CFS-Fibromonster, the psycho beast and the government!

 

This song has to be a romantic song

About people who know real pain, illness and loneliness

For those who know what real pain is

For those whose lives turned out so wrong

This song has te be a romantic song

But it is a song of sadness and struggle

Thanks to the ignorance of doctors and blind politics

Patients have only questions, no answers

Patients need help, treatment and no more promises

Why canít Belgium follow the rules of WHO (World Health organisation)?

Can someone tell us why patients are still treated

In a manner condemned by British parliament and WHO!

Have Belgian doctors not enough intelligence and courage

to read scientific studies from all over the world?

Is it possible thereís a greater authority which obstructs this

A lobby of capitalism and government which earns money

By taking it from the sick and poor ?

 

 

The oath of H (ippocrates)

Only a formality

To cover swindle and stupidity.

Prestige and big money more important

Than justified questions of dilettants

Saving , more important than solidarity

You know CFS is not a obscenity.

 

To hide their ignorance

They say itís in your head

So they can send you to psychiatry

Denial of existing evidence is popular ;

Being servants of corporations and governments

They have powerful positions of control.

Masters in manipulation and distortion

Falsifying facts ,invention and misquotation

Illegitimate interpretation, political re-modelling

Exploiting public ignorance and intimidation!

We donít need these people.

Fuck all psychiatrists and so called friends

What we necessary need when it tosses about of within

Are good doctors who understand how you really feel

Someone who cares and helps and treats

 

The oath of H (ippocrates)

Only a formality

To cover swindle and stupidity.

Prestige and big money more important

Than justified questions of dilettants

Saving , more important than solidarity

You know CFS is not a obscenity.

 

There Ďs no fun in medicine

But there is a lot of medicine in fun

Everybody is scared of death of losing their job

But you donít need a pay check when youĎre death

Everybody is scared to loose its benefit

Did someone really care about it

That whole damn world donít give a dime at me

All pain actuality is a formality.

I have been waiting

Always waiting for something new;

Awaiting donít have any sense.

So please just think, the same thing happened to you

Would you be happy to walk in my shoes;

Iím tired of your chronic compassion fatigue

The final truth in the dunghill of every post modern disease

I have to live with my famous monster!

 

The oath of H (ippocrates)

Only a formality?

To cover swindle and stupidity.

Prestige and big money more important

Than justified questions of dilettants

Saving , more important than solidarity

You know CFS is not a obscenity.

 

 

 

 

 

CFS-Fibromonster,† psycho en† overheid!

 

Dit lied moest een romantisch lied worden

Over mensen die echte pijn, ziekte en eenzaamheid kennen

Voor hen die weten wat echte pijn is

Voor hen wiens leven zo verkeerd liep.

Dit lied moest een romantisch lied zijn

Maar het is het een lied van droefheid en strijd

Dankzij de onwetendheid van artsen en blinde politici

PatiŽnten hebben alleen vragen, en geen antwoorden

PatiŽnten hebben hulp nodig, behandeling en geen †beloften meer

Waarom kan BelgiŽ de regels van WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) niet volgen?

Kan iemand ons vertellen waarom de patiŽnten nog steeds behandeld worden

Op een manier die door het Britse parlement en de WHO wordt veroordeeld!

Hebben Belgische artsen niet genoeg intelligentie en moed

Om wetenschappelijke studies van over de hele wereld te lezen?

Is het mogelijk dat een hogere macht obstructie pleegt

Een lobby van kapitalisme en overheid die besparingen zoekt

Bij de minderbedeelden

 

 

De eed van H (ippocrates)

Slechts een formaliteit?

Om oplichting en domheid te verbergen.

Zijn prestige en geld† belangrijker

Dan gerechtvaardigde eisen van amateurs

Besparingen , belangrijker dan solidariteit

Weet ge : Cvs is geen vuil woord !

 

Om hun onwetendheid te verbergen

Zeggen ze het zit in je† hoofd

Zodat zij u naar psychiatrie sturen.

Ontkenning van bestaand bewijsmateriaal is populair;

Als vazallen van bedrijven en overheden

Hebben zij krachtige controle posities .

Meesters in manipulatie en vervorming

Vervalsing van feiten , verzinsels en verkeerde interpretaties

Onwettelijke interpretaties, politiek hermodelleren

Uitbuiting van algemene onwetendheid en intimidatie!

Wij hebben deze mensen niet nodig

Fuck alle psychiaters en zogenaamde vrienden

Waar we behoefte aan hebben als het van binnen woelt,
Zijn goede dokters die weten wat je echt voelt

Iemand die bezorgd is en helpt en behandelt

 

De eed van H (ippocrates)

Slechts een formaliteit?

Om oplichting en domheid te verbergen.

Zijn prestige en geld† belangrijker

Dan gerechtvaardigde eisen van amateurs

Besparingen , belangrijker dan solidariteit

Weet ge : Cvs is geen vuil woord !

 

Er Ďs geen plezier aan geneeskunde

Maar daar is heel wat gekte over geneeskunde

Iedereen is doodsbang zijn job te verliezen

Maar je hebt geen loon nodig wanneer je dood bent

Iedereen is bang zijn uitkering te verliezen

Maar geeft iemand daarom

Die verdomde maatschappij geeft niets om ons

Alle werkelijkheid van pijn is slechts een formaliteit

Ik heb gewacht

Steeds gewacht op iets nieuw

Maar afwachten heeft geen zin

Denk eens als hetzelfde jou overkomt

Zou je dan gelukkig zijn om in mijn schoenen te lopen?

Ik ben vermoeid van uw chronische medeleven over mijn vermoeidheid

De echte waarheid zit in de mesthoop van elke post moderne ziekte

Maar ik moet leven met mijn monster

 

De eed van H (ippocrates)

Slechts een formaliteit?

Om oplichting en domheid te verbergen.

Zijn prestige en geld† belangrijker

Dan gerechtvaardigde eisen van amateurs

Besparingen , belangrijker dan solidariteit

Weet ge : Cvs is geen vuil woord !