Antibiotica-kuur

 

 

Meer en meer worden patiŽnten met cvs en fm er toe aangezet om langdurig antibiotica te nemen. De vragen die we ons stellen zijn dan wel: Is het langdurig gebruik van antibiotica wel goed voor mijn lichaam. Kan deze AB-kuur mij verlossen van fm en cvs? Wat zijn de gevolgen van dit langdurig gebruik? Zijn er reeds voldoende wetenschappelijke onderzoeken gebeurd wat betreft deze antibiotica?

Ikzelf heb nog geen antibiotica- kuur gevolgd omdat er volgens mijn mening nog veel te weinig onderzoek is naar gebeurd. Daarbij stel ik dan ook de mening dat langdurig gebruik van antibiotica ons lichaam wel niet ten goed komt en wat gebeurt er wanneer men stopt met antibiotica's? Terugval of niet? Juist omdat heel wat mensen met die vragen zitten, heb ik hier even wat artikels over AB +ervaringen van patiŽnten geplaatst. Hieronder bevindt zich een verhandeling van professor Nicolson waarin hij zijn visie over de behandeling van cvs met antibiotica meegeeft.  Onderaan de pagina kan je de ervaringen van patiŽnten lezen.

Nieuwe hoop met antibioticabehandelingen.

 "The CFIDS Chronicle " periodiek van "The CFIDS Association of America" Volume 12, No 5 - september/oktober 1999 p 19-21 Vertaling: Roger Deneweth BelgiŽ

De rol van infecties door micro-organismen bij chronische ziekten:

Door Garth Nicolson

Garth L. Nicolson, PhD is professor en hoofdverantwoordelijke van het Wetenschappelijk Onderzoek aan "The Institute for Molecular Medicine" te Huntington Beach, CaliforniŽ. Voorheen was hij Professor Interne Geneeskunde en Professor Pathologie en Laboratorium Geneeskunde aan "The University of Texas Medical School" te Houston.

Hoewel de oorzaken van chronische ziekten merendeels onbekend zijn, kunnen de complexe klachten en symptomen die zich ontwikkelen bij vele patiŽnten met Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome (CFIDS), fibromyalgie (FM) , Gulf War Syndroom (GWS) en reumatoÔde artritis (RA) voor een stuk toegeschreven worden aan chronische infecties van het gehele lichaam met bacteriŽn, virussen en schimmels. Zulke infecties vormen de nasleep van acute of chronische insulten van chemische of andere aard (viraal, het milieu, trauma, enz.) die de mogelijkheid bezitten het immuunsysteem te onderdrukken.

Deze ziekten ontwikkelen zich waarschijnlijk als een geleidelijk proces in de loop van de tijd tengevolge van herhaalde toxische belastingen, waaronder infecties die bij sommige patiŽnten de ziekte veroorzaakt kunnen hebben en bij anderen van confactoriŽle aard (geen oorzaak maar belangrijk) kunnen zijn of van opportunistisch aard bij patiŽnten waarvan het immuunsysteem is verzwakt.

Chronische infecties, die gewoonlijk in bedwang gehouden worden door ons immuunsysteem, kunnen invloed blijven uitoefenen als zij erin slagen aan de controle van het immuunsysteem te ontsnappen en zich kunnen nestelen en verschuilen in de talrijke weefsels en organen, zelfs in cellen van het centraal en perifeer zenuwstelsel. Vele van de complexe klachten en symptomen, vastgesteld bij patiŽnten met CFIDS, FM, RA en GWS, kunnen door desbetreffende infecties veroorzaakt worden.

Infectie door micro-organismen

 Een type infectie die de laatste tijd hernieuwde aandacht kreeg als een belangrijke oorzaak, cofactor of opportunistische infectie bij deze stoornissen, wordt vertegenwoordigd door diverse primitieve klassen van bacteriŽn. Alhoewel zij niet zo goed gekend zijn als andere agentia bij het veroorzaken van ziekte, worden deze micro-organismen, in het bijzonder Mycoplasmas en andere bacteriŽn (Chlamydia, Coxiella, Brucella, Borrelia, enz...) tegenwoordig beschouwd als belangrijke opduikende ziekteverwekkers bij talrijke chronische ziekten. Zij schijnen ook een rol te spelen als belangrijke co-factors in sommige ziekten zoals HIV/AIDS en andere ziektetoestanden.

