Genezen, therapeut de dupe 

 

 

http://www.wholisme.nl/stichting/artikelen/genezen%20therapeut%20de%20dupe.htm

 

Veel therapeuten werken in hun praktijk met apparaten die werken op het elektriciteitsnet,  met een accu of op een batterij. Ook magneten worden in een aantal therapieŽn toegepast. Uit proeven met levend bloedanalyse, kinesiologie en het meten van de grootte van de aura blijkt deze apparatuur tijdens de behandeling de therapeut duidelijk te verzwakken.
Genezen zou niet mogen leiden tot een verzwakking van de therapeut.
De proeven die dit hebben aangetoond, worden kort beschreven en een mogelijke oplossing wordt geboden.

Proeven
De meeste proeven zijn gedaan m.b.v. de kinesiologische armtest en het meten van de grootte van de aura met wichelroeden. De proeven met de Orgonstrahler zijn ook gedaan met behulp van levend bloedanalyse. De uitkomsten van de levend bloedanalyse bevestigden de uitkomsten van de proeven die gedaan zijn m.b.v. de kinesiologische armtest en de aurametingen. Bij de Radionische Computer werd uitsluitend een plukje haar van de cliŽnt, die zelf niet aanwezig was, behandeld.

De meeste proeven zijn meerdere malen uitgevoerd bij verschillende therapeuten en cliŽnten.

Kinesiologische armtest
Bij alle proeven bleek dat de zijwaarts uitgestoken arm van de therapeut duidelijk zwakker testte tijdens de behandeling van de cliŽnt. Deze uitkomsten stemden overeen met de aurametingen.

Aurametingen
Aurametingen werden gedaan met een wichelroede. De aura van de therapeut verkleinde telkens zeer sterk tijdens de behandeling van de patient.
Aura-verkleining door invloeden van de omgeving duidt altijd op verzwakking.

Levend bloedanalyse
De uitkomsten van de levend bloedanalyse bevestigden de uitkomsten van de proeven die zijn uitgevoerd m.b.v. de kinesiologische armtest en de aurametingen. Voor de levend bloedanalyse is gebruik gemaakt van een donker veldmicroscoop (vergroting 4000x). Deze microscoop is verbonden met een videocamera die het microscopisch beeld op een monitor weergeeft. In deze proef werd een druppel bloed afgenomen uit de vingertop van een therapeut. De proef bestaat uit het waarnemen van het microscopisch beeld van ťťn en dezelfde druppel bloed van de therapeut, die naast de cliŽnt staat die wordt behandeld.

Tijdens de behandeling van de cliŽnt nemen de witte bloedlichaampjes (granulocyten) van de therapeut meer de bolvorm (een verdedigingshouding) aan en neemt de aktiviteit van de celvloeistof (het cytoplasma) van de witte bloedlichaampjes af. Beide veranderingen duiden op een negatieve beÔnvloeding van het afweersysteem.

De maximale afstand tussen de therapeut en de client die werd behandeld, bedroeg bij deze proeven 1,5 meter. Op deze afstand was de mate van verzwakking net zo groot als dichter bij de cliŽnt. Voor een aantal gevoelige mensen was het effekt tijdens de behandeling voelbaar in de gehele ruimte.

De mate waarin de omgeving werd verzwakt, was nagenoeg gelijk  bij gebruik van wisselstroom of gelijkstroom (accuís/batterijen). Maar ook voorwerpen zoals de Biostabil en magneten en een apparaat zoals de Orgonstrahler, die niet op het elektriciteitsnet werken, verzwakken de omgeving sterk tijdens gebruik of behandeling.

Tevens is de invloed van de diverse apparatuur gemeten als deze aanstond zonder dat er iemand werd behandeld. De verzwakkende werking op de omgeving was klein vergeleken met die tijdens een behandeling.

Problemen verplaatsen
Dat omgevingsstraling, veroorzaakt door onze huidige techniek en technologie, een verzwakkende werking op de omgeving heeft, is o.a. aangetoond met een uitgebreid ziekteverzuim onderzoek 1) en met levend bloedanalyse 2).
De verzwakkende werking, die hier werd gemeten, is de verzwakkende werking op de omgeving  als de apparatuur aanstond zonder dat er iemand werd behandeld.
De verzwakkende werking op de omgeving is echter aanzienlijk sterker als een cliŽnt met apparatuur wordt behandeld.
De enige aannemelijke verklaring is dat de klachten van de clienten niet werkelijk worden opgelost, maar dat het energetische vuil dat bij het klachtenpatroon hoort in de omgeving terecht komt. De cliŽnt voelt zich daardoor beter, maar de therapeut verzwakt. Je hoort dan ook te vaak dat relatief veel therapeuten op te jonge leeftijd overlijden aan zeldzame aandoeningen.

