FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU- 12 NOVEMBER 2007.

 

- Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise

 

www.medexpert.be/Doc/Belgisch_Staatsblad.pdf

 

De Minister van Volksgezondheid,

 

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1993, 8 november 1995, 11 april 1999, 15 oktober 2001, 17 februari 2002, 17 februari 2005, 10 augustus 2005, 24 mei 2006 en 15 september 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 januari 2007 tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise, alsook van de stagemeesters en stagediensten in de intensieve zorg;

 

Overwegende dat de afwijking op artikel 2, § 1, en artikel 2bis, § 1, van bovengenoemde wet

gemotiveerd is door het feit dat de voordragende instanties over onvoldoende vrouwelijke leden

beschikken;

Overwegende dat indien er zich een wijziging voordoet in de ledensamenstelling van de voordragende instanties, met name een verhoging van het aantal vrouwelijke leden, onmiddellijk een ministerieel besluit tot wijziging van onderhavig ministerieel besluit zal opgesteld worden,

 

Besluit :

 

Artikel 1. Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot lid van de Franstalige kamer van de

erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise :

 

1° op de voordracht van de faculteiten van geneeskunde, de volgende artsen :

 

Dr. Bonbled, Frédéric, Lasne;

Dr. Dubuc, Jean-Emile, Marche-en-Famenne;

Dr. Lucas, Pierre, Brussel;

Dr. Falez, Freddy, Pottes;

Dr. Boxho, Philippe, Beaufays;

Dr. Huskin, Jean-Pierre, Liège.

 

2° op de voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende artsen :

 

Dr. Bremen, Jacques, Brussel;

Dr. Bergiers, Guy, Alsemberg;

Dr. Werquin, Jean Pierre, Brussel;

Dr. Milbouw, Germain, Vezin;

Dr. Grignet, Jean-François, Liège;

Dr. Castaigne, Luc, Thuin.

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl Page 1 sur 2

 

Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad 15/02/08 11:16

 

Art. 2. Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot lid van de Nederlandstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise :

 

1° op de voordracht van de faculteiten van geneeskunde, de volgende artsen :

 

Dr. Donceel, Peter, Herent;

Dr. Vandeweerdt, Marc, Asse;

Dr. Brusselmans, Wilfried, Melle;

Dr. Braeckman, Lutgart, Schoonaarde;

Dr. Van Sprundel, Marc, Edegem;

Dr. Stassijns, Gaetane, Antwerpen;

Dr. Casteleyn, Pierre-Paul, Dilbeek;

Dr. Janssens, Jan, Groot-Bijgaarden.

 

2° op de voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende artsen :

 

Dr. Goubau, Jean, Loppem;

Dr. Janssens, Xavier, Gent;

Dr. Lindemans, Ignaas, Halle;

Dr. Linden, Patrick, Roeselare;

Dr. Swinnen, Floribert, Oostduinkerke;

Dr. Verborgh, Christian, Meise;

Dr. Verlooy, Jan, Antwerpen;

Dr. Duprez, Herman, Tielt.

 

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 november 2007.

Brussel, 12 november 2007.

D. DONFUT

Publicatie : 2008-01-22

begin