De meeste micro-organismen zoals mycoplasmas worden niet beschouwd als belangrijke menselijke ziekteverwekkers als zij zich nestelen op ondiepe plaatsen, zoals de mond of de ingewanden, maar sommige soorten zoals Mycoplasma fermentans, Mycoplasma penetrans, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma pirum en Mycoplasma hominis zijn in staat de bloedcirculatie te penetreren en verscheidene weefsels te koloniseren. Waarschijnlijk veroorzaken deze micro-organismen in feite CFIDS, FM, GWS of RA niet zelf maar zij lijken een belangrijke rol te spelen bij het veroorzaken van chronische ziekte-progressie of bij het verergeren van majeure ziekteklachten en symptomen in patiŽnten met deze ziekten.

Er werden infecties met micro-organismen aangetoond in patiŽnten met CFIDS, FM, GWS en RA . Mijn laboratorium en andere (zoals Eli Mortechai of Medical Diagnostics of New Jersey ) hebben mycoplasmale bloedinfecties vastgesteld bij

ongeveer 60% van de CFIDS, ongeveer 70% van de FM en ongeveer 50% van de GWS en RA onderzochte patiŽnten.

Uit onderzoek naar GWS , een op CFIDS gelijkende ziektetoestand, blijkt dat bij ongeveer 50%, van meer dan 200 patiŽnten, mycoplasmale infecties in het bloed worden aangetroffen en dat bij deze patiŽnten voornamelijk ťťn soort mycoplasma-infectie wordt aangetroffen namelijk Mycoplasma fermentans. Wij hebben een verscheidenheid aan pathogene mycoplasma-soorten aangetroffen zoals M. fermentans, M. penetrans, M. pneumoniae, M. genitalium en M. hominis in de witte bloedcellen bij ongeveer 60% van meer dan 200 burgerlijke patiŽnten met CFIDS en FM. Dergelijke infecties werden maar bij minder dan 10% van gezonde controlepersonen aangetroffen. Merkwaardigerwijze bezaten het merendeel van de CFIDS en FM patiŽnten meervoudige mycoplasmale infecties (meer dan ťťn soort) terwijl meervoudige infecties in geen enkel van de gezonde controlepersonen werden aangetroffen

De testen die we gebruiken om mycoplasmale infecties te identificeren namelijk de forensische "Polymerase Chain Reaction" (PCR-test) en "Nucleoprotein Gene Tracking" zijn uitermate gevoelig en in hoge mate specifiek. Deze testen zijn een gevoelige verbetering tegenover de relatief ongevoelige serumantilichamen en andere testen die tegenwoordig gebruikt worden om infecties van het lichaam op te sporen.

Behandeling met antibiotica.

Wanneer er in bloedfracties van bepaalde subgroepen van patiŽnten met CFIDS, FM, GWS of RA infecties met micro-organismen geÔdentificeerd worden, dient verder onderzoek aangereikt waarom deze patiŽnten als medische, niet als psychologische of psychiatrische, patiŽnten dienen behandeld te worden. Dit betekent niet dat psychologische of psychiatrische problemen niet belangrijk zijn bij sommige patiŽnten met chronische ziekten. Maar indien dergelijke infecties een beduidende rol spelen in deze stoornissen, zullen aangepaste behandelingen, met antibiotica of andere medicaties die chronische infecties onderdrukken, resulteren in verbetering en zelfs herstel. Dit is hetgeen wat we heel duidelijk hebben kunnen vaststellen.

