Dr.V op 15/09/2003

            Noot: Dr. V zit in hetzelfde medisch kabinet als Dr B op hetzelfde adres.

 

24/09/2003

            Dr.Li zou aangeschreven worden

 

29/09/2003

Dr. B begint oude onderzoeken op te vragen die reeds lang in haar bezit zijn en die ze zogezegd niet ontvangen heeft.

 

11/12/2003

            Na allerlei aanmaningen eindelijk onderzoek bij Dr.Li . Resultaat: geen depressie.

            Geen reactie meer van Dr.B

 

07/04/2004 

Rekening houdend dat elke brief van advocaat ± 100 euro kost,aangetekend schrijven zowel naar Fortis,Dr.B en Dr.L met vraag tot inzage in het dossier op basis van wet Aelvoet en wet op de privacy.

 

Geen reactie

 

14/04/2004 

            Eindelijk verslag Dr.Li en uitnodiging tot expertise op 28/05/2004 bij DR.B

            Expertise uitgesteld

 

09/08/2004 

            Eindelijk medische expertise

            Terug overeenkomst om nog twee onderzoeken te doen

            Dr.V:     nieuw slaaponderzoek

            Van D:  ORL specialist

 

            Akkoord  tegen het einde van het jaar(2004) te consolideren.

 

14/02/2005 Definitieve bevestiging van ziekte door UZ Gent.

Per aangetekende zending overgemaakt aan DR. B.

 

Alle experten zwijgen in alle talen.

 

Nochtans hebben ze in een overeenkomst dd 31/03/2003 Dr.JJ aangeduid als arbiter.

 

19/04/2005

            Nog geen enkel onderzoek of uitnodiging tot onderzoek ontvangen.

Aangezien ook bij advocaat alles stil blijft na incasso van de nodige voorschotten ≠≠≠≠ advocaat buiten en aanstelling bekend advocatenkantoor in de hoop op beter.

 

Begin: Betaling nieuw voorschot

 

27/06/2005

            Advocaat VH schrijft arbiter JJ aan om zijn taak als arbiter uit te oefenen

                       

10/08/2005

            Verontwaardigde brief van eigen expert Dr. P die zich gepasseerd voelt:

            De aanstelling van de arbiter vind ik zeer voorbarig

            Ik vrees dat u hierdoor de afwikkeling nodeloos vertraagt

 

 30/08/2005

            Brief Dr VD voor NKO onderzoek op 14/09/2005.

            Bij onderzoek vraagt Dr VD na inzage van documenten op een beleefde wijze waarom ik eigenlijk kom.

 

15/09/2005

 

            Brief Dr V voor bijkomend slaaponderzoek in OLV ziekenhuis op 21/09/2005

Dr M die onderzoek uitvoert is die dag op congres en belt de dag na het onderzoek met de vraag wat hij nu eigenlijk moet onderzoeken    ???

Antwoord :”dat ik het begot niet weet” antwoord Dr.; Dat is wel een direct en klaar antwoord !

Daarna wel woordje uitleg over dit dossier.

 

14/12/2005

            Oproep tot laatste zitting van minnelijke medische schikking.

            Eindelijk een afhandeling ? verkeerd gegokt!

            Dr.B vraagt terug dezelfde attesten van medicatie,onderzoeken,verslagen enz…

            Dr.P zit erbij en keek ernaar en dacht : terug 200€

            Volgende zitting zal later opgeroepen worden ,wanneer “oude “ nieuwe verslagen terug binnen zijn .

            Zouden behandelende artsen het niet moe worden om steeds dezelfde attesten voor dezelfde

             patiënten te schrijven?            

 Geduld is een schone deugd ? Of wordt het en attendant Godot ?

 

27/04/2006

            Melding van allerlaatste besprekingvergadering op 24/06/2006

            De rekening van 200€  hadden ze al gestuurd maar op

 

07/06/ 2006

Uitstel van allerlaatste besprekingsvergadering ( waarschijnlijk terug voor één jaar ) omdat ze zogezegd de laatste verslagen niet ontvangen hadden die door mij persoonlijk in hun bus gestoken werden op 29/05/2006

 

13/06/2006

aangetekend schrijven ter bevestiging dat ze de onderzoeken reeds in hun bezit zijn en bijgevoegd nogmaals de kopies van de onderzoeken.

opmerkelijk feit: één van de onderzoeken werd rechtstreeks door het UZ opgestuurd,wat weliswaar niet mag, maar dit schenen ze ook niet ontvangen te hebben.

 

16/06/2006 :

Wij wachten terug af .

 

27/07/ 2006

Erkenning van de sociale zekerheid ,federale overheidsdienst personen met een handicap :

Vermindering van het verdienvermogen tot één derde en een vermindering van zelfredzaamheid met 8 punten. Hopelijk kan dit de zaak vooruithelpen !

