Ninove, 19/10/2008

 

Geachte heer minister,

 

Betreft CVS,

Graag zou ik van u willen vernemen of de antwoorden gegeven in het parlement enige juridische of wettelijke waarde vertegenwoordigen.

Ik ben verzekerd in gewaarborgd inkomen bij de maatschappij Fortis. Na 10 jaar heeft men eindelijk het percentage invaliditeit vastgelegd, maar nu zegt de verzekeringsarts van Fortis dat het chronisch vermoeidheidssyndroom niet opgenomen is in de Obsi schaal en dat er aldus geen uitkering verschuldigd is. Men baseert zich nog steeds op het feit dat het CVS aanzien wordt als een psychische aandoening.

Nochtans ben ik overtuigd van het tegendeel. Zie hierna.

 

Aangezien het een arts is die dit zegt en geen dossierbeheerder,zegt mijn advocaat dat ik het tegendeel moet laten aantonen door een arts.

 

 

Wat betreft de OBSI schaal

 

Het koninklijk besluit van 28 maart 2003  - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002 (BS 23.4.2003)  zegt dat cvs deel uitmaakt van de Obsi schaal.

 

 http://tinyurl.com/55qdxd

 

Het cvs staat vermeld onder :

 

Achtste deel neuropsychiatrie

Psychische ziekte

Nr. 57 Chronisch vermoeidheidssyndroom

Art 646 :

Toestanden van asthenie, gekenmerkt door psychische en fysische uitputting.

De deskundige moet rekening houden met:

·    de weerslag van de psychische asthenie op de aandacht, het geheugen, de mogelijkheden tot intellectuele  activiteit en de vitaliteit

·    de tekens van  neurovegetatieve ontreddering en de algemene toestand beoordeeld in functie van de leeftijd :

%

a) subjectieve somatische stoornissen zonder objectiveerbaar substraat , .... o tot 10

 

b ) objectiveerbare tekens van fysische of psychische asthenie met

     matige weerslag op het sociaal leven. . . ,                                              .... 10 tot 25

 

c)  objectiveerbare tekens van fysische of psychische asthenie, welke

     nagenoeg volledig het sociaal leven onmogelijk maken                          .... 25 tot 60

 

asthenie : algemene lichaamszwakte,krachteloosheid van de spieren

 

Met ingang van de consolidatie wordt de medische beslissing genomen op basis van de OBSI (Polis  H1 Begripsbepalingen) De polis verzekert de invaliditeit en niet de ziekte. Volgens de voorwaarden van de polis moet de ziekte wel opgenomen zijn in de OBSI schaal .

 

In het parlement werden reeds verschillende vragen hierover gesteld en beantwoord.

Als men het parlement mag volgen is deze zaak dus reeds uitgeklaard. Maar volgens de advocaat kan men met deze zaken niet naar de rechtbank

 

1)         http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=50343689&LANG=nl

 

Het uitgangspunt van de financieringsovereenkomst met de CVS-referentiecentra (die gebaseerd is op een consensus-advies van juli 2000 van een werkgroep van de Hoge Gezondheidsraad waarin de verschillende theoretische scholen met betrekking tot het Chronisch vermoeidheidssyndroom vertegenwoordigd waren én die afgesloten is tussen het RIZIV en één Franstalig en vier Nederlandstalige CVS-referentiecentra) is dat het Chronisch vermoeidheidssyndroom een invaliderende aandoening is, zowel qua psychisch, fysiek en sociaal functioneren, waarvan de etiologie noch de pathofysiologie wetenschappelijk eenduidig is aangetoond. Het RIZIV neemt dan ook geen standpunt in over de oorzaak of de aard van deze aandoening

 

2)         http://www.senaat.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=33618450&LANG=fr

 

In de lijn van het advies van de Nederlandse Gezondheidsraad van januari 2005 is het uitgangspunt van de RIZÏV-overeenkomst met de referentiecentra dat een optimale behandeling van het Chronisch vermoeidheidssyndroom een multidisciplinaire aanpak vereist. De personeelsequipes van de CVS-referentiecentra bestaan dan ook uit geneesheren-internisten, revalidatieartsen, psychiaters, klinisch psychologen, kinesitherapeuten en maatschappelijk werkers die elk vanuit hun eigen invalshoek en op interdisciplinaire wijze de patiënten begeleiden. Het RIZIV beschouwt het Chronisch vermoeidheidssyndroom dus niet als een psychiatrische aandoening. Het feit dat CVS in de statistieken, waarnaar verwezen wordt onder vraag 11), ondergebracht werd onder de categorie « psychische aandoeningen » doet daar geen afbreuk aan.