De aanbevolen behandelingsmethodes voor mycoplasmale bloedinfecties vereisen langdurige antibiotica therapie, gewoonlijk meerdere cyclussen van zes weken met

   doxycycline ( 200-300 mg/dag),

   ciprofloxacin of Cipro ( 1500 mg/dag),

   azithromycin of Zithromax ( 500 mg/dag) of

   clarithromycin of Biaxin ( 750-1000 mg/dag)

Meerdere cyclussen zijn vereist omdat weinig patiŽnten herstellen na een klein aantal cyclussen, mogelijks door de intracellulaire locaties van de infecties en de traag-groeiende aard van deze micro-organismen. Voor het ogenblik raden we patiŽnten, die met bloedinfecties worden gediagnosticeerd, aan om continu antibiotica te nemen voor ten minste zes maanden alvorens de behandelingscyclussen van telkens zes weken aan te vatten. Hoewel patiŽnten die een dergelijke therapie starten gewoonlijk Herxheimer reacties hebben en zich aanvankelijk slechter voelen te wijten aan het afsterven of vrijkomen van toxische stoffen van beschadigde micro-organismen, is het zů dat zij uiteindelijk stabiliseren en geleidelijk aan herstellen. Helaas vereist de behandeling langdurige therapie en herstel komt gewoonlijk zeer traag op gang. PatiŽnten die reeds vele jaren ziek zijn zullen heel waarschijnlijk niet tot volledig herstel komen binnen een therapie van een jaar.

De vastgestelde klinische reacties zijn niet te wijten aan placebo effecten, aangezien het toepassen van sommige antibiotica, zoals penicillines, resulteren in het doen toenemen, in de plaats van afnemen, van de symptomatiek. Daarenboven, zijn de bekomen resultaten niet te wijten aan de immunosuppressieve effecten van sommige antibiotica, daar antibiotica die geen onderdrukking van het immuunsysteem veroorzaken ook effectief zijn doch enkel en alleen als zij de chronische infecties onderdrukken. Sommige patiŽnten herstellen tot op zekere hoogte en slagen er daarna niet in om blijvend te reageren op de aanbevolen antibiotica, wat er op wijst dat andere problemen zoals virale infecties, milieufactoren en andere toxische invloeden bij deze ziekten een belangrijke rol spelen, of zelfs een predominante rol bij sommige patiŽnten.

Follow-up verstrekt aanwijzingen.

 Hoewel een meerderheid van patiŽnten, gediagnosticeerd met chronische bloedinfecties, baat vinden bij antibioticatherapie, zijn er een aantal patiŽnten die wel reageren en die enige verlichting ondervinden van de meeste klachten en symptomen maar die er niet in slagen volledig te herstellen.

Een follow-up van drie jaar door de "Shasta CFIDS Association" van Noord-CaliforniŽ van de antibiotica therapie is veelzeggend. Volgens Sharon Briggs, RN, herstelden een meerderheid (ongeveer 80%) patiŽnten van de Shasta CFIDS Vereniging, waarvan het vaststond dat ze mycoplasmale infecties hadden en die de door ons aanbevolen antibiotica therapie aanvatten, voor 50% tot 100% van hun toestand van voor de ziekte binnen drie jaar. Zoals bij andere therapieŽn voor chronische ziekten profiteert niet elke patiŽnt van de antibiotica therapie, terwijl de vereiste tijd voor herstel totaal verschillend was tussen de bestudeerde patiŽnten.

Kunnen ziektetoestanden zoals CFIDS door chronische infecties verklaard worden? Het is uiterst onwaarschijnlijk dat er slechts ťťn of zelfs maar een aantal verklaringen zouden zijn voor de complexe chronische ziektetoestand zoals CFIDS. Eerder is het zů, dat deze ziektetoestanden waarschijnlijk te wijten zijn aan een combinatie van multipele toxische belastingen, chemische en biologische, in combinatie met genetische ontvankelijkheid (immuunsystemen en/of detoxificatie systemen) die bepaalt of een persoon al dan niet chronisch ziek wordt. Deze beschouwingen spelen waarschijnlijk ook een belangrijke rol bij het determineren wie zal herstellen en tot op welke hoogte. Daarenboven kan herstel bemoeilijkt worden door de te grote afhankelijkheid van geneesmiddelen, zoals zekere antidepressiva of andere medicaties die bepaalde delen van het immuunsysteem kunnen onderdrukken.

