Brief Marc van Impe aan Assuralia.

 

za 13/11/2004 12:01

 

Geachte heer Wauthier Robyns,

 

U zult zich ons gesprek begin mei van dit jaar nog wel herinneren. Sindsdien is het oorverdovend stil geworden. Maar schijn bedriegt: de voorbije maanden bereiken ons steeds meer klachten van klanten van verzekeringsmaatschappijen die omwille van CVS hun gewaarborgd inkomen of andere uitkeringen geweigerd zien.

Het argument is steeds hetzelfde: CVS is een niet "objectief waarneembare" of "objectief omschrijfbare" aandoening, of de oorzaken zijn niet gekend. Merkwaardig dat u dit argument hanteert. Kent u ondertussen de oorzaken van Alzheimer, Parkinson, ALS, leukemie of prostaatkanker. Net als CVS zijn al deze ziekten objectief omschreven, zijn er al dan niet experimentele behandelingen maar kent men de feitelijke oorzaak niet. En als dat niet helpt komt de dooddoener: CVS is psychosomatisch.

Afgezien van het feit dat er duidelijk en algemeen aanvaarde criteria bestaan voor de diagnose van CVS, is het zo dat voor deze uitspraken elke onderbouwing ontbreekt. CVS of ME wordt al sinds 1934 wordt gedocumenteerd. Sinds 1956 wordt de term ME (myalgische encefalomyelitis) in de wetenschappelijke literatuur gebruikt en sinds 1969 wordt ME dat later ook de naam CVS krijg opgespeld door de WHO ,formeel geclassificeerd als neurologische aandoening. In de ICD10, het medisch handboek van de WHO, staat CVS apart geclassificeerd onder G93.3 en wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen chronische vermoeidheid en het chronisch vermoeidheidssyndroom. Dus hoezo psychosomatisch?

CVS is ook geen depressie, daar is men ondertussen al lang achtergekomen. Op het recente wereldcongres van CVS researchers in Madison (8-10 oktober 2004) werd onder voorzitterschap van de directie van de Amerikaanse CDC, door 120 hoogleraren uit 16 landen unaniem besloten dat CVS een fysische aandoening is, die blijkt op alle continenten en bij alle etnische groepen en sociale klassen voor te komen. Verder zijn er lichamelijke afwijkingen gevonden bij goed geselecteerde patiŽntengroepen. Ook is vastgesteld dat bij CVS/ME patiŽnten gemiddeld sprake is van grotere functionele beperkingen dan bij patiŽnten met hartkwalen, de meeste vormen van kanker en vele andere chronische ziekten. Kortom, de bewering dat CVS/ME psychosomatisch is of niet objectief vaststelbaar is, is aantoonbaar onjuist.

 

De recente klachten die ons bereiken zijn afkomstig van klanten Fortis AG, KBC, Fortis Bankverzekeringen, Amma, DKV en Mercator Verzekeringen.

 

Merkwaardig is dat diezelfde verzekeringsmaatschappijen in wel bepaalde gevallen, waar ze te doen hebben met beter gesitueerde of juridisch of medisch onderlegde klanten, opteren voor een dading met het uitdrukkelijk verbod hier ruchtbaarheid aan te geven. In dat geval wordt het psychosomatische argument zelfs niet in de expertiseverslagen gehanteerd, maar poogt men tot een minimale invaliditeit te komen. In andere gevallen nog adviseren de makelaars en de geneesheren adviseurs patiŽnten "te kiezen" voor een biologische depressie (sic) gezien deze wel zou vergoed worden. Quod non.     .

De in te vullen documenten zijn in die zin reeds voorgedrukt. Getuigenissen en documenten zijn in ons bezit.

 

 

U had ons na de rondetafelconferentie in het Federale Parlement beloofd  stappen te zullen ondernemen teneinde een einde te stellen aan deze toestand. Ik heb, op een kort gesprek met u, sindsdien niets meer van u gehoord


 


Ondertussen heeft het CVS Platform 33.515 handtekeningen verzameld en vraagt daarmee twee onderzoekscommissies aan in de commissies Welzijn en Economische Zaken/Wetenschapsbeleid.

Zowel de Federale als de Vlaamse overheid heeft zijn steun reeds toegezegd.

 

Wij zijn nog altijd bereid tot een positief gesprek met de bij uw organisatie aangesloten leden. Maar we zullen desalniettemin niet aarzelen om de rechten van de CVS patiŽnten voor de rechtbank te verdedigen. Wij hebben in deze zaak reeds jurisprudentie bekomen, waaraan op dit ogenblik nog geen ruchtbaarheid gegeven is, maar zullen die bekend maken aan elke raadsman die daar om vraagt.

Wij staan niet langer alleen. De CVS/ME verenigingen zijn geen clubjes meer van klagende patiŽnten die elkaar bij een kop koffie aan de kop zeuren. En ook nemen we geen genoegen meer met een vriendelijk aangeboden receptie na een zoveelste loze ontmoeting. We professionaliseren en zijn blij nu te kunnen rekenen op het advies van eminente juristen die zowel academische, verzekeringstechnische als qua actuariaat de nodige ervaring hebben. We kunnen rekenen op enkele gerenommeerde advocatenkantoren die ervaring hebben met deze zaken. En merkwaardig genoeg doen ook mensen uit uw sector die familieleden hebben die aan CVS/ME lijden een beroep op ons advies.

 

Deze week nog zei een van uw schadebeheerders me dat hij best wist dat al zijn argumenten waardeloos waren maar hij garandeerde me dat uw experten "nooit een andere houding tegenover CVS aan zullen nemen" en dat wat hem betrof er mocht geprocedeerd worden tot Sint Juttemis.

 

Gezien de verzekeringsmaatschappijen door hun houding de CVS patiŽnten wetens en willens meesleuren in een langlopende en dure rechtszaak kunnen we hier spreken van een roekeloos en tergend geding. Wij zullen dan ook aldus laten pleiten.

Bovendien zullen we deze zaak aankaarten bij uw andere verzekerden want zij betalen mee aan deze nutteloze processen en zien zo hun winstaandeel verkruimelen.

 

Ik dring aan op een spoedig gesprek met u en uw diensten waarbij deze maal spijkers met koppen geslagen zullen worden.

 

Ik zend u in bijlage het verslag van het recente AACFS congres en een zeer interessante juridische toelichting bij het begrip objectief aanwijsbare aandoening.

 

Ik zie uw antwoord met veel belangstelling tegemoet,

 

Marc van Impe CVS Platform

 

Naschrift:

 

Bij het ter perse gaan was er nog altijd geen antwoord van de heer Robyns gekomen. Maar dat kan niet lang uitblijven. Daarom nog dit: De informatie en jurisprudentie waarover het CVS Platform beschikt is doorgaans afkomstig van CVS patiŽnten zelf of van hun familie. We krijgen steeds echter meer informatie via advocatenkantoren, makelaars en van mensen die binnen de verzekeringsinstellingen zelf werken. Bij deze willen we een oproep richten tot al wie over nuttige info beschikt, mail of zend ons die info. CVS patiŽnten zijn niet voor stuk unieke gevallen, ook al heb je vaak die indruk. Wat jou gebeurt, overkomt ook een ander en die kan daar van leren. Uiteraard worden medische en, juridische dossiers strikt vertrouwelijk behandeld.

 

Marc van Impe

CVS Platform Cvs.platform@skynet.be