 

Het college van geneesheren-directeurs van het RIZIV heeft zich bij het ontwerp van de conventie van de CVS-referentiecentra laten leiden door een rapport van de Belgische Hoge Gezondheidsraad en de op dat ogenblik voorhanden zijnde wetenschappelijke publicaties. Samen met het opstarten van de referentiecentra is er ook een Akkoordraad opgericht waarin, naast vertegenwoordigers van het college, meerdere CVS-experts van verschillende disciplines aanwezig zijn, met juist de bedoeling om eventuele nieuwe wetenschappelijke inzichten op te volgen.

           

3)         http://www.senate.be/www/?MIval=/Registers/ViewReg&COLL=H&PUID=50333612&TID=50341765&POS=1&LANG=nl

Donderdag 21 april  2005 – Namiddagvergadering Handelingen nr. 3-108

“Het RIZIV heeft reeds gemeld dat de verkeerde classificatie die de dienst Uitkeringen hanteert, geen cruciale rol mag spelen in de evaluatie van een schadeclaim voor CVS in het kader van een polis gewaarborgd inkomen.

De algemene en bijzondere voorwaarden van de overeenkomst geven immers aan of een schadeclaim al dan niet ontvankelijk is.

 

 

Hier bijgevoegd vindt u de briefwisseling die gevoerd is via mijn advocaat met de verzekeringsarts:

 

11/08/2008

 

Geachte meester,

 

Ik nam nota van de opzoekingen van de heer DW

 

1° het artikel 646 in de OBSI komt niet in aanmerking voor vergoeding omdat de vermelde asthenie normaal gesproken dergelijke adequate brieven uitsluit: vergoeding van de weerslag van de psychische asthenie op de aandacht, het geheugen, de mogelijkheden tot intellectuele activiteit en de vitaliteit.

Bovendien zijn psychische aandoeningen a priori uitgesloten tenzij ze uitsluitend en rechtstreeks gevolg zijn van een organische aandoening.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ninove,22/08/2008

 

antwoord DW aan advocaat

 

Geachte heer advocaat,

 

De Vlaamse taal is wonderzoet voor wie haar geen geweld aandoet.

 

Dit kan niet gezegd worden van het administratief, medisch en juridisch jargon. Men zou de beoefenaars ervan in hun kontakten naar de leek moeten verplichten dit te vertalen naar een normale omgangstaal. Dit zou veel verkeerde interpretaties vermijden.

 

Graag zou ik van Dr. P enige verduidelijking willen betreffende haar schrijven.

 

1. Wat wordt bedoeld met "dergelijke adequate brieven ? Ik versta elk woord,maar niet de

bedoeling van het geheel.

 

2. De vraag die zich stelde was eigenlijk:Staat het chronisch vermoeidheids syndroom in de Obsi

of niet?

 

3. Art.646 waar naar verwezen wordt in de Obsi komt niet in aanmerking voor vergoeding omdat... :

 

a) Kan een artikel in aanmerking komen voor vergoeding? Of is een artikel een verduidelijking van

onderzoeken die moeten gebeuren om bepaalde invaliditeitspercentages te bepalen?

 

b)"vergoeding van de weerslag van de psychische asthenie op enz..."Wordt hiermee dan bedoeld

dat het chronisch vermoeidheidsyndroom een psychische ziekte (aandoening) is die valt onder de

psychische aandoeningen die uitgesloten zijn?

 

 4. Bestaan er naast de psychische asthenie nog andere soorten van asthenie, bv de fysische

asthenie veroorzaakt door een persisterende infectie?

 

Hopend op een spoedig antwoord teken ik met hoogachting,

 

 

Antwoord 26/08/2008

 

Geachte meester,

 

Ik nam nota van de email van de heer DW

1. Uit de brieven blijkt dat de redeneringen van de heer DW een ernstige asthenie met onmogelijkheid tot intellectuele arbeid uitsluit.

 

2. Chronisch vermoeidheid syndroom staat niet in de 0.B.S.I.

 

3. Art. 646 heeft betrekking op asthenie, een medische term voor een aandoening die fysische, intellectuele en sociale gezondheid aantast. Het is een goed omschreven entiteit die door psychometrische testen kan geobjectiveerd worden.

 

4. Deze vraag is beantwoord in vorige paragraaf.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Geachte heer minister,

 

U bent reeds jaren bekommerd om het probleem van het chronische vermoeidheidssyndroom.

Zou u me kunnen informeren welke volgende stappen ik kan uitvoeren om uit het dilemma te komen tussen parlement en verzekeringsarts. Zou het mogelijk zijn dat U me enig advies zou kunnen verstrekken wat nu  eigenlijk wettig is of niet of tot wie men zich eigenlijk moet richten ( Het Riziv ? de minister van volksgezondheid?

 

 

Met hoogachting,

 

DW