Merkwaardigerwijze, zijn die patiŽnten die traag herstellen na verscheidene antibioticacyclussen meestal minder gevoelig ten aanzien van milieufactoren, wat er toe bijdraagt dat hun immuunsystemen kunnen terugkeren naar de toestand van voor de ziekte. Indien die patiŽnten ziek werden enkel tengevolge van psychologische of psychiatrische problemen of door milieu of chemische factoren zullen zij niet reageren op de aanbevolen antibiotica en hun gezondheid niet herwinnen. Daarenboven is het zů als dergelijke behandelingen enkel de auto- immuunreacties reduceren dat de patiŽnten hun herstel niet zullen blijven behouden nadat de behandelingen worden stopgezet. http://www.ulb.ac.be/erasme/nl/index.html

Toxische belasting versus mycoplasmas

 De behandeling van chronische ziekten die te wijten zijn aan toxische belastingen door chemische of radiologische agentia is totaal verschillend van de behandeling van chronische infecties, al is het zů dat toxische belastingen in staat zijn het immuunsysteem te verzwakken en zo mycoplasmas vrij spel geven om invloed uit te oefenen. De behandeling van aan chemische stoffen blootgestelde patiŽnten houdt gewoonlijk ook in, het verwijderen van schadelijke chemicaliŽn uit de omgeving van de patiŽnt, het ontdoen van chemische stoffen uit het lichaam van de patiŽnt en behandeling van de klachten en symptomen veroorzaakt door blootstelling aan chemische stoffen.

PatiŽnten die werden blootgesteld aan chemicaliŽn zijn gewoonlijk uiterst gevoelig voor een verscheidenheid van algemeen voorkomende scheikundige stoffen waaronder parfums en luchtverfrissers, petrochemische dampen, chloor, reinigingsmiddelen en oplosmiddelen, naast vele andere. Zij zijn ook zeer gevoelig voor zekere voedingsstoffen, zodat speciale diŽten vaak noodzakelijk zijn, en in sommige gevallen kan direct huidcontact met bepaalde substanties ernstige huidreacties uitlokken. Daardoor, wordt een belangrijk onderdeel van de behandeling van chemische belastingen gewijd aan het inperken van blootstelling aan diverse alledaagse chemische stoffen en de geleidelijke verwijdering van toxische stoffen.

Vitamines en voeding

 Om succes te boeken bij de behandeling van een chronische ziekte moet een allesomvattende aanpak ondernomen worden aangepast aan elke patiŽnt. Naast de behandelingen met antibiotica of verwijdering van toxische stoffen, moeten bij deze patiŽnten vaak voedings- en andere tekorten bijgewerkt worden. Deze patiŽnten hebben bijvoorbeeld vaak gebrek aan vitamines B, C en E naast andere, en bepaalde mineralen. Spijtig genoeg hebben patiŽnten met chronische ziekten vaak ook slechte absorptie. Daarom dienen hoge doses van bepaalde vitamines te worden genomen, of anders, zoals bij vitamine B complex, die niet gemakkelijk geabsorbeerd wordt door de ingewanden, worden natuurlijke B-complex vitamines sublinguaal aangewend in kleine capsules of druppels, ter vervanging van de orale capsules die worden doorgeslikt.

Voorop staan gewone vitamines plus extra C, E, Co Q10, beta-carteen, foliumzuur, bioflavoÔden en biotine. Ook L-cystine , L-tyrosine,
L-carnitine, vruchtensappen en in het bijzonder lijnzaadolie worden door sommigen als gunstig gerapporteerd. Vaak is er bij deze patiŽnten ook een gebrek aan bepaalde mineralen zoals zink, magnesium, chroom en selenium en dienen deze eveneens aangevuld te worden. Een probleem dat zich stelt bij deze supplementen is dat zij niet gelijktijdig mogen ingenomen worden met antibiotica omdat zij de opname van antibiotica kunnen hinderen.

Het volgende dient ook overwogen te worden. Antibiotica putten de normale bacteriŽn in het maag- en darmkanaal systeem uit wat voor gevolg heeft dat er een overwoekering van minder gewenste bacteriŽn plaatsgrijpt. Lactobacillus, acidophillus tabletten kunnen de normale bacteriŽn aanvullen. Er bestaat een product dat een mengsel is van Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus bifidus en andere bacteriŽn met FOS (fructo-ologosacchariden) ter bevordering van de groei van deze "vriendschappelijke" bacteriŽn.

