PLICHTEN OMTRENT SCHOOLGAAN

* Leerplicht


Elk kind in België. heeft een leerplicht. Die duurt meestal 12 jaar en begint met het schooljaar waarin je zes jaar wordt. Ze eindigt pas op 31 augustus van het kalenderjaar waarin je 18 wordt.
Leerplicht is voltijds of deeltijds. Deeltijds kan pas vanaf 16 jaar of vanaf 15 jaar op voorwaarde dat je dan de twee eerste jaren van het voltijds secundair onderwijs hebt afgemaakt.
Deeltijds naar school gaan kan op verschillende manieren: ,
je kan gewoon je voltijds secundair onderwijs verder volgen
je kan kiezen voor deeltijds beroepssecundair onderwijs ',L
je kan een vorming volgen die erkend is door de Vlaamse regering- om op die manier aan je deeltijdse leerplicht te voldoen. Dit gebeurt dan op advies van een commissie die daarvoor is opgericht.

 

 *Huisonderwijs.


Ook via huisonderwijs kan je aan de voltijdse of deeltijdse leerplicht voldoen. Hier zijn verschillende paden bewandel baar:
    onderwijs in particulier verband.
    onderwijs in een privaat -school.
    zelfstudie.
Voor het huisonderwijs bestaan geen specifieke bepalingen maar het moet in zekere zin wel voldoen aan de leerplichtwet: "het onderwijs en de vorming die aan de leerplichtige worden verstrekt, moet bijdragen tot diens opvoeding alsmede tot diens voorbereiding tot de uitoefening van een beroep."
Let wel: je ouders zijn verplicht er voor te zorgen dat je als leerling ingeschreven bent in een school zolang de leerplicht duurt. Je moet die school ook geregeld bezoeken. De schooldirectie 'is van haar kant verplicht om je inschrijving en bezoek te controleren.
Vrijstelling van leerplicht kan enkel via de individuele beslissing van de CABO (Commissie voor Advies Buitengewoon Onderwijs). Het kan dan gaan om een tijdelijke of definitieve vrijstelling.
Wanneer je huisonderwijs volgt, kan je daar nooit erkende studiebewijzen mee behalen. Daarvoor kan je terecht bij de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.

Voor alle vragen in verband met leerplicht in het secundair onderwijs:

Steunpunt Ouders en Leerlingen
Koning Albert II-Iaan 15
1210 Brussel
Tel. 02/553 89 59 of 02/553 19 61
Fax. 02/553 19 85
E-mail: elke.ghijssels@ond. vlaanderen. be

Wie helpt je verder?

Wanneer je ernstig chronisch vermoeid bent, kan het zijn dat je daardoor niet naar school kan terwijl je eigenlijk nog leerplichtig bent.
Er bestaan bepaalde organisaties die je kunnen helpen bij het inhalen van lessen en bijscholen.


Centra voor Leerlingen Begeleiding ( CLB)
De school waar je bent ingeschreven is sowieso verbonden met een CLB. CLB is een echt informatiecentrum waar je samen met je leerkracht, je ouders of alleen altijd terecht kan met je vragen.


CLB Vlaamse Gemeenschapscommissie
Technologiestraat 1
1002 BRUSSEL
Tel. 02/482 05 72 Fax. 02/482 05 68
E-mail: clb.vgc@skynetbe
Website: www.ond.vlaanderen.be/db
Voor gratis brochure: Ann Verhaegen, afdelingshoofd
Afdeling CLB-Nascholing-leerlingenvervoer Koning Albert I-laan, 1210 Brussel.

Auxilia VZW.
Dit is een organisatie waar vrijwilligers 1 à 2 uur per week les aan huis geven aan onder andere langdurig zieken.

De mogelijkheden verschillen van streek tot streek.


Auxilia vzw
Italielei 189 bus
2000 Antwerpen
Tel. 03/226 25.41
Fa;x. 03/227.38.27
E-mail: auxilia@belgacom.net 

 

 

STUDEREN MET EEN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE:

 

Studeren aan de Universiteit of Hogeschool

De stap zetten naar de universiteit of hoger onderwijs is niet al tij d even gemakkelijk en vraagt meestal een extra inspanning en aanpassing. De meeste universiteiten en hogescholen voorzien allerlei sociale diensten en studiebegeleiding die je handig op weg kunnen helpen. Je kan er altijd terecht met al je vragen en speciale noden. Sommige daarvan zijn specifiek gericht op het opvangen en begeleiden van studenten met een handicap of chronische ziekte (aangeduid met een *).