 

18 /10/2006

Nieuwe uitnodiging voor medische expertise door DR.B (Fortis). Uitnodiging komt met post toe, één dag na dag dat de expertise moest plaatsvinden. Ik vermoed dat men nu zal zeggen dat ik niet aanwezig was op expertise.

 

26/10/2006:

Brief eigen expert Dr.P. dat er een expertise heeft plaatsgevonden op 18/10/ in het kabinet van Dr.B,maar ik dien eerst 300€ te betalen vooraleer de resultaten van de bespreking mij kunnen medegedeeld worden. Dus de expertise gebeurt liefst zonder patiënt.

Opmerkelijk feit : Tussen de uitgestelde expertise van 07/06/06 en huidige expertise is het ereloon van eigen expert verhoogd met 100€ en bedraagt i.p.v. 200€ nu dus 300€. Of van een degelijke indexaanpassing gesproken!

 

21/11/2006:

Wegens allerlei perikelen, ziekte, onderzoeken enz…pas nu afspraak bij Dr. P.- Dr P deelt mij mede dat ze een bepaalde overeenkomst zou gesloten hebben met Dr B ,maar dat deze door Dr B nog niet schriftelijk werd bevestigd, zodat zij mij ook deze overeenkomst nog niet kan bevestigen. That’s it : eerder pover voor 300€. 

 

01/03/2007 : nog steeds zonder enig nieuws.

 

Ik vraag u geen uitspraak te doen over het al dan niet ziek zijn, daarvoor zijn er de geneesheren,de experten het arbitrageprotocol en de rechtbank aan wiens oordeel ik mij volledig zal onderwerpen, maar ik zou minstens willen dat na een medisch onderzoek dat nu reed 8 jaar aansleept, eindelijk zou kunnen overgegaan worden naar de arbitrageprocedure zoals die voorzien is in de polis, zijnde :

 

 

 

B. Arbitrageprocedure in geval van eventuele betwistingen inzake invaliditeit of ongeschiktheid.

a. Wanneer binnen de dertig kalenderdagen na de kennisgeving van de beslissing van de raadgevende geneesheer deze niet door de verzekeringsnemer of de verzekerde wordt betwist, wordt deze beslissing als definitief aanvaard beschouwd.

 

b. De partijen verbinden er zich toe om in het geval van betwisting een beroep te doen op de hiernavolgende arbitrageprocedure:

 

1°) verzekeringsnemer en maatschappij mandateren elk op hun kosten één geneesheer deskundige,

onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald in alinea c;

 

2°) wanneer beide geneesheren geen overeenstemming bereiken, duiden ze een derde in België

verblijvende geneesheer-deskundige aan. De kosten van de derde geneesheer worden voor de helft door de maatschappij en voor de helft door de verzekeringsnemer gedragen. De drie geneesheren zullen collegiaal een beslissing nemen. Indien er geen overeenstemming mogelijk is, is de beslissing van de derde geneesheer bindend.

 

 c. In de arbitrageprocedure vermeld in alinea b hierboven is van toepassing hetgeen volgt:

- indien na verloop van dertig kalenderdagen een geneesheer-deskundige niet wordt aangeduid, gebeurt dit op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de verzekeringsnemer;

- de geneesheren-deskundigen zijn ontslagen van alle gerechtelijke formaliteiten; - de genomen gemotiveerde beslissingen zijn bindend en onherroepelijk; indien ze in het voordeel van de verzekerde zijn, worden alle kosten door de maatschappij gedragen;

- de bepalingen van dit contract worden toegepast op de door de geneesheren deskundigen genomen beslissingen.

 

Waarom?

 

De advocaat deelt mij mede dat hij niet naar de rechtbank kan stappen zolang de raadgevend geneesheer geen beslissing genomen heeft( arbitrage is voorzien)

Dus,als we logisch en stout redeneren volstaat het dat een maatschappij een geneesheer aanstelt die het niet te nauw neemt met de deontologie, zo dat de maatschappij geen enkel schadegeval meer moet vergoeden.

Er blijken dus mensen te bestaan in België die zich verheven voelen boven alle wetten en normen en zich beschermd en onaantastbaar voelen door ik weet niet wie!

Ik stel mij dan ook de vraag naar wie men zich moet wenden om deze mensen tot de orde en de realiteit te roepen? Of hebben de advocaten van Fortis HET hiaat in de wetgeving gevonden?

Het moet wel zijn,want op dit ogenblik ben ik reeds op de hoogte van een aantal van dergelijke dossiers,waar dezelfde methode toegepast wordt.

 

Partijen in deze zaak zijn :

 

2)Medisch expert Fortis verzekeringen:

Mevr. Dr

 

 

3) Medisch expert patiënt

Dr.

 

4) Advocaat patiënt

De Heer

 

Ik stel mij dan ook de vraag of de Orde in zaken van deze aard orde op zaken kan stellen, of dat men zich gewoon bij de willekeur van verzekeringsartsen moet neerleggen?

Met de meeste hoogachting,