Een aantal natuurlijke geneesmiddelen die het immuunsysteem stimuleren kunnen nuttig zijn in de therapie van chronische ziekten. Hiertoe behoren onder andere volwaardig citroen/olijf drankextract of een extract van olijfbladeren met antioxidanten, plantenextracten of gepurifieerde plantenproducten en melkeiwitten zoals wei. Deze producten zijn vooral nuttig gedurende of in het bijzonder nadat de antibiotica therapie is beŽindigd. Alhoewel deze producten blijken te helpen bij sommige patiŽnten, is de klinische efficiŽntie voor behandeling van diverse chronische ziekten niet nauwgezet geŽvalueerd geworden. Zij kunnen van belang zijn gedurende de therapie om het immuunsysteem te stimuleren of in het bijzonder na de antibiotica therapie als ondersteunende begeleiding om terugval te voorkomen.

Voor meer informatie

Het "Institute for Molecular Medicine" verstrekt informatie en kan patiŽnten uittesten op aanwezigheid van mycoplasmale en andere infecties of de types die verband houden met CFIDS, FM, GWS en RA. Bloedstalen kunnen gezonden worden naar het "Institute for Melecular Medicine" voor het uittesten op mycoplasma's en andere. De website voor verder informatie is www.immed.org

Garth Nicolson, Ph.D. and Nancy Nicolson, Ph.D. The Institute for Molecular Medicine 15162 Triton Lane, Huntington Beach, California 92649-1041 Tel: (714) 903-2900 Fax: (714) 379-2082

 Bron:The CFIDS Association of America, Inc. PO Box 220398, Charlotte NC 28222-0398

INFORMATION LINE: 800/44-CFIDS(800/442-3437) RESOURCE LINE: 704/365-2343 FAX: 704/365-9755 E-MAIL : cfids@cfids.org INTERNET HOMEPAGE: http://www.cfids.org

Ervaringen van patiŽnten

Reeds 9 maand volg ik de discussies over antibiotica (AB. Velen aarzelen om er aan te beginnen en dit was ook bij ons het geval toen mijn echtgenote positief bleek te zijn op mycoplasma hominis (test bij RED Labs). We vroegen onze behandelende arts in oktober voorzichtig zijn idee over een AB-kuur. Waaaw, verkeerde vraag. want alhoewel hij vriendelijk bleef, voelde je meteen dat je in dat geval maar beter een andere arts kan opzoeken.
Zijn argument was simpel maar erg overtuigend, blijkbaar weet hij van 2
dodelijke gevallen, te wijten aan een lange AB-kuur. Deze CVS-patiŽnten (geen van hem) hun afweersysteem was dermate verzwakt dat ze beiden aan onschuldige zaken GESTORVEN zijn (een ervan aan een bronchitis). Ook andere
CVS-specialisten die we hoorden, hebben zeer zware bedenkingen bij een
langdurige AB-kuur en raden dit enkel aan als de toestand dermate acuut is dat er onmiddellijk moet ingegrepen worden. Ook uit de verhalen blijkt ook duidelijk dat AB wel helpen maar dat ze geen definitieve oplossing brengen. Je stopt er mee en enige tijd erna zit je weer evenver.
Sorry, maar dan vraag ik mij af waarom nog steeds zoveel over AB gesproken wordt. Het moet toch stilaan duidelijk worden dat DE DEFINTIEVE OPLOSSING ERGENS ANDERS LIGT.
Kan je die rot virussen niet op een andere manier bestrijden ?

Ik heb juist een lange AB-kuur achter de rug en ben inderdaad hervallen.Kutapressine zou mij kunnen helpen, maar dat is alleen in Amerika te verkrijgen. Waar kan je dit verkrijgen?
De AB is wel het enige dat me voorlopig op de been houdt! Als je moet kiezen tussen twee slechte dingen, kies je dan niet het minst slechte? Ik heb verschillende dokters moeten aflopen en uiteindelijk, na een grote crash zelf mijn dokter met de neus op de feiten gedrukt door literatuur te geven. Na alternatieve behandelingen bij verschillende homeopaten, vond ik er toch eentje die de ernst min of meer inzag en meteen aan de slag ging.Hij ging met mij aan de slag met onder andere middelen die het immuunsysteem weer op punt stelden.