Opmerking:  Psychologische en medische hulpverlening: hulpaanbod voor student met handicap of chronische ziekte wordt uitsluitend uitgewerkt op vraag en in samenspraak met de student. Men vraagt tijdig (bij voorkeur in het semester dat aan de inschrijvingsperiode voorafgaat) contact op te nemen met de sociale diensten of de diensten voor studieadvies. Het is aan te bevelen recente medische diagnostische attesten mee te brengen.

Universiteiten


- Katholieke Universiteit Leuven

. Werkgroep Gehandicapte Studenten*
  Romero-huis
  Blijde - Inkomststraat 21,3000 Leuven
  Tel. 016/32.63.78
  Fax. 016132.63.79 ,
  Permanentie tijdens werkdagen: 13.00u tot 14.00u.

  Afspraken kan je rechtstreeks op het Romero-huis maken tijdens het permanentieuur.

-Universiteit Antwerpen.


                                . Algemeen studie-info, studieadvies en studentenbegeleiding

 

RUCA Studie-informatie

Tel : 03/218.07.08

Sociale dienst

03/218.07.48

Groenenborgerlaan 171

2020 Antwerpen

 

UFSIA

Dienst Studieadvies enStudentenbegeleiding

03/220.48 62

Hoek Grote Kauwenberg 2

 Vekestraat

 2000 Antwerpen

 

 UIA

 Studie-informatie

03/820.21.21

Socio-culturele dienst

03/.820.20.81

Universiteitsplein 1 gebouw G

 2610Wilrijk


 - Vrije Universiteit Brussel.
    Dienst voor studieadvies.
    Campus Etterbeek gebouw Y
    1050 Brussel
    Tel. 02/629.23.18
    Openingsuren: 09.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 17.00u behalve Donderdagvoormiddag.

- Katholieke Universiteit Brussel.

 Centrum Studie- en Studenten begeleiding. *
  Tel. 02/412.43.65.

- Universiteit Gent.

Adviescentrum voor Studenten,

StPietersplein 7, 9000 Gent

Tel. 09/264 70 00
Fax. 09/264 35 79
E-mail: acs@rug.ac.be

                                                    Hogescholen.

- Katholieke Hogeschool Mechelen.


 Studentenvoorzieningen*

  Zandpoortvest 17
  2800 Mechelen
  Tel. 015/28.71.63
  Fax. 015/20.47.68
  E-mail: studentel1YQQIzi~ningencmkhm. be

- EHSAL.

Centrum voor studie- en studentenbegeleiding.
Stormstraat 2 (5de verdieping lokaal 5112)
1000 Brussel
Te1.02/21 0.13.19 of 02/210.13.46
E-mail: info@ehsal.be

- Katholieke Hogeschool Zuidwest Vlaanderen.

  Sovo Katho Studentendienst

  Doomiksesteenweg 145
  8500 Kortrijk
  Tel. 056/21.57.72
  Fax. 056/21.57.72
  E-mail: SOVO-KATHO@unicall.be

- Katholieke Hogeschool Kempen.

  Sociale voorzieningen Campus Geel.
  Sociale dienst: lokaal F108
  Tel. 014/56.23.46

- Hogeschool Gent. . VZW BSH. ( Begeleiding Studenten met een Handicap )*


Begeleiding aan studenten met een handicap die hoger onderwijs wensen te
volgen in de regio Gent en de provincie Oost-Vlaanderen.

 

  Home Vermeylen

  Stalhof 6, 9000 Gent

  Tel. 09/264.72.66

  Fax. 09/264.72.88

Afstandsonderwijs: alternatieven voor thuis studeren.

Thuis studeren biedt heel wat voordelen. Je kan helemaal je eigen tempo bepalen en je hoeft de deur niet meer uit voor de colleges. Alles gebeurt via post of internet Een andere mogelijkheid bestaat erin een leraar naar jou thuis te laten komen om je verder te helpen met je studies.

    Begeleid Individueel Studeren. (B.I.S.)

    Hendrik Consciencegebouw Toren C6

    Koning Albert II laan 15
    1210 Brussel

    Tel. Voor ingeschreven cursisten 02/553.96.14

    Voor niet-cursisten 0800/92.370

    Fax(. 02/553.96.15

    E-mail: bis@vlaanderen.he

Open Universiteit.


De Open Universiteit is een Nederlandse rijksinstelling die universitair afstandsonderwijs verzorgt Dankzij een Samenwerkingsverband met de Vlaamse universiteiten, kunnen Vlamingen zich ook inschrijven.


Contactadressen: .


