PROTOCOL VAN MINNELIJKE MEDISCHE EXPERTISE 

 

Tussen de ondergetekenden: 

 

DE HEER

 

enerzijds, en X Belgium anderzijds, is de volgende overeenkomst aangegaan: 

 

Met het verlangen tot de minnelijke medische expertise over te gaan, besluiten de partijen zich neer te

leggen bij de conclusies van Dokter  

..........................................................................................................................

aangesteld door                       en van Dokter  ---------         aangesteld door X Belgium.

 

 Deze experts zullen tot opdracht hebben, na al de wenselijke inlichtingen te hebben ingewonnen,

samen “patiënt”te onderzoeken en verslag uit te brengen over zijn/haar toestand.

 

In hun conclusies zullen zij aan de partijen alle nodige gegevens verschaffen om de verplichtingen van

de maatschappij ten aanzien van haar verzekerde vast te stellen, rekening houdend met de contractuele

bepalingen die in de algemene en bijzondere voorwaarden van de polis nummer ……. voorkomen.

 

Onder FYSIOLOGISCHE INV ALIDITEIT moet worden verstaan de vermindering van de

lichamelijke gaafheid van de verzekerde, waarvan de graad bepaald wordt bij medische beslissing

onder verwijzing naar de Officiële Belgische Schaal der Invaliditeiten en naar de Belgische

rechtspraak ter zake.

 

Onder ECONOMISCHE  INV ALIDITEIT moet worden verstaan het verlies van de geschiktheid tot

werken van de verzekerde, voortvloeiende uit zijn fysiologische invaliditeit en rekening houdend met

het uitgeoefende beroep en de mogelijkheden tot wederaanpassing in een beroepsbezigheid die

verenigbaar is met zijn maatschappelijke stand, zijn kennis en zijn bekwaamheid.

 

Onder WEDERAANPASSING  moet worden verstaan de mogelijkheid om nog beroepsbezigheden uit

te oefenen op de algemene arbeidsmarkt in België, d.w.z. zonder ermee rekening te houden of de

mogelijke bezigheden kunnen worden uitgeoefend in de nabijheid van de woonplaats van de

verzekerde, noch of er mogelijkheden bestaan om een openstaande betrekking te vinden. 

 

De beslissing van de experts zal met redenen worden omkleed en een expeditie zal aan elke partij

worden afgegeven. Mochten de experts echter in het belang der partijen daartoe beslissen, dan zijn zij

gemachtigd enkel de conclusies in hun proces-verbaal te vermelden, zonder beschrijving der letsels

waardoor zij verantwoord zijn.

 

Alvorens hun verrichtingen uit te voeren, zullen de twee aangestelde experts in gemeen overleg een

derde expert aanduiden wiens gebeurlijke rol erin zal bestaan, bij strijdigheid van mening, de kwestie

te beslechten; de drie experts vormen dan een college van experts die gezamenlijk beraadslagen.

 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de experts ontslagen zijn van gelijk welke formaliteit,

zowel voor hun vergaderingen, onderzoekingen of oproepingen der partijen als voor de indiening van

hun rapport.

Ingeval de twee door de partijen gekozen experts geen overeenkomst bereiken nopens de naam van een

derde expert, wordt deze laatste aangeduid door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg

van de woonplaats van de verzekerde, op verzoek van de meest gerede partij.

 

Mocht een der experts overlijden of de hem toevertrouwde opdracht weigeren dan wordt in zijn

vervanging voorzien door de partij die hem had aangesteld.

 

De ondergetekende partijen verbinden er zich toe de conclusies van de experts welke voortaan

voor de partijen als wet zullen gelden en waartegen generlei beroep kan worden ingesteld,

onherroepelijk te aanvaarden.

 

Elke partij neemt het honorarium van haar expert ten laste; het honorarium van de derde expert wordt

door beide partijen ieder voor de helft gedragen. Hetzelfde geldt voor het honorarium van andere

artsen op wie er een beroep wordt gedaan.

 

In tweevoud opgemaakt op  …../…../…..

 

 

 

De  verzekerde,                                                                De verzekeringsmaatschappij,

                                                                                         X  Belgium

                                                                                         Directeur