 Dit ging een tijdje goed, na zes maanden functioneerde ik weer zo'n 80%, na een klein jaar voelde ik me weer achteruitbollen en hij wist me niet te vertellen waaraan dat lag. Om duidelijk te maken hoe goed ik was; ik kon eerst nog maar heel weinig en in enkele maanden tijd zwom ik de duizend meter in zo'n twintig minuten.... tot ik aan mezelf merkte dat ik telkens drie dagen begon nodig te hebben om te recuperen en ik ging twee keer per week zwemmen.De homeopaat kon er geen uitleg aan geven, tenzij stress.Uiteindelijk ben ik , na heel lang aarzelen, ik wou die diagnose immers niet echt, bij DML gekomen en die heeft meteen over AB gesproken ; ik kon niets meer toen. Mijn toen achtjarig dochtertje moest mij 's morgens helpen bij het aankleden; ik raakte soms niet eens vijf meter stappend naar het toilet; zelfs kruipen ging niet...., geen tv kijken , geen radio, geen licht, en noem maar op. en toch moest ik alleen voor mijn twee dochters zorgen en moesten die in school raken en eten....

Op die momenten is de keuze snel gemaakt. Of ik kon het helemaal opgeven of ik vocht met de middelen die ik nog kreeg. AB dus. Ik ben nog steeds erg slecht, maar heb intussen beter leren omgaan met mijn beetje energie... lukt niet altijd... er moet nog steeds eten in huis komen en kinderen naar school enz...Momenteel zit ik er helemaal door en zou er liefst de brui aan geven maar ik besef intussen goed genoeg dat ook deze periode weer overgaat.

Heb AB kuur van 14 maanden gevolgd. Infecties chlamydia en myco zijn weg,helaas CVS niet. Heb onlangs zware opstoot gehad en ben opgelapt gedurende 14 daagse ziekenhuisreis. Nu wat beter. Wat wel opviel is dat bij de bloedafnames o.a. bleek dat ik een hoog aantal witte bloedcellen had, blijkbaar zit er ergens nog iets te broeden.


Ik denk dat je het resultaat op lange termijn moet bekijken. Ook de reacties op de kuren zijn van persoon tot persoon hťťl verschillend. Blijkbaar zouden mensen met een mycoplasma infectie slecht reageren op Zitromax, maar of dit klopt weet ik niet. Verder wil ik er graag op wijzen dat AB op lange termijn toch wel risico's kan inhouden. Zo ken ik al 2 mensen die na maanden AB een Herxheimer-reactie kregen. Ik heb nagevraagd bij mijn

internist, en die gaf toe dat dit kon gebeuren, zij het eerder zelden, en vooral bij bv syfilis en aanverwante ziekten. In ieder geval drukte hij mij er op in dat geval zo snel mogelijk naar spoedgevallen te gaan.
 
Mijn persoonlijke ervaring is dat, als je zelf voelt dat de AB die je neemt fout zit, volg dan je gevoel, beter dan het je naderhand te berouwen. En met fout zitten bedoel ik niet zozeer een toename van symptomen, doch een fout reageren van je lichaam met bijkomende pijnen of symptomen. een arts kan dan het soort AB aanpassen indien nodig.

  De AB kuur die ik nu volg

  Cyclus 1&4 6 weken Biclar 250 mg 2/dag
  Vit C 1 gr/dag verdeeld over de dag
  Lacteol 2 ŗ 4 per dag
  Aspirine Junior 100 mg 1 smorgends

  Cyclus 2& 5 6 weken Doxilets 200mg 1/dag

  Vit C 1 gr/dag verdeeld over de dag
  Lacteol 2 ŗ 4 per dag
  Aspirine Junior 100 mg 1 smorgends

  Cyclus 2&5 6 weken Ciproxine 500mg 2/dag
  Vit C 1 gr/dag verdeeld over de dag
  Lacteol 2 ŗ 4 per dag
  Aspirine Junior 100 mg 1 smorgends