      - Open Universitair Studiecentrum Diepenbeek
        Limburg Universitair Centrum
        Universitaire Campus, gebouw D lokaal E135
        3590 Diepenbeek
        Tel. 011/26.81.62
        Fax 011/26.80.19

        http://www.luc.ac.be/openuniversiteit/informatie.htm

    - Studiecentrum Open Universiteit Gent

            StPietersplein 5
            9000 Gent
            Tel. 09/225.91.08 of 09/264.35.52

            Fax.09/264.35.76
            E-mail :openuniversiteit@openuniv.rug.ac.be

 - Open Universiteit Studiecentrum Antwerpen

             Blindestraat 14
            2000 Antwerpen
            Tel .03/220.47.71
            Fax.03/22047.75
            E-mail: info-ou@ou.ua.ac.be


  - Studiecentrum Open Universiteit

        KU.Leuven Campus Kortrijk

        E.Sabbelaan 53
        8500 Kortrijk
        Tel. 056/24.62.66

        Fax 056/24.69.98

- Studiecentrum Open Universiteit Ku.Leuven

        Dienst Postacademische Vorming

         Kapucijnenvoer 33
        3000 Leuven
        Tel. 016/33.21.09 of 016/33.21.10
        Fax. 016/33.21.22
        E-mail: info@dpav.kuleuven.ac.be                                                  SOCIALE VOORZIENINGEN'

Verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap.

Ben je niet ouder dan 21 jaar, dan kan je, naast de gewone kinderbijslag, nog genieten van een bijkomende kinderbijslag. Deze bijslag is een forfaitaire tegemoetkoming ter compensatie van extra uitgaven als gevolg van je handicap. Het gaat om kosten voor een eventueel verhoogd toezicht, noodzakelijke behandelingen en speciale tussenkomsten voor je opvoeding. De uitkering is afhankelijk van je zelfredzaamheid. Die graad van zelfredzaamheid wordt bepaald op basis van punten die aan zes functionele categorien wordt gegeven: gedrag, communicatie, lichaamsverzorging, voortbeweging, lichaamsbeheersing in bepaalde situaties en aanpassing aan de omgeving. Het zijn niet de letsels zelf die worden gemeten maar wel de gevolgen die ze hebben op die bepaalde functies.
De verhoogde kinderbijslag is van toepassing wanneer je ontoereikendheid of lichamelijke of geestelijke geschiktheid wegens een of meerdere aandoeningen ten minste 66% bedraagt.
Voor de aanvraag voor verhoogde kinderbijslag en het vaststellen, van je invaliditeitsgraad, moetje bij de instelling zijn dat de bijslag uitbetaalt. 

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

(RKW.) Trierstraat 70,

1000 Brussel.
Groen nummer: 0800/944.34
Tel. 02/237.21.11
Fax. 02/230.10.78

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandige (R.S.V.Z.)

Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel.
Tel. 02/507.62.11
Fax. 02/511.21.53 "
E-mail: RSVZ@skynet.be


Deze organismen gaan na of alle administratieve' voorwaarden voor de toekenning vervuld zijn, Daarna stuurt ze de aanvraag voor medisch onderzoek naar het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Een geneesheer die verbonden is aan dit ministerie zal je dan onderzoeken en de graad van ongeschiktheid in het verlies aan zelfredzaamheid bepalen.

Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Dienst Verhoogde Kinderbijslag
Zwarte Lievevrouwstraat 3 C, 1000 Brussel
Persoonlijke problemen: 02/509.12.85 (Nederlandstalige)

BLINDENBIBLIOTHEEK

Rustig ontspannen met een goed boek? Met cvs is dit niet altijd zo vanzelfsprekend. Gaat het lezen soms te moeilijk omdat het te veel concentratie vraagt, dan zijn gesproken boeken op cassettes misschien wel een oplossing. De organisatie, op het volgend adres richt zich speciaal naar personen die een gedrukt boek niet of moeilijk kunnen lezen.

Voor alle informatie en vragen kan je terecht bij:

    Vlaamse Klank-en Braillebibliotheek Licht en Liefde vzw.

    Oudenburgweg 40, 8490 Varsenare.
    Tel. 050/40.60.10
    Fax.050/38.64.83
    E-mail: varsenare.SOBB@bib.vlaanderen.be

en

    VBB Vlaamse Blindenbibliotheek Brussel

    Gustave Schildknechtstraat 28, 1020 Brussel

    Tel. 02/423.04.11

    Fax. 02/423.04.15
    E-mail: rkzb@bibliotheek.be

                                                        THUISZORG

Thuiszorg kan een oplossing bieden wanneer je het huishouden niet meer optimaal kan doen. Hoewel je graag wilt dat er lekker eten op tafel staat en je huis er netjes uitziet, protesteert je lichaam soms tegen die inspanning en kan je een kleine of grote hulp in het huishouden eigenlijk wel gebruiken.
Thuiszorg staat voor hulp op maat, gericht naar specifieke noden en behoeften van de thuissituatie.
I.    Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen (O.T.V.)
        Algemeen secretariaat: Overwinningstraat 133-135, 2830 Willebroek
        Tel. 03/860.70.00
        Fax. 03/866.07.82