Kort samengevat worden de problemen van de cliŽnt, die met apparaten worden behandeld die op elektra werken, kennelijk verplaatst en niet echt opgelost. Hetzelfde effekt treedt op bij behandeling met magneten en sommige andere apparatuur zoals de Orgonstrahler.
Dit is alsof je een vuilniszak bij de buren deponeert en ervan uitgaat dat je hem kwijt bent.

Transformeren
Bij het doen van deze proeven is tegelijkertijd onderzocht of het probleemverplaatsend effekt tijdens de behandeling kon worden geneutraliseerd.
Dit lukte bij elke proef door de elektriciteitsvoorziening met het produkt Benzoliet te neutraliseren. Daartoe wordt ťťn verpakking Benzoliet per 4 groepen op de stoppenkast of de elektriciteitsmeter gelegd.

Benzoliet, dat bestaat uit met behulp van een piramide geprogrammeerd zeezout, werkt uitsluitend door middel van transformeren. Verstorende energie/informatie wordt door Benzoliet getransformeerd, veranderd in voor levende wezens positieve energie/informatie. Om alle ons bekende verstorende energie/informatie in een woonhuis of bedrijf te neutraliseren, worden de vier ingangen vanuit de maatschappij - elektra, gas, water en telefoon - met Benzoliet ontstoord.

Zoals al gezegd, bleek bij deze proeven  het probleemverplaatsend effekt al geneutraliseerd te kunnen worden door uitsluitend de elektriciteitsvoorziening te neutraliseren. Dit komt omdat het transformerend vermogen van Benzoliet door de elektriciteitsleidingen, die door het hele huis of gebouw lopen, uitgestraald worden. Het omgevingsverzwakkend effekt tijdens de behandeling werd bij die apparatuur die direkt op het elektriciteitsnet was aangesloten zelfs getransformeerd tot een versterkend effekt op de omgeving.

Dit versterkend effekt op de omgeving kon bij de apparatuur die werkt op accuís of batterijen ook bereikt worden door een verpakking Benzoliet op de accu of op de plek waar de batterijen zich in de apparatuur bevinden, te leggen. Bij de Biostabil en de magneten kon dit versterkend effekt bereikt worden door Benzoliet ťťnmalig langs deze produkten te halen.

Bij de Orgonstrahler kan het versterkende effekt op de omgeving bereikt worden door onder het bakje van de Orgonstrahler, waar de stoffen in geplaatst worden die men de cliŽnt wil geven, een verpakking Ozaliet (250 g) te plaatsen. Ozaliet is het zusterprodukt van Benzoliet. Benzoliet is afgestemd op het transformeren van de verstorende energieŽn afkomstig van technische toepassing e.d.  terwijl Ozaliet direkt op levende wezens is afgestemd. Omdat de Orgonstrahler geen gebruik maakt van elektra of magnetisme, wordt hier Ozaliet gebruikt.

Uit deze proeven is gebleken dat de onderzochte therapieŽn tijdens de behandeling sterk verzwakkend werken op de omgeving. Gezien de ťťnduidigheid van deze proeven kan verwacht worden dat dit geldt voor alle bij therapieŽn toegepaste apparatuur die werkt op elektriciteit (wissel- of gelijkstroom) of met magnetisme.

Uit de proef met de Orgonstrahler is gebleken dat zelfs apparatuur die los werkt van elektriciteit of magnetisme sterk omgevingsverzwakkend kan werken tijdens de behandeling.

Het enige apparaat dat wij zijn tegengekomen en dat geen verzwakkende werking op de omgeving had tijdens de behandeling was een radionisch apparaat dat uitsluitend werkt met vierzijdige piramiden.

Bij twijfel of een apparaat deze omgevingsverzwakkende werking heeft, kunt u dit zelf met behulp van b.v. de armtest of de O-ring nagaan. Test de kracht van een zijwaarts uitgestoken arm of de O-ring van iemand in de omgeving vůůr een behandeling en tijdens een behandeling.

Uiteraard kunt u ook b.v. pendelen wat voor energie er vrij komt tijdens een behandeling. Komt u er niet uit, neem dan kontakt op met Aquarius Wholisme, tel. 0575-566088.

Als u regelmatig cliŽnten behandelt met apparatuur die verzwakkend werkt op de omgeving, zult u merken dat u veel minder vermoeid raakt na neutralisatie met Benzoliet.

Bas van Woelderen
Stichting Wholisme

augustus 1997

---

 Referenties

1. Woelderen van B.F. (1996)  Weerstand en omgeving. Weerstand grotendeels bepaald door omgeving  VNT-nieuws  9 nr 5.

2.         Velden van der P.N.C. (1996)   Resultaten van een ziekteverzuimonderzoek bij een Nutsbedrijf over een periode van 30 maanden na plaatsing van Benzoliet.  Rapport    verkrijgbaar bij Aquarius Wholism, tel. 0575-566088.

---