Depressie is belangrijkste reden voor afwezigheid op het werk

http://www.hln.be/hln/cch/det/art_14879.html

Met de volgende opvallende citaat van het RIZIV: †Volgens Ludwig Moens van het Riziv,
†heeft die stijging vooral te maken met het feit dat het chronische †vermoeidheidssyndroom (CVS) pas de laatste jaren duidelijk herkend †wordt als een psychische aandoening.

Hieronder de reactie van het RIZIV:
Chronische- vermoeidheidssyndroom ( CVS ) :

Het chronische-vermoeidheidssyndroom blijft een syndroom met al dan niet ernstige, invaliderende vermoeidheid samengaand met een groot aantal somatische en psychische symptomen  De exacte etiologie van dit syndroom blijft echter tot op heden onbekend , doch in de loop van de laatste jaren worden steeds meer relevante bevindingen hieromtrent
opgetekend . De bevindingen bij de verschillende onderzoeken oa. immunologische , toxicologische , biologische en andere technische onderzoeken blijven inconsistent .
Het blijft een feit dat de informatie uit studies over CVS met de nodige voorzichtigheid geÔnterpreteerd moet worden wegens de verschillende bias, die in de studies voorkomen, echter zonder afbreuk te doen aan de invaliderende klachten van de CVS-patiŽnten.

Het toekennen van een plaats van het chronisch-vermoeidheid-syndroom in de diagnostische classificatiesystemen blijft een punt van discussie. In de International Classification of diseases ( ICD-10 ), gepubliceerd door de WHO, wordt het syndroom geclassificeerd onder de neurologische aandoeningen , als '' postviraal vermoeidheidssyndroom / benigne
myalgische encefalomyelitis '' (G93.3). Doch er kan opgemerkt worden dat in principe dit syndroom ook geclassificeerd kan worden onder de noemer van een psychiatrische aandoening. Bij het nakijken in de DSM-IV -TR ( Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders) vindt men het CVS-beeld terug onder het hoofdstuk '' Undifferentiated Somatoform Disorder''.

Binnen de Dienst Uitkeringen van het RIZIV wordt thans de ICD-9 gebruikt als classificeringssysteem (dit betreft interne gegevens) waarbij het ziektebeeld CVS geclassificeerd wordt als ''neurasthenie'' ( 300.5 ). De perceptie van de arts is niet steeds de perceptie van de patiŽnt bij het classificeren van aandoeningen of ziektebeelden .

Het is duidelijk dat aan de kwaliteit van de codering van medische aandoeningen dient gesleuteld te worden binnen de Dienst Uitkeringen van het RIZIV. De overstap naar het gebruik van de classificering ICD 10 (en de herklassering dus van CVS) werd reeds beslist. De praktische invoering zal echter pas plaatshebben met de thans lopende herwerking van het elektronisch invaliditeitsdossier.

Er dient wel opgemerkt dat de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit , de bevoegde instantie binnen de Dienst Uitkeringen van het RIZIV voor erkenning van arbeidsongeschiktheid van een sociaal verzekerde, geen ziekte kan erkennen. Artikel 100 van de gecoordineerde wet van 14 Juli 1994 refereert nergens naar een lijst van aandoeningen, maar naar het geheel van letsels of functionele stoornissen ,die aanleiding geven tot een vermindering van het verdienvermogen van de sociaal verzekerde . Dit onderzoek naar de arbeidsgeschiktheid van de sociaal verzekerden gebeurt onafhankelijk van de codering van de aandoeningen.

De verklaring van de woordvoerder van het RIZIV had enkel tot doel de toename van de psychische aandoeningen, waarvan CVS volgens de huidig gebruikte classificering een onderdeel is, te duiden. Uit het jaarverslag en uit de statistische gegevens blijkt echter niet dat de
stijging van de psychische aandoeningen enkel te wijten zou zijn aan een stijging van CVS. Het was derhalve geenszins de bedoeling om een uitspraak te doen over de classificering van CVS.

Men kan niet ontkennen dat een toename van arbeidsongeschiktheden van personen met CVS wordt vastgesteld.

Het RIZIV acht het bovendien niet aanvaardbaar dat private verzekeringsmaatschappijen zich zouden baseren op voormelde elementen om gerechtvaardigde aanvragen te weigeren.

J. DE COCK
administrateur-generaal
Riziv
tel.: 02/739 7002
fax: 02/739 7005