2.   Solidariteit voor Het Gezin
        Hoofdzetel: Tentoonstellinglaan 76, 9000 Gent

        Tel. 09/264 18 11
        Fax.09/224 4058

3.   Familiehulp VZW
        Maatschappelijke zetel: Koningsstraat 306, 1210 Brussel

        Tel. 02/227.40.10

        Fax. 02/227.40.39
        E-mail:
agnes.bode@familiehulp.be

4.   Landelijke Thuiszorg
        Hoofdkantoor: Schapenstraat 34, 3000 Leuven

        Tel. 016/24.39.90
        Fax. 016/24.39.72

        E-mail: thuiszorg@kvlv.be

5    Familiezorg West-Vlaanderen vzw

        Provinciaal secretariaat: Biskajersplein 3, 8000 Brugge

        Tel. 050/33.02.70

        E-mail: info@familiezorg-wvl.be

 

6   Familiezorg Oost-Vlaanderen

        Zwarte Zustersstraat 18 ,9000 Gent.

        Tel. 09/225 78 83

        Fax. 09/225 13 92
                                                                            ZELFHULPGROEPEN

-Anamkara vzw
Marie Helewaut, Vossensteert 119, 8310 St. Kruis Brugge Tel: 050/45.47.13
Tel. 050/67.00.41
E-mail: info@anmamkara.org

-CYS-hulplijn
Dinsdag en vrijdag van 9.00u tot 13.00u: Tel: 02/269.06.38 Maandag en woensdag van 14.00u tot 16.00u: Tel: 02/251.64.15 Woensdag van 9.00u tot 11.00u TeI.03/326.09.69 Yrijdagvoormiddag: Tel. 03/296.44.20 0
E-mail: cvshulpliin@yahoo.com

-MOE.-vereniging vzw
Alice Vertommen, Dorp 73, 3221 Nieuwrode. TeI.016/57.09.83
Fa\:o 016/57009.83
E-mail: m.e. vereniging@belgacom.net

-Zelfhulpgroep chronisch vermoeidheidssyndroom AENEAS.

 CGGZ Aeneas, Ruwaal 12, 1850 Grimbergen
Tel. 02/269.90.33
Fa\:.02/270.38.38

Chronic Fatigue Clinic - VUB
KRO gebouw Niveau -1 Laarbeeklaan 101 1090 Brussel

Tel.: 02/477.46.00 Fax.: 02/477.46.07 E-mail: Elke.Van.Hoof@vub.ac.be


Invaliditeit :

 

Werknemer.
2 tijdvakken in Arbeidsongeschiktheid (AO):
  . primaire AO; begint vanaf arbeids-

     ongeschiktheid en duurt maximaal één jaar.
Hoe? vermoeden AO-heid/ ziektemelding.

 - Behandelend arts: geneeskundig getuigschrift aan verzekeringsinstelling (mutualiteit); adviserend geneesheer stelt graad van ongeschiktheid vast.
Invaliditeit: begint na één jaar primaire AO.
Hoe? adviserend geneesheer maakt verslag op bij consultatie-' op basis van dit verslag neemt de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van de RIZIV een beslissing.

* beperkte werkhervatting: schriftelijke toelating adviserend geneesheer met akkoord van de werkgever.

Uitkering-- percentage van inkomen afhankelijk van gezinstoestand (al dan niet wegvallen van enig inkomen.


 

Zelfstandige

3 perioden van arbeidsongeschiktheid:

. Niet-vergoede periode = één maand

Hoe?


-binnen 28 kalenderdagen na begin van AO
-verklaring behandelend geneesheer opsturen
+ raadgevend geneesheer van verzekeringsinstelling: kan zelfstandige oproepen ter controle van arbeidsongeschiktheid.

. Vergoede - periode, van primaire arbeidsongeschiktheid = 11 maanden.

. Invaliditeit.

Uitkering-- forfaitair bedrag afhankelijk van gezinssituatie.


Ambtenaren.

Specifieke regeling van ongeschiktheid met verloftermijnen (ziekteverlofdagen).

. Ziektekrediet -. per 12 maanden dienstanciënniteit: 21 werkdagen ziekteverlof = 100% van de wedde.

. Ziektekrediet op -. ambtenaar wordt in disponibiliteit gesteld wegens ziekte.!

*voor minder dan 3 maanden: wachtvergoeding= 60% van laatste activiteitswedde
*voor minstens 3 maanden = ziekte erkend als ernstig en langdurig wachtvergoeding= 100% van . laatste
activiteitswedde

- ambtenaar definitief ongeschikt verklaard + vervroegd pensioen = jaarlijks bedrag af]1ankelijk van wedde, graad van ongeschiktheid en gezinslast.