CPGZ

http://www.med.kuleuven.ac.be/cpg/wems.htm

 

 


Arbeids-, Milieu- en Verzekeringsgeneeskunde


K.U.Leuven


index
WAT IS DE W.E.M.S.?

De afdeling heeft gedurende vele jaren fundamentele research verricht rond de evaluatie van menselijke schade.De resultaten van deze opzoekingen worden regelmatig gepubliceerd in de reeks "Schade aan de mens" van J. Van Steenberge, D. Lahaye en J. Viaene (MAKLU).

Voor velen valt het echter moeilijk de door onderzoek verworven theoretische inzichten over te brengen naar de dagelijkse praktijk. Daarom werd er aan de K.U.Leuven een Werkgroep voor Evaluatie van Menselijke Schade opgericht. De werkgroep treedt niet op als de concurrent van het traditioneel deskundig onderzoek, maar heeft vier functies:

 1. motor voor een vernieuwing
 2. scholings- en ontmoetingscentrum voor al de deskundigen die tot deze vernieuwing wensen bij te dragen
 3. studiegroep voor alle onopgeloste vraagstukken en voor het bijhouden van de evolutie
 4. in het algemeen een groep die zorgt voor het beschermen en informeren van de beschadigde mens, door evaluatie van de opgelopen schade

Regelmatig worden er samenkomsten georganiseerd om op multidisciplinaire wijze deze doelstellingen hard te maken. Deze samenkomsten gaan door op woensdagavond op Gasthuisberg. Wil u hierop uitgenodigd worden, gelieve uw adres door te geven aan het secretariaat van de wems.

Om deze doeleinden te verwezenlijken zal met volgende beginselen rekening gehouden worden:

 1. Door de werkgroep zullen opdrachten worden aangenomen tot evaluatie van menselijke schade, die gedaan moeten worden met het oog op de schadeloosstelling van individuele rechtzoekenden. Problemen van zakenschade en de strafrechtelijke aspecten van de menselijke schade zijn dus uitgesloten.
 2. De evaluatie zal op kritische wijze gebeuren, rekening houdend met de wettelijke mogelijkheden, doch ongebonden door traditionele methodieken. In elk geval wordt gezorgd dat het uitgebrachte advies bruikbaar is voor verdediging van de belangen van de getroffene voor rechtbanken of instellingen.

Het advies zal interdisciplinair worden opgesteld en zal bijgevolg telkens wanneer dit nodig is, op medische, juridische, sociologische, psychologische, economische, e.a. inzichten steunen. De namen van de medewerkende experten zullen steeds vermeld worden.

 1. Met de getroffene zal zo nodig de evaluatie in detail worden besproken.
 2. De Werkgroep wil objectief en onafhankelijk van welke invloeden dan ook kunnen optreden, enkel voortgaande op wat voor de beschadigde mens goed kan zijn. Zij behoudt zich het recht voor bepaalde opdrachten te weigeren.
 3. Voor zover hij daartoe in staat is moet de getroffene bereid zijn, zijn volledige medewerking te verlenen aan de W.E.M.S. Informatie en dossiers moeten volledig meegedeeld worden. Medische en juridische schriftelijke volmacht moet worden gegeven tot inzage van alle documenten die nodig zijn om over de gestelde problemen te oordelen en tot het horen van alle personen die nuttige informatie kunnen geven.
 4. De W.E.M.S. verplicht zich tot het bewaren van het beroepsgeheim, doch – met het oog op het verwezenlijken van zijn opleidingstaak – moeten belanghebbenden aanvaarden dat de studie van hun geval eventueel in onpersoonlijke vorm gepubliceerd zal worden.
 5. De belangstellenden verplichten er zich toe de W.E.M.S. in kennis te stellen van alle vonnissen, arresten of overeenkomsten die zouden komen na het verlenen van het advies (zie punt 5). Publicatie van deze stukken, in onpersoonlijke vorm, zal eveneens toegelaten worden.
 6. Het advies van de W.E.M.S. zal schriftelijk opgesteld worden en enkel meegedeeld aan het slachtoffer en zijn gemandateerde.
 7. Het staat de belanghebbende vrij het advies te gebruiken zoals het hem goed voorkomt, maar wanneer het advies aangewend wordt moet het steeds in zijn geheel genomen worden. Het niet aanwenden van het advies, ontslaat de belanghebbende niet van de andere verplichtingen die hij op zich genomen heeft.
 8. Op verzoek van belanghebbende kan bijkomende hulp worden verleend, zoals het optreden bij bepaalde instellingen, enz. Deze bijkomende opdrachten zullen echter steeds beperkt blijven tot het probleem van de evaluatie van de schade en van de daaraan beantwoordende acties van schadeloosstelling. Vanzelfsprekend zal ook nooit meer gedaan worden dan de wet toelaat.
 9. De W.E.M.S. zal met iedere opdrachtgever die dat wenst de duur bespreken die het onderzoek zal belopen.

PROCEDURE

Men maakt een afspraak op donderdag voor een consultatie (wachttijd 2 weken tot een maand). Deze eerste consultatie duurt ongeveer één uur en wordt ondeelbaar aangerekend a rato van 99euro. Men geeft hier onmiddellijk advies over de zinvolheid verder onderzoek te doen. Dit mondeling advies wordt schriftelijk bevestigd.

Dr. Ceulemans gebruikt de medische verslagen die de patiënt meebrengt en onderzoekt zelf de patiënt. Tevens worden de juridische documenten nagekeken door Dr. Jur. De Hondt.

Indien de W.E.M.S. de mening toegedaan is dat de betrokkene benadeeld wordt, kan men een schriftelijk advies opstellen, wat in functie van de betrokkene wordt aangerekend (99euro per uur). Het schriftelijk advies wordt aan de betrokkene en aan zijn gemandateerde verzonden.

Indien afspraken niet nagekomen worden houdt de WEMS zich het recht voor de gereserveerde tijd te facturen.

De Werkgroep kan ook gevraagd worden voor het uitvoeren van gerechtelijke deskundigenonderzoeken.

Bijstand van de raadsgeneesheer bij deskundigenonderzoeken worden betrokkene aangerekend a rato van 175 euro per prestatie en verplaatsingsvergoedingen, inclusief voorbereiding van het dossier, verslaggeving aan betrokkene en zijn gemandateerde, ev. formuleren van bemerkingen op verslagen in voorlezing.

Prof. Dr. D. Lahaye, Prof. Dr. P. Donceel
Kapucijnenvoer 35/5
B-3000 Leuven
Tel.:++32 (0)16 33 70 89 (do.) - Fax: ++32 (0)16 33 69 67
medewerkers : Dr. Jur. A.M De Hondt, Dr. A. Ceulemans
E-mail: WEMS@med.kuleuven.ac.be


K.U.Leuven - CWIS

Copyright © 1998 Katholieke Universiteit Leuven
Reacties op de inhoud: Prof. R. Masschelein
Realisatie: Lies Van Meerbeek
Laatste wijziging: 14 oktober 2002
URL: http://www.med.kuleuven.ac.be/cpg